E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1968 Οι υπάλληλοι του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, θήλεις και άρρενες ησχολούντο κατά τας ώρας της εργασίας με την ανάγνωσιν ασέμνων περιοδικών, την επίδειξιν ομοίου περιεχομένου φωτογραφιών και κατηνάλωναν ποτά. Εις την εν λόγω διαπίστωσιν προέβη ο γενικός γραμματεύς του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Λαδάς κατόπιν αιφνιδιαστικής επισκέψεως του εις τα γραφεία του εν λόγω οργανισμού και μετά γενομένην προς αυτόν σχετικήν καταγγελίαν. Ο κ. Λαδάς κατέλαβεν επ’ αυτοφώρω υπαλλήλους αμφοτέρων των φύλων ν’ ασχολούνται με την ανάγνωσιν ασέμνων εντύπων καθ’ ήν ώραν ιδιώται ανέμενον να εξυπηρετηθούν επί ατομικών των υποθέσεων. Εξ άλλου ο κ. γενικός γραμματεύς επελήφθη του θέματος αδικαιολογήτου καθυστερήσεως συνταξιοδοτήσεως κατακοίτου ησφαλισμένου χάρις εις την αβελτηρίον της διευθυνούσης το Παράρτημα ΙΚΑ Καμινίων. Ο κ. Λαδάς ομιλών σχετικώς εχαρακτήρισεν αμφότερα τα προαναφερθέντα κρούσματα ως θλιβερά και απαράδεκτα υπογραμμίσας, ότι ατυχώς μερικοί υπαλλήλοι δεν έχουν εισετι ενστερνισθή το πνεύμα και το νόημα της επαναστάσεως της 21ης Απριλίου και δεν έχουν αντιληφθή την αλλαγήν, η οποία έχει επέλθει έναντι του φαύλου παρελθόντος.
1969 Με πρωτοβουλίαν του Δημάρχου κ. Τσικρίκη δημιουργείται οδός προσπελάσεως προς το Δημοτικόν πάρκον του Παυσιλύπου, εγγύτερον της κεντρικής εισόδου κατά 100 μ. περίπου και συγκεκριμένως εις την Ν-Δ γωνίαν (ακριβώς εις την σημερινήν θέσιν του περιπτέρου αναπήρου το οποίον μετατοπίζεται).
1970 Κατά πληροφορίες εξ Αθηνών η κυβέρνησις προτίθεται να καταργήσει τον θεσμόν των ΚΤΕΛ και να επαναφέρει τα νομαρχιακά ΚΤΕΛ. Εις σχετικήν εισήγησιν αναμένεται ότι θα προβή ο υπουργός Συγκοινωνιών κ. Βάλλης εις μίαν των προσεχών συνεδριάσεων του υπουργικού Συμβουλίου το οποίον και θα εγκρίνει οριστικώς την εισήγησιν ταύτην. Συμφώνως προς την ιδίαν εισήγησιν του κ. υπουργού Συγκοινωνιών αι διοικήσεις των Νομαρχιακών ΚΤΕΛ θα διορίζονται υπΆ αυτού τη υποδείξει των οικείων Νομαρχών.
1971 Εις πραγματοποιηθείσαν προχθές σύσκεψιν εις τας αιθούσας του 3ου Δημ. Σχολείου Καρδίτσης, εις ήν παρέστησαν οι επιθεωρηταί Α και Β Καρδίτσης και οι Διευθυνταί των Δημ. Σχολείων της πόλεως και των πλησιεστέρων χωρίαν ο Νομαρχιακός Επιθεωρητής Δημ. Εκπαιδεύσεως του Νομού Καρδίτσης κ. Δημ. Λαμπαδάρης ενημέρωσεν τούτους εις τον τρόπον συντάξεως των νέων εκθέσεων των υπαλλήλων, βάσει της νέας υπουργικής αποφάσεως.
1973 Οι υποψήφιοι δια τας ανωτάτας και ανωτέρας σχολάς καλούνται όπως υποβάλουν τα αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των, προς συμμετοχήν εις τας εισιτηρίους εξετάσεις του προσεχούς Σεπτεμβρίου, από 27, Ιουνίου μέχρι 14 Ιουλίου. Δια την συγκέντρωσιν των αιτήσεων των υποψηφίων θα λειτουργήσουν τοπικά γραφεία εις τας διευθύνσεις μέσης εκπαιδεύσεως των νομαρχιών της χώρας. Δια της αυτής αποφάσεως του υπουργού παιδείας κ. Ν. Γκαντώνα καθωρίσθη επίσης ως χρόνος διενεργείας της πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων γυμναστικού και διδασκαλικού κύκλου από 27 Ιουνίου μέχρι 11 Ιουλίου.
1974 Εκ της Διοικήσεως Χωροφυλακής Καρδίτσης ανακοινώνεται, ότι κατά τον ενεργηθέντα έκτακτον έλεγχον επί της κυκλοφορίας δικύκλων ποδηλάτων - μοτοποδηλάτων κ.λπ. οχημάτων την 10-11/6/1974 υπό τροχονομικών συνεργείων Δ/νσεως, εβεβαιώθησαν αι κάτωθι παραβάσεις α) Τεσσαράκοντα εξ (46) διά στέρησιν φώτων ή πιστοποιητικών κυκλοφορίας (ποδηλάτων - μοτοποδηλάτων) αι οποίαι και θα εκδικασθώσιν υπό του ενταύθα Πταισματοδικείου. β) Εξ (6) του Ν.Δ. 805/1971 διΆ άς επεβλήθησαν αυτόφωρα πρόστιμα εκ δρχ. 200 ή 500 (παραβίασις σημάτων Τροχαίας και υπερβολική ταχύτης). γ) Μια (1) παράβασις διΆ υπερβολικήν ταχύτητα Δ.Χ.Φ. αυτοκινήτου. Κατά του οδηγού τούτου υπεβλήθη μήνυσις εις την αρμοδίαν Εισαγγελικήν Αρχήν, αφηρέθη δε η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ως και ικανότητος οδηγήσεως του υπευθύνου οδηγού επί πέντε (5) ημέρας. Τέλος, εκρατήθησαν 32 εν συνόλω ποδήλατα κυκλοφορούντα άνευ των νομίων διατυπώσεων του Κ.Ο.Κ. μέχρις οριστικής τακτοποιήσεως τούτων υπό των κατόχων των, κατά των οποίων και υπεβλήθησαν σχετικαί μηνύσεις.
1975 Οπως ανεκοίνωσε ο υπουργός Παιδείας οι υποψήφιοι για τις εισαγωγικές εξετάσεις των σχολών των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαιδεύσεως (ΚΑΤΕ) και λοιπών ανωτέρων δημοσίων τεχνικών σχολών θα υποβάλουν δικαιολογητικά συμμετοχής στις ίδιες επιτροπές και κατά τον ίδιο χρόνο μετά των υποψηφίων των ανωτάτων σχολών, ήτοι, από 16 Ιουνίου μέχρι 4 Ιουλίου. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές έχουν και οι δηλούντες συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις των ανωτάτων σχολών. Προς τούτο έκαστος υποψήφιος δύναται να συμπληρώσει ταυτοχρόνως δύο δελτία συμμετοχής, ένα διΆ οιονδήποτε άλλων κύκλων σπουδών και ένα διΆ ένα των τεσσάρων κύκλων των ΚΑΤΕ. Οι εξετάσεις δια τα ΚΑΤΕ θα διεξαχθούν αφού λήξουν οι εξετάσεις δια τις ανώτατες σχολές και μπορούν να συμμετάσχουν σΆ αυτές όσοι εκ των υποψηφίων των ανωτάτων σχολών επιθυμούν. Οι υποψήφιοι για τα ΚΑΤΕ θα διαγωνισθούν εις τα ίδια εξεταστικά κέντρα μετά των υποψηφίων των ανωτάτων σχολών.
1975 Οπως ανεκοίνωσε ο υπουργός Παιδείας οι υποψήφιοι για τις εισαγωγικές εξετάσεις των σχολών των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαιδεύσεως (ΚΑΤΕ) και λοιπών ανωτέρων δημοσίων τεχνικών σχολών θα υποβάλουν δικαιολογητικά συμμετοχής στις ίδιες επιτροπές και κατά τον ίδιο χρόνο μετά των υποψηφίων των ανωτάτων σχολών, ήτοι, από 16 Ιουνίου μέχρι 4 Ιουλίου. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές έχουν και οι δηλούντες συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις των ανωτάτων σχολών. Προς τούτο έκαστος υποψήφιος δύναται να συμπληρώσει ταυτοχρόνως δύο δελτία συμμετοχής, ένα διΆ οιονδήποτε άλλων κύκλων σπουδών και ένα διΆ ένα των τεσσάρων κύκλων των ΚΑΤΕ. Οι εξετάσεις δια τα ΚΑΤΕ θα διεξαχθούν αφού λήξουν οι εξετάσεις δια τις ανώτατες σχολές και μπορούν να συμμετάσχουν σΆ αυτές όσοι εκ των υποψηφίων των ανωτάτων σχολών επιθυμούν. Οι υποψήφιοι για τα ΚΑΤΕ θα διαγωνισθούν εις τα ίδια εξεταστικά κέντρα μετά των υποψηφίων των ανωτάτων σχολών.
«« 17 / 6 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (17/6)
Τοπικά
1974 : Εκ της Διοικήσεως Χωροφυλακής Καρδίτσης ανακοινώνεται, ότι κατά τον ενεργηθέντα έκτακτον έλεγχον επί της κυκλοφορίας δικύκλων ποδηλάτων - μοτοποδηλάτων κ.λπ. οχημάτων την 10-11/6/1974 υπό τροχονομικών συνεργείων Δ/νσεως, εβεβαιώθησαν αι κάτωθι παραβάσεις α) Τεσσαράκοντα εξ (46) διά στέρησιν φώτων ή πιστοποιητικών κυκλοφορίας (ποδηλάτων - μοτοποδηλάτων) αι οποίαι και θα εκδικασθώσιν υπό του ενταύθα Πταισματοδικείου. β) Εξ (6) του Ν.Δ. 805/1971 διΆ άς επεβλήθησαν αυτόφωρα πρόστιμα εκ δρχ. 200 ή 500 (παραβίασις σημάτων Τροχαίας και υπερβολική ταχύτης). γ) Μια (1) παράβασις διΆ υπερβολικήν ταχύτητα Δ.Χ.Φ. αυτοκινήτου. Κατά του οδηγού τούτου υπεβλήθη μήνυσις εις την αρμοδίαν Εισαγγελικήν Αρχήν, αφηρέθη δε η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ως και ικανότητος οδηγήσεως του υπευθύνου οδηγού επί πέντε (5) ημέρας. Τέλος, εκρατήθησαν 32 εν συνόλω ποδήλατα κυκλοφορούντα άνευ των νομίων διατυπώσεων του Κ.Ο.Κ. μέχρις οριστικής τακτοποιήσεως τούτων υπό των κατόχων των, κατά των οποίων και υπεβλήθησαν σχετικαί μηνύσεις.
1973 : Οι υποψήφιοι δια τας ανωτάτας και ανωτέρας σχολάς καλούνται όπως υποβάλουν τα αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των, προς συμμετοχήν εις τας εισιτηρίους εξετάσεις του προσεχούς Σεπτεμβρίου, από 27, Ιουνίου μέχρι 14 Ιουλίου. Δια την συγκέντρωσιν των αιτήσεων των υποψηφίων θα λειτουργήσουν τοπικά γραφεία εις τας διευθύνσεις μέσης εκπαιδεύσεως των νομαρχιών της χώρας. Δια της αυτής αποφάσεως του υπουργού παιδείας κ. Ν. Γκαντώνα καθωρίσθη επίσης ως χρόνος διενεργείας της πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων γυμναστικού και διδασκαλικού κύκλου από 27 Ιουνίου μέχρι 11 Ιουλίου.
1971 : Εις πραγματοποιηθείσαν προχθές σύσκεψιν εις τας αιθούσας του 3ου Δημ. Σχολείου Καρδίτσης, εις ήν παρέστησαν οι επιθεωρηταί Α και Β Καρδίτσης και οι Διευθυνταί των Δημ. Σχολείων της πόλεως και των πλησιεστέρων χωρίαν ο Νομαρχιακός Επιθεωρητής Δημ. Εκπαιδεύσεως του Νομού Καρδίτσης κ. Δημ. Λαμπαδάρης ενημέρωσεν τούτους εις τον τρόπον συντάξεως των νέων εκθέσεων των υπαλλήλων, βάσει της νέας υπουργικής αποφάσεως.
1969 : Με πρωτοβουλίαν του Δημάρχου κ. Τσικρίκη δημιουργείται οδός προσπελάσεως προς το Δημοτικόν πάρκον του Παυσιλύπου, εγγύτερον της κεντρικής εισόδου κατά 100 μ. περίπου και συγκεκριμένως εις την Ν-Δ γωνίαν (ακριβώς εις την σημερινήν θέσιν του περιπτέρου αναπήρου το οποίον μετατοπίζεται).
Εθνικά - Διεθνή
1975 : Οπως ανεκοίνωσε ο υπουργός Παιδείας οι υποψήφιοι για τις εισαγωγικές εξετάσεις των σχολών των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαιδεύσεως (ΚΑΤΕ) και λοιπών ανωτέρων δημοσίων τεχνικών σχολών θα υποβάλουν δικαιολογητικά συμμετοχής στις ίδιες επιτροπές και κατά τον ίδιο χρόνο μετά των υποψηφίων των ανωτάτων σχολών, ήτοι, από 16 Ιουνίου μέχρι 4 Ιουλίου. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές έχουν και οι δηλούντες συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις των ανωτάτων σχολών. Προς τούτο έκαστος υποψήφιος δύναται να συμπληρώσει ταυτοχρόνως δύο δελτία συμμετοχής, ένα διΆ οιονδήποτε άλλων κύκλων σπουδών και ένα διΆ ένα των τεσσάρων κύκλων των ΚΑΤΕ. Οι εξετάσεις δια τα ΚΑΤΕ θα διεξαχθούν αφού λήξουν οι εξετάσεις δια τις ανώτατες σχολές και μπορούν να συμμετάσχουν σΆ αυτές όσοι εκ των υποψηφίων των ανωτάτων σχολών επιθυμούν. Οι υποψήφιοι για τα ΚΑΤΕ θα διαγωνισθούν εις τα ίδια εξεταστικά κέντρα μετά των υποψηφίων των ανωτάτων σχολών.
1975 : Οπως ανεκοίνωσε ο υπουργός Παιδείας οι υποψήφιοι για τις εισαγωγικές εξετάσεις των σχολών των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαιδεύσεως (ΚΑΤΕ) και λοιπών ανωτέρων δημοσίων τεχνικών σχολών θα υποβάλουν δικαιολογητικά συμμετοχής στις ίδιες επιτροπές και κατά τον ίδιο χρόνο μετά των υποψηφίων των ανωτάτων σχολών, ήτοι, από 16 Ιουνίου μέχρι 4 Ιουλίου. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές έχουν και οι δηλούντες συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις των ανωτάτων σχολών. Προς τούτο έκαστος υποψήφιος δύναται να συμπληρώσει ταυτοχρόνως δύο δελτία συμμετοχής, ένα διΆ οιονδήποτε άλλων κύκλων σπουδών και ένα διΆ ένα των τεσσάρων κύκλων των ΚΑΤΕ. Οι εξετάσεις δια τα ΚΑΤΕ θα διεξαχθούν αφού λήξουν οι εξετάσεις δια τις ανώτατες σχολές και μπορούν να συμμετάσχουν σΆ αυτές όσοι εκ των υποψηφίων των ανωτάτων σχολών επιθυμούν. Οι υποψήφιοι για τα ΚΑΤΕ θα διαγωνισθούν εις τα ίδια εξεταστικά κέντρα μετά των υποψηφίων των ανωτάτων σχολών.
1970 : Κατά πληροφορίες εξ Αθηνών η κυβέρνησις προτίθεται να καταργήσει τον θεσμόν των ΚΤΕΛ και να επαναφέρει τα νομαρχιακά ΚΤΕΛ. Εις σχετικήν εισήγησιν αναμένεται ότι θα προβή ο υπουργός Συγκοινωνιών κ. Βάλλης εις μίαν των προσεχών συνεδριάσεων του υπουργικού Συμβουλίου το οποίον και θα εγκρίνει οριστικώς την εισήγησιν ταύτην. Συμφώνως προς την ιδίαν εισήγησιν του κ. υπουργού Συγκοινωνιών αι διοικήσεις των Νομαρχιακών ΚΤΕΛ θα διορίζονται υπΆ αυτού τη υποδείξει των οικείων Νομαρχών.
1968 : Οι υπάλληλοι του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, θήλεις και άρρενες ησχολούντο κατά τας ώρας της εργασίας με την ανάγνωσιν ασέμνων περιοδικών, την επίδειξιν ομοίου περιεχομένου φωτογραφιών και κατηνάλωναν ποτά. Εις την εν λόγω διαπίστωσιν προέβη ο γενικός γραμματεύς του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. Λαδάς κατόπιν αιφνιδιαστικής επισκέψεως του εις τα γραφεία του εν λόγω οργανισμού και μετά γενομένην προς αυτόν σχετικήν καταγγελίαν. Ο κ. Λαδάς κατέλαβεν επ’ αυτοφώρω υπαλλήλους αμφοτέρων των φύλων ν’ ασχολούνται με την ανάγνωσιν ασέμνων εντύπων καθ’ ήν ώραν ιδιώται ανέμενον να εξυπηρετηθούν επί ατομικών των υποθέσεων. Εξ άλλου ο κ. γενικός γραμματεύς επελήφθη του θέματος αδικαιολογήτου καθυστερήσεως συνταξιοδοτήσεως κατακοίτου ησφαλισμένου χάρις εις την αβελτηρίον της διευθυνούσης το Παράρτημα ΙΚΑ Καμινίων. Ο κ. Λαδάς ομιλών σχετικώς εχαρακτήρισεν αμφότερα τα προαναφερθέντα κρούσματα ως θλιβερά και απαράδεκτα υπογραμμίσας, ότι ατυχώς μερικοί υπαλλήλοι δεν έχουν εισετι ενστερνισθή το πνεύμα και το νόημα της επαναστάσεως της 21ης Απριλίου και δεν έχουν αντιληφθή την αλλαγήν, η οποία έχει επέλθει έναντι του φαύλου παρελθόντος.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή