E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

 Αυγουστίνος 
Έτος Γεγονός
1966 Νέον αγώνα ετοιμάζουν οι έμποροι, επαγγελματίαι και βιοτέχναι δια το επίμαχον θέμα της επαγγελματικής στέγης. Αφορμήν αυτήν την φοράν δίδουν ορισμένοι πρόεδροι Πρωτοδικών, οι οποίοι,όπως υποστηρίζουν ο Σύνδεσμος Προστασίας Επαγγελματικής Στέγης, δεν εφαρμόζουν κατά γράμμα τον Ν. 4514 του υπουργείου Δικαιοσύνης περί «αναστολής εξωστικών αποφάσεων».
1967 * Η Α.Μ. ο Βασιλεύς συνεχίζων την περιοδείαν του εις βόρειον Ελλάδα προς επιθεώρησιν στρατιωτικών μονάδων ανεχώρησε την πρωϊαν εκ Καβάλας εις Δράμαν προπεμφθείς υπό των αρχών της πόλεως και πλήθους ενθουσιώντος λαού, ενώ τμήματα στρατού και η μουσική της φρουράς απέδωσαν τιμάς. Τον Βασιλέα συνοδεύουν ο αρχηγός του στρατιωτικού του οίκου αντιστράτηγος κ. Δόβας, ο γενικός γραμματεύς κ. Χουρμούζιος και οι υπασπισταί του. Εις τα όρια του νομού Δράμας τον Βασιλέα υπεδέχθησαν αι τοπικαί αρχαί του νομού, μεταξύ των οποίων ο νομάρχης κ. Γαβαλάς και ο στρατιωτικός διοικητής συνταγματάρχης Κόλλιας. Η θριαμβευτική διαδρομή συνεχίσθη εντός του νομού Δράμας διά των χωρίων Κεφαλάρι, Αγιος Αθανάσιος, Πύργια και Δοξάτον, όπου η υποδοχή προσέλαβε παλλαϊκόν χαρακτήρα. Εις την Δράμαν ο Βασιλεύς αφίχθη την 10ην π.μ. γενόμενος ενθουσιωδέστατα δεκτός υπό του πληθυσμού, με επικεφαλής τας δημοτικάς και λοιπάς αρχάς της πόλεως. Εκ Δράμας ο Βασιλεύς έφθασεν εις Νευροκόπιον και εκείθεν εις το συνοριακόν φυλάκιον Εξοχής. Εκ του φυλακίου ο Βασιλεύς επέστρεψε κατ’ ευθείαν εις Δράμαν, όπου έφθασεν ολίγον προ της 2ας μ.μ. Καθ’ όλην την διάρκειαν της διαδρομής εκ Καβάλας μέχρι και κατά την επιστροφήν ο λαός της ακριτικής αυτής περιοχής προέβη εις συγκινητικάς εκδηλώσεις προς τον Βασιλέα. Ο Βασιλεύς επέστρεψε μετά μεσημβρίαν εις τας Αθήνας.
1970 Εις την αίθουσαν του Εργατικού Κέντρου επραγματοποιήθη χθές την εσπέραν εκτάκτος γενικής συνέλευσις της Αναγεννήσεως. Την συνέλευσιν ετίμησε και ο Νομάρχης κ. Π. Γαλανόπουλος, ο οποίος ομιλών ετόνισε και τα εξής: «Είμαι με την Αναγέννησιν Καρδίτσης διότι είμαι με την ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙ της Ελλάδος, που πραγματοποιεί η Εθνική Επανάστασις της 21ης Απριλίου. Νομίζω ότι η δημιουργία μιας ισχυράς ποδοσφαιρικής ομάδος εις την Καρδίτσαν πολλά θα έχει να προσφέρει. Δεν εννοώ την διάλυσιν του ενός ή του άλλου αθλητικού σωματείου, αλλά την συγκέντρωσιν εις μίαν ομάδα όλων των ικανών μονάδων ήτις ούτως θα διεκδικήση ανοδον εις την Α’ Εθνικήν με όλας τας εκ τούτου ευμενείς επιπτώσεις εις την καθ’ όλα τοπικήν οικονομίαν. Σας διαβεβαιώ ότι θα είμαι συμπαραστατης των προσπαθειών ιθυνόντων και φιλάθλων της Αναγεννήσεως εις πάσαν περίπτωσιν κατατείνουσαν εις την πρόοδον του τοπικού ποδοσφαίρου. Το τέλος της εμπνευσμένης ομιλίας του κ. Νομάρχου εκάλυψαν ζωηρά και παρατεταμένα χειροκροτήματα. Μετά την αποχώρησιν του κ. Νομάρχου ομίλησεν ο πρόεδρος κ. Αθ. Τάκας και ο Κυβερνητικός Επίτροπος της Αναγεννήσεως αντι/αρχης κ. Ηλίας Διαμαντής.
1971 Δι’ αποφάσεως του υφυπουργού Εμπορίου κ. Γεωργακέλου ορίζεται τιμή αγοράς και πωλήσεως σίτου κατά κιλόν υπό της παρεμβάσεως εσοδείας 1971 ως εξής: Τιμαί αγοράς: Σκληρός τυποποιημένος α’ ποιότης 3,90, β’ ποιότης 3,70, γ’ ποιότης 3,50. Σκληρός κοινός: α’ ποιότης 3,40, β’ 3,20, γ’ 3, δ’ 2,30. Μαλακός: ποιότης α’ 2,60, β’ 2,50, γ’ 2,45. Τιμαί πωλήσεως σίτου υπό παρεμβάσεως εσοδείας 1971: Σκληρός τυποποιημένος: α’ ποιότης 4,20, β’ 4, γ’ 3,80. Σκληρός κοινός:α’ 3,70, β’ 3,50, γ’ 3,30, δ’ 3,10. Μαλακός: α’ ποιότης 2,90, β’ 2,80, γ’ 2,75. Ανεκτόν όριον ξένων υλών 4% διά τον κοινόν και 1% διά τον τυποποιημένον. Ποσοστόν υγρασίας ανώτατον όριον 13%. Βάσει των ανωτέρω η αγοραπωλησία του σίτου είναι ελευθέρα, συνεπώς και αι τιμαί τούτου εις το ελεύθερον εμπόριον διαμορφούνται ελευθέρως αναλόγως προσφοράς και ζητήσεως. Διά την πληρωμήν του αγοραζομένου εκ των παραγωγών σίτου υπό των πάσης φύσεως προσώπων εξακολουθεί ισχύουσα η απόφασις περί διγράμμων επιταγών.
1972 Ηυξήθη από 11.000.000 εις 18.500.000 δραχμάς η πίστωσις διά την ενίσχυσιν του προγράμματος μηχανικής συλλογής βάμβακος. Τούτο ενεκρίθη δι’ αποφάσεως της επιτροπής οικονομικών υποθέσεων, προς τον σκοπόν ενισχύσεως του προγράμματος αυξήσεως της παραγωγικότητος και του ορθού προσανατολισμού της γεωργικής παραγωγής κατά το 1972. Διά της ίδιας αποφάσεως, ορίζεται όπως, ο τομεύς Γεωργίας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας μεριμνήση και εκτιμηθή η δυνατότης αποκτήσεως και χρησιμοποιήσεως δοκιμαστικώς μηχανών συλλογής βάμβακος εγχωρίου κατασκευής.
«« 15 / 6 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (15/6)
Τοπικά
1972 : Ηυξήθη από 11.000.000 εις 18.500.000 δραχμάς η πίστωσις διά την ενίσχυσιν του προγράμματος μηχανικής συλλογής βάμβακος. Τούτο ενεκρίθη δι’ αποφάσεως της επιτροπής οικονομικών υποθέσεων, προς τον σκοπόν ενισχύσεως του προγράμματος αυξήσεως της παραγωγικότητος και του ορθού προσανατολισμού της γεωργικής παραγωγής κατά το 1972. Διά της ίδιας αποφάσεως, ορίζεται όπως, ο τομεύς Γεωργίας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας μεριμνήση και εκτιμηθή η δυνατότης αποκτήσεως και χρησιμοποιήσεως δοκιμαστικώς μηχανών συλλογής βάμβακος εγχωρίου κατασκευής.
1970 : Εις την αίθουσαν του Εργατικού Κέντρου επραγματοποιήθη χθές την εσπέραν εκτάκτος γενικής συνέλευσις της Αναγεννήσεως. Την συνέλευσιν ετίμησε και ο Νομάρχης κ. Π. Γαλανόπουλος, ο οποίος ομιλών ετόνισε και τα εξής: «Είμαι με την Αναγέννησιν Καρδίτσης διότι είμαι με την ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙ της Ελλάδος, που πραγματοποιεί η Εθνική Επανάστασις της 21ης Απριλίου. Νομίζω ότι η δημιουργία μιας ισχυράς ποδοσφαιρικής ομάδος εις την Καρδίτσαν πολλά θα έχει να προσφέρει. Δεν εννοώ την διάλυσιν του ενός ή του άλλου αθλητικού σωματείου, αλλά την συγκέντρωσιν εις μίαν ομάδα όλων των ικανών μονάδων ήτις ούτως θα διεκδικήση ανοδον εις την Α’ Εθνικήν με όλας τας εκ τούτου ευμενείς επιπτώσεις εις την καθ’ όλα τοπικήν οικονομίαν. Σας διαβεβαιώ ότι θα είμαι συμπαραστατης των προσπαθειών ιθυνόντων και φιλάθλων της Αναγεννήσεως εις πάσαν περίπτωσιν κατατείνουσαν εις την πρόοδον του τοπικού ποδοσφαίρου. Το τέλος της εμπνευσμένης ομιλίας του κ. Νομάρχου εκάλυψαν ζωηρά και παρατεταμένα χειροκροτήματα. Μετά την αποχώρησιν του κ. Νομάρχου ομίλησεν ο πρόεδρος κ. Αθ. Τάκας και ο Κυβερνητικός Επίτροπος της Αναγεννήσεως αντι/αρχης κ. Ηλίας Διαμαντής.
Εθνικά - Διεθνή
1971 : Δι’ αποφάσεως του υφυπουργού Εμπορίου κ. Γεωργακέλου ορίζεται τιμή αγοράς και πωλήσεως σίτου κατά κιλόν υπό της παρεμβάσεως εσοδείας 1971 ως εξής: Τιμαί αγοράς: Σκληρός τυποποιημένος α’ ποιότης 3,90, β’ ποιότης 3,70, γ’ ποιότης 3,50. Σκληρός κοινός: α’ ποιότης 3,40, β’ 3,20, γ’ 3, δ’ 2,30. Μαλακός: ποιότης α’ 2,60, β’ 2,50, γ’ 2,45. Τιμαί πωλήσεως σίτου υπό παρεμβάσεως εσοδείας 1971: Σκληρός τυποποιημένος: α’ ποιότης 4,20, β’ 4, γ’ 3,80. Σκληρός κοινός:α’ 3,70, β’ 3,50, γ’ 3,30, δ’ 3,10. Μαλακός: α’ ποιότης 2,90, β’ 2,80, γ’ 2,75. Ανεκτόν όριον ξένων υλών 4% διά τον κοινόν και 1% διά τον τυποποιημένον. Ποσοστόν υγρασίας ανώτατον όριον 13%. Βάσει των ανωτέρω η αγοραπωλησία του σίτου είναι ελευθέρα, συνεπώς και αι τιμαί τούτου εις το ελεύθερον εμπόριον διαμορφούνται ελευθέρως αναλόγως προσφοράς και ζητήσεως. Διά την πληρωμήν του αγοραζομένου εκ των παραγωγών σίτου υπό των πάσης φύσεως προσώπων εξακολουθεί ισχύουσα η απόφασις περί διγράμμων επιταγών.
1967 : * Η Α.Μ. ο Βασιλεύς συνεχίζων την περιοδείαν του εις βόρειον Ελλάδα προς επιθεώρησιν στρατιωτικών μονάδων ανεχώρησε την πρωϊαν εκ Καβάλας εις Δράμαν προπεμφθείς υπό των αρχών της πόλεως και πλήθους ενθουσιώντος λαού, ενώ τμήματα στρατού και η μουσική της φρουράς απέδωσαν τιμάς. Τον Βασιλέα συνοδεύουν ο αρχηγός του στρατιωτικού του οίκου αντιστράτηγος κ. Δόβας, ο γενικός γραμματεύς κ. Χουρμούζιος και οι υπασπισταί του. Εις τα όρια του νομού Δράμας τον Βασιλέα υπεδέχθησαν αι τοπικαί αρχαί του νομού, μεταξύ των οποίων ο νομάρχης κ. Γαβαλάς και ο στρατιωτικός διοικητής συνταγματάρχης Κόλλιας. Η θριαμβευτική διαδρομή συνεχίσθη εντός του νομού Δράμας διά των χωρίων Κεφαλάρι, Αγιος Αθανάσιος, Πύργια και Δοξάτον, όπου η υποδοχή προσέλαβε παλλαϊκόν χαρακτήρα. Εις την Δράμαν ο Βασιλεύς αφίχθη την 10ην π.μ. γενόμενος ενθουσιωδέστατα δεκτός υπό του πληθυσμού, με επικεφαλής τας δημοτικάς και λοιπάς αρχάς της πόλεως. Εκ Δράμας ο Βασιλεύς έφθασεν εις Νευροκόπιον και εκείθεν εις το συνοριακόν φυλάκιον Εξοχής. Εκ του φυλακίου ο Βασιλεύς επέστρεψε κατ’ ευθείαν εις Δράμαν, όπου έφθασεν ολίγον προ της 2ας μ.μ. Καθ’ όλην την διάρκειαν της διαδρομής εκ Καβάλας μέχρι και κατά την επιστροφήν ο λαός της ακριτικής αυτής περιοχής προέβη εις συγκινητικάς εκδηλώσεις προς τον Βασιλέα. Ο Βασιλεύς επέστρεψε μετά μεσημβρίαν εις τας Αθήνας.
1966 : Νέον αγώνα ετοιμάζουν οι έμποροι, επαγγελματίαι και βιοτέχναι δια το επίμαχον θέμα της επαγγελματικής στέγης. Αφορμήν αυτήν την φοράν δίδουν ορισμένοι πρόεδροι Πρωτοδικών, οι οποίοι,όπως υποστηρίζουν ο Σύνδεσμος Προστασίας Επαγγελματικής Στέγης, δεν εφαρμόζουν κατά γράμμα τον Ν. 4514 του υπουργείου Δικαιοσύνης περί «αναστολής εξωστικών αποφάσεων».

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Αυγουστίνος