E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1966 Επερατώθη υπό των γεωπόνων της Διευθύνσεως Γεωργίας η εξακρίβωσις των καλλιεργηθεισών εφέτος εις τον Νομόν μας εκτάσεων δια σιτηρών. Ούτω βάσει των υποβληθεισών υπό των παραγωγών δηλώσεων εκαλλιεργήθησαν 400 χιλ. στρεμμάτων δια σίτου, 50 χιλ. στρεμμάτων δια βρώμης και 80 χιλ. στρεμμάτων δια κριθής.
1967 * Εκ του υπουργείου Προεδρίας της κυβερνήσεως ανακοινούνται τα εξής: «Εσχάτως αποστέλλονται εις τα γραφεία των υπουργών, ως και τα τοιαύτα των προϊσταμένων διαφόρων άλλων υπηρεσιών πολλαί ανώνυμοι επιστολαί ή τοιαύτα με ψευδώνυμον και αναληθή δεύθυνσιν και περιέχουσαι καταγγελίας εναντίον ορισμένων ατόμων, υπαλλήλων κ.λπ. Κατόπιν τούτου κρίνομεν σκόπιμον να προειδοποιήσωμεν τους ανωνυμογράφους, ότι αι αποστελλόμεναι εις τους κ. υπουργούς και τας διαφόρους άλλας υπηρεσίας ανώνυμοι επιστολαί ή τοιαύται με ψευδώνυμον και αναληθή διεύθυνσιν θα σχίζονται χωρίς καν ν’ αναγιγνώσκονται, διότι σύν τοις άλλοις προκαλούν αναστάτωσιν εις τας κρατικάς υπηρεσίας και παρακωλύουν την κανονικήν λειτουργίαν αυτών αποτελούσαι απαράδεκτον δολιοφθοράν. Αντιθέτως με ιδιαίτερον ενδιαφέρον τα υπουργεία και αι άλλαι υπηρεσίαι θα εξετάζουν υποδεικνυόμενα μέτρα ή καταγγελίας ανωμαλιών, παραλείψεων και παραβάσεων καθήκοντος υπό την απαραίτητον προϋπόθεσιν, ότι αύται θα διατυπούνται επωνύμως». * Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Κόλλιας απαντών εις ερώτησιν ξένου δημοσιογράφου, εάν το νέον Σύνταγμα θα προβλέπη τον κοινοβουλευτισμόν απήντησεν ως ακολούθως: «Απορώ διά την ερώτησιν. Διότι, ως ελέχθη, το νέον Σύνταγμα θα εδράζεται επί του ισχύοντος Συντάγματος, όπερ θ’ αναθεωρηθή κατά τας μη θεμελιώδεις ως και τας μη αφορώσας την μορφήν του πολιτεύματος διατάξεις. Επομένως εφόσον η μορφή του πολιτεύματος είναι η Βασιλευομένη Δημοκρατία, ουσιώδες δε όργανον αυτής είναι η βουλή περ’ ής αι διατάξεις του Συντάγματος είναι θεμελιώδεις δεν είναι δυνατόν να καταργηθή το κοινοβουλευτικόν πολίτευμα. Και όχι μόνον δεν θα καταργηθή, αλλά θα ληφθή πρόνοια να λειτουργήση εν Ελλάδα υπό την υγιά του μορφήν, ούτως ώστε να καταστή πράγματι όργανον του έθνους και όχι όργανον του κόμματος».
1970 Ο νέος Νομάρχης κ. Παν. Γαλανόπουλος καθΆ όλην την χθεσινήν ημέραν είχε διαφόρους ενημερωτικάς επαφάς μετά Προϊσταμένων Δημοσίων Υπηρεσιών και Τμημάτων της Νομαρχίας. Επίσης επεσκέφθη την Διοίκησιν Χωρ/κής και συνειργάσθη μετά του Διοικητού κ. Μ. Ρουμελιώτη και των αξιωματικών της Διοικήσεως. Μετά την ολοκλήρωσιν της ενημερώσεώς του επί θεμάτων του Νομού μας ο κ. Νομάρχης θΆ αρχίση την επικοινωνίαν του με τον λαόν της υπαίθρου, επισκεπτόμενος εν αρχή τας τρείς κωμοπόλεις και εν συνεχεία τα χωρία.
1971 Η Διεύθυνσις Δασών Καρδίτσης, υπό την Διεύθυνσιν του Κωνσταντίνου Καμπόση, Δασολόγου πρώτης τάξεως, υπό την πεφωτισμένην ηγεσίαν του προοδευτικού Νομάρχου Καρδίτσης κ. Παν. Γαλανοπούλου, απέστειλεν συνεργείον αποτυπώσεως της περιοχής των χειμαρρωδών διαβρώσεων υπέρθεν της Κοινότητος. Ο αντικειμενικός στόχος είναι η πραγματοποίησις ενός χρονίζοντος προβλήματος της Κοινότητός μας, διά την προστασίαν όλων των οικιών του χωρίου μας και 800 περίπου στρεμμάτων λαχανοκήπων εκ των πλημμυριζόντων ομβρίων υδάτων των χειμάρρων. Μεγάλη τιμή διά τους εμπνευστάς του έργου κ.κ. Νομάρχην Καρδίτσης και κ. Δ/ντήν Δασών και μεγάλη η ευγνωμοσύνη των κατοίκων διά την αποπεράτωσιν του όλου έργου.
1973 Περί την 1.30 μ.μ. χθές έλαβε χώραν θανατηφόρον τροχαίον δυστύχημα επί της επαρχιακής οδού Μουζακίου -Καρδίτσης και πλησίον του χωρίου Μαυρομμάτιον υπό τας ακολούθας συνθήκας: Του Δ.Χ. φορτηγού οδηγούμενου υπό του Β.Τ. ετών 29 κατοίκου Μαυρομματίου, εκκινήσαντος εκ Μουζακίου, επέβη - αναρριχηθείς επί της αριστεράς πλευράς του οχήματος κινουμένου βραδέως - ο Α.Β., ετών 38 τεχνίτης αυτοκινήτων κάτοικος Μουζακίου, προκειμένου να διαπιστώσει τα αίτια μηχανικής βλάβης του αυτοκινήτου. Εις μίαν στιγμήν ο ατυχής Α.Β. απώλεσε την ισορροπίαν και κατέπεσεν εκ του οχήματος, ευρεθείς κάτω από τον οπίσθιον αριστερόν τροχόν, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί θανασίμως. Διακομισθείς την κλινικήν των Τρικάλων υπέκυψε μετά δίωρον εις τα τραύματα.
«« 1 / 6 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (1/6)
Τοπικά
1973 : Περί την 1.30 μ.μ. χθές έλαβε χώραν θανατηφόρον τροχαίον δυστύχημα επί της επαρχιακής οδού Μουζακίου -Καρδίτσης και πλησίον του χωρίου Μαυρομμάτιον υπό τας ακολούθας συνθήκας: Του Δ.Χ. φορτηγού οδηγούμενου υπό του Β.Τ. ετών 29 κατοίκου Μαυρομματίου, εκκινήσαντος εκ Μουζακίου, επέβη - αναρριχηθείς επί της αριστεράς πλευράς του οχήματος κινουμένου βραδέως - ο Α.Β., ετών 38 τεχνίτης αυτοκινήτων κάτοικος Μουζακίου, προκειμένου να διαπιστώσει τα αίτια μηχανικής βλάβης του αυτοκινήτου. Εις μίαν στιγμήν ο ατυχής Α.Β. απώλεσε την ισορροπίαν και κατέπεσεν εκ του οχήματος, ευρεθείς κάτω από τον οπίσθιον αριστερόν τροχόν, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί θανασίμως. Διακομισθείς την κλινικήν των Τρικάλων υπέκυψε μετά δίωρον εις τα τραύματα.
1971 : Η Διεύθυνσις Δασών Καρδίτσης, υπό την Διεύθυνσιν του Κωνσταντίνου Καμπόση, Δασολόγου πρώτης τάξεως, υπό την πεφωτισμένην ηγεσίαν του προοδευτικού Νομάρχου Καρδίτσης κ. Παν. Γαλανοπούλου, απέστειλεν συνεργείον αποτυπώσεως της περιοχής των χειμαρρωδών διαβρώσεων υπέρθεν της Κοινότητος. Ο αντικειμενικός στόχος είναι η πραγματοποίησις ενός χρονίζοντος προβλήματος της Κοινότητός μας, διά την προστασίαν όλων των οικιών του χωρίου μας και 800 περίπου στρεμμάτων λαχανοκήπων εκ των πλημμυριζόντων ομβρίων υδάτων των χειμάρρων. Μεγάλη τιμή διά τους εμπνευστάς του έργου κ.κ. Νομάρχην Καρδίτσης και κ. Δ/ντήν Δασών και μεγάλη η ευγνωμοσύνη των κατοίκων διά την αποπεράτωσιν του όλου έργου.
1970 : Ο νέος Νομάρχης κ. Παν. Γαλανόπουλος καθΆ όλην την χθεσινήν ημέραν είχε διαφόρους ενημερωτικάς επαφάς μετά Προϊσταμένων Δημοσίων Υπηρεσιών και Τμημάτων της Νομαρχίας. Επίσης επεσκέφθη την Διοίκησιν Χωρ/κής και συνειργάσθη μετά του Διοικητού κ. Μ. Ρουμελιώτη και των αξιωματικών της Διοικήσεως. Μετά την ολοκλήρωσιν της ενημερώσεώς του επί θεμάτων του Νομού μας ο κ. Νομάρχης θΆ αρχίση την επικοινωνίαν του με τον λαόν της υπαίθρου, επισκεπτόμενος εν αρχή τας τρείς κωμοπόλεις και εν συνεχεία τα χωρία.
1966 : Επερατώθη υπό των γεωπόνων της Διευθύνσεως Γεωργίας η εξακρίβωσις των καλλιεργηθεισών εφέτος εις τον Νομόν μας εκτάσεων δια σιτηρών. Ούτω βάσει των υποβληθεισών υπό των παραγωγών δηλώσεων εκαλλιεργήθησαν 400 χιλ. στρεμμάτων δια σίτου, 50 χιλ. στρεμμάτων δια βρώμης και 80 χιλ. στρεμμάτων δια κριθής.
Εθνικά - Διεθνή
1967 : * Εκ του υπουργείου Προεδρίας της κυβερνήσεως ανακοινούνται τα εξής: «Εσχάτως αποστέλλονται εις τα γραφεία των υπουργών, ως και τα τοιαύτα των προϊσταμένων διαφόρων άλλων υπηρεσιών πολλαί ανώνυμοι επιστολαί ή τοιαύτα με ψευδώνυμον και αναληθή δεύθυνσιν και περιέχουσαι καταγγελίας εναντίον ορισμένων ατόμων, υπαλλήλων κ.λπ. Κατόπιν τούτου κρίνομεν σκόπιμον να προειδοποιήσωμεν τους ανωνυμογράφους, ότι αι αποστελλόμεναι εις τους κ. υπουργούς και τας διαφόρους άλλας υπηρεσίας ανώνυμοι επιστολαί ή τοιαύται με ψευδώνυμον και αναληθή διεύθυνσιν θα σχίζονται χωρίς καν ν’ αναγιγνώσκονται, διότι σύν τοις άλλοις προκαλούν αναστάτωσιν εις τας κρατικάς υπηρεσίας και παρακωλύουν την κανονικήν λειτουργίαν αυτών αποτελούσαι απαράδεκτον δολιοφθοράν. Αντιθέτως με ιδιαίτερον ενδιαφέρον τα υπουργεία και αι άλλαι υπηρεσίαι θα εξετάζουν υποδεικνυόμενα μέτρα ή καταγγελίας ανωμαλιών, παραλείψεων και παραβάσεων καθήκοντος υπό την απαραίτητον προϋπόθεσιν, ότι αύται θα διατυπούνται επωνύμως». * Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Κόλλιας απαντών εις ερώτησιν ξένου δημοσιογράφου, εάν το νέον Σύνταγμα θα προβλέπη τον κοινοβουλευτισμόν απήντησεν ως ακολούθως: «Απορώ διά την ερώτησιν. Διότι, ως ελέχθη, το νέον Σύνταγμα θα εδράζεται επί του ισχύοντος Συντάγματος, όπερ θ’ αναθεωρηθή κατά τας μη θεμελιώδεις ως και τας μη αφορώσας την μορφήν του πολιτεύματος διατάξεις. Επομένως εφόσον η μορφή του πολιτεύματος είναι η Βασιλευομένη Δημοκρατία, ουσιώδες δε όργανον αυτής είναι η βουλή περ’ ής αι διατάξεις του Συντάγματος είναι θεμελιώδεις δεν είναι δυνατόν να καταργηθή το κοινοβουλευτικόν πολίτευμα. Και όχι μόνον δεν θα καταργηθή, αλλά θα ληφθή πρόνοια να λειτουργήση εν Ελλάδα υπό την υγιά του μορφήν, ούτως ώστε να καταστή πράγματι όργανον του έθνους και όχι όργανον του κόμματος».

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή