E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1966 Συγκροτείται επιτροπή δια την αναπροσαρμογήν του προγράμματος οδοποιίας και εγγειοβελτιωτικών έργων, δημοσίων επενδύσεων εν όψει των γενικωτέρων αναπροσαρμογών της ελληνικής οικονομίας διά του μακροχρονίου προγράμματος οικονομικής αναπτύξεως και της συνδέσεως της Ελλάδος μετά της κοινής αγοράς. Η επιτροπή θα υποβάλη την εισήγησίν της το αργότερο μέχρι της 15ης Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους.
1967 Ο υπουργός Γεωργίας κ. Ματθαίου θα προβή αύριον εις συμπληρωματικάς ανακοινώσεις επί της νέας σιτικής πολιτικής εξαγγέλλων τα υπέρ των μικρών σιτοπαραγωγών μέτρα επί των οποίων θα στηριχθούν αι εισοδηματικαί υπέρ αυτών χορηγήσεως εκ μέρους του κράτους.
1969 Ενετάγη εις το πρόγραμμα Μελετών έτους 1969 του Νομαρχιακού Ταμείου Καρδίτσης και ενεκρίθη αρμοδίως πίστωσις 1.700.000 δρχ. διά την σύνταξιν οριστικής μελέτης αποχετεύσεως της πόλεως Καρδίτσης, εξ ων 700.000 δρχ. δια το οικ. έτος 1069. Κατόπιν των ανωτέρω εντός των ημερών πρόκειται να υπογραφή η σχετική σύμβασις ολοκληρώσεως της μελέτης με τους εκπονίσαντας την προμελέτην, μελετητάς κ.κ. Λ. Λαζαρίδην και Δ. Χριστούλαν.
1970 Τραγικόν δυστύχημα έλαβε χώραν σήμερον την 10.30 πρωϊνήν εις το εργοστάσιον τσιμέντων Βόλου με θύμα τον εργάτην Β.Τ. ετών 35 κάτοικον Αγριάς έγγαμον και πατέρα δύο τέκνων. Ο Β.Τ. είχε προσληφθή από την εταιρίαν Β.Ι.Ε.Ξ., η οποία έχει αναλάβει την συναρμολόγησιν των μηχανημάτων της νέας πτέρυγος του εργοστασίου Τσιμέντων εχειρίζετο δε ανυψωτικόν μηχάνημα (βαρούλκο). Ενώ το βαρούλκο ευρίσκετο εν κινήσει και ανύψωνε βαρύ εξάρτημα το δεξί χέρι του θύματος ενεπλάκη εις το συρματόσχοινον, το οποίον ετυλίγετο εις τύμπανον και την επομένην στιγμήν απεκόπη το κεφάλι και το χέρι του από της ωμοπλάτης. Διενεργούνται ανακρίσεις.
1971 Υπό την προεδρίαν του Νομάρχου κ. Παν. Γαλανοπούλου συνήλθε χθές το Συμβούλιον του Νομαρχιακού Ταμείου και κατήρτισε το πρόγραμμα εκτελέσεως μικρών εξυγιαντικών έργων εις Δήμους και κοινότητας κατά το 1971. Διά του προγράμματος διατίθενται τα κάτωθι ποσά εις εκάστην των κοινοτήτων: Πετρίλου 25.000, Λεοντίτου 25.000, Στεφανιάδος 20.000, Καρυάς 20.000, Ανθηρού 35.000, Ελληνικών 20.000, Θερινού 20.000, Μεσοβουνίου 20.000, Κουμπουριανών 20.000, Καλογριανών 20.000, Πετροχωρίου 20.000, Λοξάδος 20.000, Χάρματος 10.000, Καλλιθήρου 20.000, Δήμου Μουζακίου 20.000, Ελληνοπύργου 15.000, Ροπωτού 15.000, Δήμου Καρδίτσης 20.000, Καλογριανών 15.000. Εξ άλλου το Συμβούλιον απεφάσισε την συνέχισιν της διΆ επιστασίας εκτελέσεως των εργασιών διανοίξεως της επαρχιακής οδού από Αγορασιάς Καστανόβρυση - Πέντε Αδέρφια Γέφυρα Κοράκου και την πρόσληψιν των χειριστών διαμορρωτήρων Χ. Παπαδημητρίου και Γ. Μανώλη.
1972 Ο ΟΣΕ έχει συμπεριλάβει μεταξύ των προσεχών στόχων του και την διαπλάτυνσιν της σιδηροδρομικής γραμμής Βόλου - Καλαμπάκας. Εις την δήλωσιν αύτην προέβη ο υποδιοικητής του ΟΣΕ κ. Μαλασπίνας, προσθέας ότι διά την προσωρινήν βελτίωσιν της συγκοινωνίας εις την εν λόγω γραμμήν παρηγγέλθη ήδη κατάλληλον τροχαίον υλικόν, ενώ μελετάται η επέκτασις της σιδηροδρομικής γραμμής προς Ηπειρον είτε δια Καλαμπάκας είτε διά του Αγρινίου. Συγκεκριμένως ο κ. Μαλασπίνας αναπτύσσων τους προσεχείς στόχους του ΟΣΕ ανέφερεν ότι επιδιώξεις του οργανισμού είναι: - Η ανάπτυξις των ταχυτήτων εις 120 - 160 χλμ. εις πρώτην φάσιν και μέχρι 200 χλμ. εις δευτέραν, διά της επεκτάσεως της ηλεκτροκινήσεως και αυτομάτου σηματοδοτήσεως της γραμμής Αθηνών - Οινόης και Οινόης Θεσσαλονίκης. - Η ανακαίνισις της γραμμής Θεσσαλονίκης -Αλεξανδρουπόλεως - Ορμηνίου (ελληνοτουρκικών συνόρων). - Διαπλάτυνσις της γραμμής προς Αν. Θεσσαλίαν. - Βελτίωσις της γραμμής, Αθηνών - Πατρών - Καλαμάτας. - Σύνταξις μελέτης διά την κατασκευήν γραμμών προς την Ηπειρον. - Προώθησις των βιομηχανικών συνδέσεων κ.λπ.
1974 Προς τους οργανισμούς Τοπ. Αυτοδιοικήσεως το υπουργείον των Εσωτερικών παρέσχεν οδηγίας διΆ εγκυκλίου του περί του τρόπου διαθέσεως του ύδατος και της απαρεγκλήτου τηρέσεως ωρισμένων μέτρων. Σχετικώς αναφέρεται ότι κατΆ αρχήν η διάθεσις του ύδατος δια την ικανοποίησιν των αναγκών υδρεύσεως του πληθυσμού πρέπει να προηγήται πάσης άλλης. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η σπατάλη ύδατος και να αξιοποιούνται εις το μέγιστον βαθμό οι υδάτινοι, πόροι εκάστης περιοχής. Ωσαύτως παραγγέλλεται η χρήσις υδορμετρητών, η ορθή τιμολόγησις του καταναλισκομένου ύδατος, η τακτική συντήρησις του δικτύου. Τέλος υπογραμμίζεται όπως ληφθούν το ταχύτερον τα ενδεικνυόμενα μέτρα κατά το θέρος, προς περιστολήν πάσης σπατάλης, εξασφαλιζόμενης της κανονικής υδροδότήσεως των κατοίκων καθοριζομένου ενός ορίου καταναλώσεως ύδατος διΆ εκάτην κατηγορίαν καταναλωτών (οικίων, καταστημάτων κ.λπ.).
1975 Ο αγροτικός κόσμος επιδοκιμάζει την κυβερνητικήν απόφασιν προσλήψεως γεωπόνων απορρίπτει όμως περαιτέρω επιβάρυνσιν των γεωργικών εφοδίων προς κάλυψιν δαπανών μισθοδοσίας των προσληφθησομένων. Σχετικώς ο Αγροτικός Σύλλογος καρδίτσης απέστειλε χθές το κατωτέρω τηλεγράφημα προς τον επί της Γεωργίας Υπουργόν. «Πληροφορούμεθα ότι εξεδόθη υπουργική απόφασις διά τον διορισμόν 120 γεωπόνων, οι οποίοι θα πληρώνονται από επιβάρυνση των γεωργικών εφοδίων εκ 16 δρχ. τον τόννον. Περαιτέρω επιβάρυνσις των Γεωργικών Εφοδίων, επομένως αύξησις κόστους παραγωγής, πρωτοβουλία κυβερνητικής αποφάσεως, απαράδεκτος. Διερμηνεύοντες αγανάκτησιν συνόλου αγροτών Νομού Καρδίτσης, διαμαερτυρόμεθα. Αιτούμεθα όπως σχετικαί δαπάναι επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου κρατικόν προϋπολογισμόν».
«« 16 / 6 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (16/6)
Τοπικά
1975 : Ο αγροτικός κόσμος επιδοκιμάζει την κυβερνητικήν απόφασιν προσλήψεως γεωπόνων απορρίπτει όμως περαιτέρω επιβάρυνσιν των γεωργικών εφοδίων προς κάλυψιν δαπανών μισθοδοσίας των προσληφθησομένων. Σχετικώς ο Αγροτικός Σύλλογος καρδίτσης απέστειλε χθές το κατωτέρω τηλεγράφημα προς τον επί της Γεωργίας Υπουργόν. «Πληροφορούμεθα ότι εξεδόθη υπουργική απόφασις διά τον διορισμόν 120 γεωπόνων, οι οποίοι θα πληρώνονται από επιβάρυνση των γεωργικών εφοδίων εκ 16 δρχ. τον τόννον. Περαιτέρω επιβάρυνσις των Γεωργικών Εφοδίων, επομένως αύξησις κόστους παραγωγής, πρωτοβουλία κυβερνητικής αποφάσεως, απαράδεκτος. Διερμηνεύοντες αγανάκτησιν συνόλου αγροτών Νομού Καρδίτσης, διαμαερτυρόμεθα. Αιτούμεθα όπως σχετικαί δαπάναι επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου κρατικόν προϋπολογισμόν».
1974 : Προς τους οργανισμούς Τοπ. Αυτοδιοικήσεως το υπουργείον των Εσωτερικών παρέσχεν οδηγίας διΆ εγκυκλίου του περί του τρόπου διαθέσεως του ύδατος και της απαρεγκλήτου τηρέσεως ωρισμένων μέτρων. Σχετικώς αναφέρεται ότι κατΆ αρχήν η διάθεσις του ύδατος δια την ικανοποίησιν των αναγκών υδρεύσεως του πληθυσμού πρέπει να προηγήται πάσης άλλης. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η σπατάλη ύδατος και να αξιοποιούνται εις το μέγιστον βαθμό οι υδάτινοι, πόροι εκάστης περιοχής. Ωσαύτως παραγγέλλεται η χρήσις υδορμετρητών, η ορθή τιμολόγησις του καταναλισκομένου ύδατος, η τακτική συντήρησις του δικτύου. Τέλος υπογραμμίζεται όπως ληφθούν το ταχύτερον τα ενδεικνυόμενα μέτρα κατά το θέρος, προς περιστολήν πάσης σπατάλης, εξασφαλιζόμενης της κανονικής υδροδότήσεως των κατοίκων καθοριζομένου ενός ορίου καταναλώσεως ύδατος διΆ εκάτην κατηγορίαν καταναλωτών (οικίων, καταστημάτων κ.λπ.).
1972 : Ο ΟΣΕ έχει συμπεριλάβει μεταξύ των προσεχών στόχων του και την διαπλάτυνσιν της σιδηροδρομικής γραμμής Βόλου - Καλαμπάκας. Εις την δήλωσιν αύτην προέβη ο υποδιοικητής του ΟΣΕ κ. Μαλασπίνας, προσθέας ότι διά την προσωρινήν βελτίωσιν της συγκοινωνίας εις την εν λόγω γραμμήν παρηγγέλθη ήδη κατάλληλον τροχαίον υλικόν, ενώ μελετάται η επέκτασις της σιδηροδρομικής γραμμής προς Ηπειρον είτε δια Καλαμπάκας είτε διά του Αγρινίου. Συγκεκριμένως ο κ. Μαλασπίνας αναπτύσσων τους προσεχείς στόχους του ΟΣΕ ανέφερεν ότι επιδιώξεις του οργανισμού είναι: - Η ανάπτυξις των ταχυτήτων εις 120 - 160 χλμ. εις πρώτην φάσιν και μέχρι 200 χλμ. εις δευτέραν, διά της επεκτάσεως της ηλεκτροκινήσεως και αυτομάτου σηματοδοτήσεως της γραμμής Αθηνών - Οινόης και Οινόης Θεσσαλονίκης. - Η ανακαίνισις της γραμμής Θεσσαλονίκης -Αλεξανδρουπόλεως - Ορμηνίου (ελληνοτουρκικών συνόρων). - Διαπλάτυνσις της γραμμής προς Αν. Θεσσαλίαν. - Βελτίωσις της γραμμής, Αθηνών - Πατρών - Καλαμάτας. - Σύνταξις μελέτης διά την κατασκευήν γραμμών προς την Ηπειρον. - Προώθησις των βιομηχανικών συνδέσεων κ.λπ.
1971 : Υπό την προεδρίαν του Νομάρχου κ. Παν. Γαλανοπούλου συνήλθε χθές το Συμβούλιον του Νομαρχιακού Ταμείου και κατήρτισε το πρόγραμμα εκτελέσεως μικρών εξυγιαντικών έργων εις Δήμους και κοινότητας κατά το 1971. Διά του προγράμματος διατίθενται τα κάτωθι ποσά εις εκάστην των κοινοτήτων: Πετρίλου 25.000, Λεοντίτου 25.000, Στεφανιάδος 20.000, Καρυάς 20.000, Ανθηρού 35.000, Ελληνικών 20.000, Θερινού 20.000, Μεσοβουνίου 20.000, Κουμπουριανών 20.000, Καλογριανών 20.000, Πετροχωρίου 20.000, Λοξάδος 20.000, Χάρματος 10.000, Καλλιθήρου 20.000, Δήμου Μουζακίου 20.000, Ελληνοπύργου 15.000, Ροπωτού 15.000, Δήμου Καρδίτσης 20.000, Καλογριανών 15.000. Εξ άλλου το Συμβούλιον απεφάσισε την συνέχισιν της διΆ επιστασίας εκτελέσεως των εργασιών διανοίξεως της επαρχιακής οδού από Αγορασιάς Καστανόβρυση - Πέντε Αδέρφια Γέφυρα Κοράκου και την πρόσληψιν των χειριστών διαμορρωτήρων Χ. Παπαδημητρίου και Γ. Μανώλη.
1970 : Τραγικόν δυστύχημα έλαβε χώραν σήμερον την 10.30 πρωϊνήν εις το εργοστάσιον τσιμέντων Βόλου με θύμα τον εργάτην Β.Τ. ετών 35 κάτοικον Αγριάς έγγαμον και πατέρα δύο τέκνων. Ο Β.Τ. είχε προσληφθή από την εταιρίαν Β.Ι.Ε.Ξ., η οποία έχει αναλάβει την συναρμολόγησιν των μηχανημάτων της νέας πτέρυγος του εργοστασίου Τσιμέντων εχειρίζετο δε ανυψωτικόν μηχάνημα (βαρούλκο). Ενώ το βαρούλκο ευρίσκετο εν κινήσει και ανύψωνε βαρύ εξάρτημα το δεξί χέρι του θύματος ενεπλάκη εις το συρματόσχοινον, το οποίον ετυλίγετο εις τύμπανον και την επομένην στιγμήν απεκόπη το κεφάλι και το χέρι του από της ωμοπλάτης. Διενεργούνται ανακρίσεις.
1969 : Ενετάγη εις το πρόγραμμα Μελετών έτους 1969 του Νομαρχιακού Ταμείου Καρδίτσης και ενεκρίθη αρμοδίως πίστωσις 1.700.000 δρχ. διά την σύνταξιν οριστικής μελέτης αποχετεύσεως της πόλεως Καρδίτσης, εξ ων 700.000 δρχ. δια το οικ. έτος 1069. Κατόπιν των ανωτέρω εντός των ημερών πρόκειται να υπογραφή η σχετική σύμβασις ολοκληρώσεως της μελέτης με τους εκπονίσαντας την προμελέτην, μελετητάς κ.κ. Λ. Λαζαρίδην και Δ. Χριστούλαν.
Εθνικά - Διεθνή
1967 : Ο υπουργός Γεωργίας κ. Ματθαίου θα προβή αύριον εις συμπληρωματικάς ανακοινώσεις επί της νέας σιτικής πολιτικής εξαγγέλλων τα υπέρ των μικρών σιτοπαραγωγών μέτρα επί των οποίων θα στηριχθούν αι εισοδηματικαί υπέρ αυτών χορηγήσεως εκ μέρους του κράτους.
1966 : Συγκροτείται επιτροπή δια την αναπροσαρμογήν του προγράμματος οδοποιίας και εγγειοβελτιωτικών έργων, δημοσίων επενδύσεων εν όψει των γενικωτέρων αναπροσαρμογών της ελληνικής οικονομίας διά του μακροχρονίου προγράμματος οικονομικής αναπτύξεως και της συνδέσεως της Ελλάδος μετά της κοινής αγοράς. Η επιτροπή θα υποβάλη την εισήγησίν της το αργότερο μέχρι της 15ης Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή