E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1969 Ενεκρίθη υπό της ΚΕΚ διά της υπΆ αριθμ. 408 πράξεως (συνεδρίασις 28 6) η καταβολή αποζημιώσεως εις καπνοπαραγωγούς των κατωτέρω χωρίων ή περιοχών, εις τας οποίας, κατά το 1969, επεβλήθη απαγόρευσις της καπνοκαλλιέργειας ή σημαντικός περιορισμός αυτής: α) Νομών Ρεθύμνης, Κερκύρας, Χίου, Αχαϊας και νήσου Ρόδου, β) Αργοναυπλίας και Κορινθίας διά την ποικιλίαν μαύρα Αργους - εξαγώγιμα, γ) Χωρίων καλλιεργούντων καπνά χαρακτηριζόμενα ως εσωτερικής καταναλώσεως των περιοχών Θεσσαλίας, Φθιώτιδος, Πελοπονήσου και Ηπείρου διά την εις αυτά καλλιεργουμένην εξαγώγιμον ποικιλίαν. Το ύψος της αποζημιώσεως, το οποίον θα καταβάλλεται επί μιαν συνεχή τριετίαν (1969, 1970, 1971), ορίζεται επί της μέσης κατα χωρίον και ποικιλίαν τιμής εσοδίας 1967 εις 70%, 60% και 50% αντιστοίχως, διΆ εκαστον των ανωτέρω ετών, προκειμένου δια τα ορεινά χωρία και τα χωρία εις α επεβλήθη κατάργησις της καπνοκαλλιεργείας, εις 60%, 50%, 40% δια τα ημιορεινά χωρία και 50%, 40% και 30% διά τα πεδινά χωρία. Ειδικώτερον, προκειμένου περί ορεινών χωρίων και χωρίαν εις α κατηργήθη η καπνοκαλλιέργεια η αποζημίωσις θα καταβληθή και δια 4ον έτος 1972 και εις ύψος ίσον προς το 40% της αξίας της γενομένης μειώσεως.
1970 Ο Νομάρχης κ. Π. Γαλανόπουλος επελήφθη προσωπικώς του ζωτικοτάτου θέματος του έργου υδρεύσεως και εξεδήλωσεν εμπράκτως το ενδιαφέρον του διά την άνευ χρονοτριβής συνέχισιν των εργασιών, ίνα η ολοκλήρωσίς του συντελεσθή το δυνατόν συντομώτερον και οπωσδήποτε εντός των τακτών χρονικών περιθωρίων ήτοι μέχρι του προσεχούς Οκτωβρίου το αργότερον. Συγκεκριμένως ο κ Νομάρχης συνοδευόμενος υπό του Δημάρχου κ. Ι. Τσικρίκη και του Προϊσταμένου της ΤΥΔΚ κ. Αγγελούδη επεσκέφθη και επεθεώρησε χθές την πρωίαν το έργον υδρεύσεως και έδωσε τας δεούσας οδηγίας διά την εκτέλεσιν των εργασιών με ταχύρρυθμον, εκάλεσε δε τον επιβλέποντα μηχανικόν, όπως τον επισκεφθή σήμερον εις το γραφείον του διά να έχουν σχετικήν συνεργασίαν.
1971 Μεγάλη βιομηχανία αλλαντικών με φορέα τας τρείς μεγάλας Ενώσεις Θεσσαλίας, Καρδίτσης, Λαρίσης και Τρικάλων ευρίσκεται εις το στάδιον της μελέτης. Ο υπουργός κ. Παπαβλαχόπουλος εις τον οποίον ανεπτύχθη το θέμα υπό του Δ/ντού της Ενώσεως Συν/σμών κ. Ψηφή προχθές, παρέσχε την κατηγορηματικήν διαβεβαίωσιν ότι θα χρηματοδοτήση απεριορίστως την νέαν αυτήν συνεταιριστικήν μονάδα, ενεθάρρυνε δε επί τη ευκαιρία τας ενδιαφερομένας Ενώσεις να προχωρήσουν ταχέως διά την υλοποίησιν το δυνατόν συντομώτερον της εποικοδομητικής αυτής αποφάσεώς των. Εθίγη εν συνεχεία το θέμα διαμορφώσεως καλλιτέρων τιμών προς όφελος των παραγωγών μας του βοδινού κρέατος ως και του μόσχου. Ο κ. υπουργός υπεσχέθη ότι συντόμως θα γίνουν «σήραγγες ψύξεως» εις τας οποίας θΆ αποθεματοποιούνται τα πλεονάσματα ώστε να διαμορφούνται τουλάχιστον αι τιμαί ασφαλείας προς όφελος των παραγωγών. Ο κ. Παπαβλαχόπουλος διεβεβαίωσε επίσης ότι θα ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα διά την χρηματοδότησιν της Ενώσεως προς εξαγοράν του βάμβακος. Ο κ. υπουργός ενδιαφέρθη διά την παραχώρησιν μηχανών συλλογής βάμβακος, εις τους ιδιώτας ή τας θεσσαλικάς Ενώσεις προκειμένου να διασφαλισθή το μικρότερον δυνατόν ύψος κόστους συλλογής του προϊόντος.
1973 ΔιΆ εκδοθείσης υπό της Νομαρχίας αποφάσεως καταργείται προγενεστέρα απόφασις και καθορίζονται ως κατωτέρω τα χρονικά όρια λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι 15ης Σεπτεμβρίου. α) ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ α) Εμπορικά καταστήματα πάσης φύσεως, β) κατα στήματα δημητριακών ξυλεμπορικών, κρεοπωλεία, αρτοπωλεία, φωτογραφεία, πρατήρια πωλήσεως καυσίμων (ουχί αντλίαι) και καταστήματα ενοικιάσεως ποδηλάτων. 8 π.μ. έως 1,30 μ.μ. 5 μ.μ. έως 8,30 μ.μ. Εκάστην Τετάρτην 8-2 μ.μ. και 5-9 μ.μ. ΚΟΥΡΕΙΑ - ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ 8-1,30 μ.μ. 5-8,30 μ.μ. Εκάστην Τεάρτην 8-1 μ.μ. και 5-9 μ.μ. Έκαστον Σάββατον 8-1,30 μ.μ. και 5-9,30 μ.μ. Κατά την θερινή περίοδον από 1ης Ιουνίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου ορίζονται ως ημέραι μεσημβρινής αργίας διΆ άπαντα εν γενεί τα καταστήματα πλην κουρείων και κρεοπωλείων το Σαββάτον και η Πέμπτη. Απαγορεύεται αυστηρώς η απασχόλησις του προ-σωπικού εντός και εκτός του καταστήματος καθΆ ας ημέρας ισχύει η μεταμεσημβρινή αργία.
1975 Οι μεταθέσεις προσωπικού αγροτικών ιατρείων και υγιειονομικών σταθμών (ιατροί, μαίες, νοσοκόμοι), θα γίνονται του λοιπού, μετά την υποβολή αιτήσεων ιεραρχικά κατά τους μήνας Ιανουάριο και Ιούλιο ή κατά την περίοδο, που έχει προκηρυχθεί η πλήρωση κενών θέσεων. Τούτο ορίζει εγκύκλιος του υπουργού Κοινων. Υπηρεσιών κ. Κ. Χρυσανθοπούλου, που εκοινοποιήθη στις νομαρχίες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αναφέρεται μπορεί να υποβάλλονται στο υπουργείο αιτήσεις και σε άλλο χρόνο, αλλά εφΆ όσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι ή ανάγκες της υπηρεσίας ή δια λόγους υγείας, με γνωμάτευση πάντοτε της πρωτοβαθμίου υγειονομικής επιτροπής ή τέλος για αμοιβαία μετάθεση. Προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση 6μήνου υπηρεσίας των υποχρέων υπηρεσίας υπαίθρου ιατρών, μαιών και νοσοκόμων.
«« 10 / 6 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (10/6)
Τοπικά
1975 : Οι μεταθέσεις προσωπικού αγροτικών ιατρείων και υγιειονομικών σταθμών (ιατροί, μαίες, νοσοκόμοι), θα γίνονται του λοιπού, μετά την υποβολή αιτήσεων ιεραρχικά κατά τους μήνας Ιανουάριο και Ιούλιο ή κατά την περίοδο, που έχει προκηρυχθεί η πλήρωση κενών θέσεων. Τούτο ορίζει εγκύκλιος του υπουργού Κοινων. Υπηρεσιών κ. Κ. Χρυσανθοπούλου, που εκοινοποιήθη στις νομαρχίες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αναφέρεται μπορεί να υποβάλλονται στο υπουργείο αιτήσεις και σε άλλο χρόνο, αλλά εφΆ όσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι ή ανάγκες της υπηρεσίας ή δια λόγους υγείας, με γνωμάτευση πάντοτε της πρωτοβαθμίου υγειονομικής επιτροπής ή τέλος για αμοιβαία μετάθεση. Προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση 6μήνου υπηρεσίας των υποχρέων υπηρεσίας υπαίθρου ιατρών, μαιών και νοσοκόμων.
1973 : ΔιΆ εκδοθείσης υπό της Νομαρχίας αποφάσεως καταργείται προγενεστέρα απόφασις και καθορίζονται ως κατωτέρω τα χρονικά όρια λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι 15ης Σεπτεμβρίου. α) ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ α) Εμπορικά καταστήματα πάσης φύσεως, β) κατα στήματα δημητριακών ξυλεμπορικών, κρεοπωλεία, αρτοπωλεία, φωτογραφεία, πρατήρια πωλήσεως καυσίμων (ουχί αντλίαι) και καταστήματα ενοικιάσεως ποδηλάτων. 8 π.μ. έως 1,30 μ.μ. 5 μ.μ. έως 8,30 μ.μ. Εκάστην Τετάρτην 8-2 μ.μ. και 5-9 μ.μ. ΚΟΥΡΕΙΑ - ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ 8-1,30 μ.μ. 5-8,30 μ.μ. Εκάστην Τεάρτην 8-1 μ.μ. και 5-9 μ.μ. Έκαστον Σάββατον 8-1,30 μ.μ. και 5-9,30 μ.μ. Κατά την θερινή περίοδον από 1ης Ιουνίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου ορίζονται ως ημέραι μεσημβρινής αργίας διΆ άπαντα εν γενεί τα καταστήματα πλην κουρείων και κρεοπωλείων το Σαββάτον και η Πέμπτη. Απαγορεύεται αυστηρώς η απασχόλησις του προ-σωπικού εντός και εκτός του καταστήματος καθΆ ας ημέρας ισχύει η μεταμεσημβρινή αργία.
1971 : Μεγάλη βιομηχανία αλλαντικών με φορέα τας τρείς μεγάλας Ενώσεις Θεσσαλίας, Καρδίτσης, Λαρίσης και Τρικάλων ευρίσκεται εις το στάδιον της μελέτης. Ο υπουργός κ. Παπαβλαχόπουλος εις τον οποίον ανεπτύχθη το θέμα υπό του Δ/ντού της Ενώσεως Συν/σμών κ. Ψηφή προχθές, παρέσχε την κατηγορηματικήν διαβεβαίωσιν ότι θα χρηματοδοτήση απεριορίστως την νέαν αυτήν συνεταιριστικήν μονάδα, ενεθάρρυνε δε επί τη ευκαιρία τας ενδιαφερομένας Ενώσεις να προχωρήσουν ταχέως διά την υλοποίησιν το δυνατόν συντομώτερον της εποικοδομητικής αυτής αποφάσεώς των. Εθίγη εν συνεχεία το θέμα διαμορφώσεως καλλιτέρων τιμών προς όφελος των παραγωγών μας του βοδινού κρέατος ως και του μόσχου. Ο κ. υπουργός υπεσχέθη ότι συντόμως θα γίνουν «σήραγγες ψύξεως» εις τας οποίας θΆ αποθεματοποιούνται τα πλεονάσματα ώστε να διαμορφούνται τουλάχιστον αι τιμαί ασφαλείας προς όφελος των παραγωγών. Ο κ. Παπαβλαχόπουλος διεβεβαίωσε επίσης ότι θα ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα διά την χρηματοδότησιν της Ενώσεως προς εξαγοράν του βάμβακος. Ο κ. υπουργός ενδιαφέρθη διά την παραχώρησιν μηχανών συλλογής βάμβακος, εις τους ιδιώτας ή τας θεσσαλικάς Ενώσεις προκειμένου να διασφαλισθή το μικρότερον δυνατόν ύψος κόστους συλλογής του προϊόντος.
1970 : Ο Νομάρχης κ. Π. Γαλανόπουλος επελήφθη προσωπικώς του ζωτικοτάτου θέματος του έργου υδρεύσεως και εξεδήλωσεν εμπράκτως το ενδιαφέρον του διά την άνευ χρονοτριβής συνέχισιν των εργασιών, ίνα η ολοκλήρωσίς του συντελεσθή το δυνατόν συντομώτερον και οπωσδήποτε εντός των τακτών χρονικών περιθωρίων ήτοι μέχρι του προσεχούς Οκτωβρίου το αργότερον. Συγκεκριμένως ο κ Νομάρχης συνοδευόμενος υπό του Δημάρχου κ. Ι. Τσικρίκη και του Προϊσταμένου της ΤΥΔΚ κ. Αγγελούδη επεσκέφθη και επεθεώρησε χθές την πρωίαν το έργον υδρεύσεως και έδωσε τας δεούσας οδηγίας διά την εκτέλεσιν των εργασιών με ταχύρρυθμον, εκάλεσε δε τον επιβλέποντα μηχανικόν, όπως τον επισκεφθή σήμερον εις το γραφείον του διά να έχουν σχετικήν συνεργασίαν.
1969 : Ενεκρίθη υπό της ΚΕΚ διά της υπΆ αριθμ. 408 πράξεως (συνεδρίασις 28 6) η καταβολή αποζημιώσεως εις καπνοπαραγωγούς των κατωτέρω χωρίων ή περιοχών, εις τας οποίας, κατά το 1969, επεβλήθη απαγόρευσις της καπνοκαλλιέργειας ή σημαντικός περιορισμός αυτής: α) Νομών Ρεθύμνης, Κερκύρας, Χίου, Αχαϊας και νήσου Ρόδου, β) Αργοναυπλίας και Κορινθίας διά την ποικιλίαν μαύρα Αργους - εξαγώγιμα, γ) Χωρίων καλλιεργούντων καπνά χαρακτηριζόμενα ως εσωτερικής καταναλώσεως των περιοχών Θεσσαλίας, Φθιώτιδος, Πελοπονήσου και Ηπείρου διά την εις αυτά καλλιεργουμένην εξαγώγιμον ποικιλίαν. Το ύψος της αποζημιώσεως, το οποίον θα καταβάλλεται επί μιαν συνεχή τριετίαν (1969, 1970, 1971), ορίζεται επί της μέσης κατα χωρίον και ποικιλίαν τιμής εσοδίας 1967 εις 70%, 60% και 50% αντιστοίχως, διΆ εκαστον των ανωτέρω ετών, προκειμένου δια τα ορεινά χωρία και τα χωρία εις α επεβλήθη κατάργησις της καπνοκαλλιεργείας, εις 60%, 50%, 40% δια τα ημιορεινά χωρία και 50%, 40% και 30% διά τα πεδινά χωρία. Ειδικώτερον, προκειμένου περί ορεινών χωρίων και χωρίαν εις α κατηργήθη η καπνοκαλλιέργεια η αποζημίωσις θα καταβληθή και δια 4ον έτος 1972 και εις ύψος ίσον προς το 40% της αξίας της γενομένης μειώσεως.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή