E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1966 Υπό βουλευτών της ΕΔΑ κατετέθησαν εις την βουλήν τηλεγραφήματα, υπομνήματα και ψηφίσματα διαμαρτυρίας διαφόρων οργανώσεων μεταξύ των οποίων οδοκαθαριστών Καρδίτσης και φορτοεκφορτωτών Γεωργικού «διά το προετοιμαζόμενον, ως αναφέρουν υπό της εγκαθέτου ηγεσίας της ΓΣΕΕ και του Ε.Κ.Α. νόθον και αντιδημοκρατικόν 15ον Πανεργατικόν Συνέδριον, καταγγέλλουν αυθαιρεσίες της διά τον αποκλεισμόν νομίμως εκλεγέντων συνέδρων, μετάθεσιν έδρας συνεδρίου εις Πειραιά και προκλητικήν εγκύκλιόν της ότι μόνη αυτή θα καθορίση ποίοι θα συμμετάσχουν εις Συνέδριον και αξιούν πραγματοποίησιν Συνεδρίου εις Αθήνας, αυστηράν επίβλεψιν προς εφαρμογήν νόμων και διατάξεων του Καταστατικού Εργατικού Κέντρου, επανεγγραφήν όλων των διαγραφεισών οργανώσεων και διορισμόν αντιπροσωπευτικής Διοικήσεως εκφραζούσης εμπιστοσύνης των εργατών διά την διενέργειαν γνησίου Συνεδρίου.
1971 Ο Νομάρχης κ. Π. Γαλανόπουλος μετέβη χθες είς τον χώρον όπου ανεγείρετο αι κτιριακαί εγκαταστάσει του Οινοποιείου. Ο κ. Νομάρχης διεπίστωσεν εκ της επιτοπίου ερεύνης ότι ο ρυθμός των εργασιών βαίνει ικανοποιητικός.
1972 Ο Υφυπουργός περιφερειακός Διοικητής Θεσσαλίας κ. Ιω. Λαδάς διΆ εγγράφου προς την γενικήν διεύθυνσιν εργασίας του υπουργείου εθνικής οικονομίας προέτεινε την αύξησιν των γαμηλίων δώρων προς τας εργαζομένας ελληνίας τας ερχομένας είς γάμον κατά το τρέχον έτος 1972. Ο κ. υφυπουργός ετόνισε σχετικώς ότι το ποσόν των 5.500 δραχμών διΆ εκάστην ελληνίδα υπό τας σημερινάς συνθήκας διαβιώσεως δύνανται να θεωρηθεί ουχί ικανόν να καλύψει τας πλέον στοιχειώδεις ανάγκας μιας νεοσυστάτου οικογενείας. Η επανεξέτασις του θέματος και η αύξησι των χορηγουμένων γαμηλίων δώρων θα έδιδε την δυνατότητα εις τας εργαζομένας ελληνίδας, μάλιστα τας απόρους νΆ αντιμετωπίζουν τας θεωρουμένας ως βασικάς ανάγκας μιας νέας οικογενείας.
1973 Επικειμένης της ενάρξεως εργασιών διαστρώσεως διΆ ασφαλτικού τάπητος της οδού μέχρι Μητροπόλεως - από Καρδίτσης - και κατασκευής του υπολειπομένου τμήματος Μυρίνης ήρχισεν εν μονίμω εγκαταστάσει η παραγωγή ασφαλτικού μίγματος υπό του αναδόχου εις την περιοχήν Πύργου Κιερίου. Κατά πληροφορίας μας ο ανάδοχος εγκατέστησε τον πλέον σύγχρονον μηχανικόν εξοπλισμόν δια πρώτην δε φοράν θα παρασκευασθεί και χρησιμοποιηθεί, δι, ορισμένα έργα, ασφαλτος κλειστής συνθέσεως. Το τμήμα οδού μέχρι Παλαιοκάστρου θα διαστρωθεί διά τάπητος του προαναφερθέντος ασφαλτικού μίγματος.
1974 Πρωτοφανούς εκτάσεως καταιγίς διαρκείας ημισείας ώρας και πλέον εξέσπασε χθές το απόγευμα με πτώσιν, μικρού μεγέθους χαλάζης, κατά διαστήματα. Ητο τόση η ορμητικότης και πυκνότης της βροχής ώστε από τα πρώτα λεπτά αυτής οι δρόμοι μετεβλήθησαν εις χειμάρρους. Εσημειώθησαν και μικροπλημμύραι εις ορισμένας δε περιπτώσεις παρέστη ανάγκη να επέμβη και η πυροσβεστική και το 100 της Χωροφυλακής προς παροχήν βοηθείας. Σοβαροί πάντας ζημίαι, εντός της πόλεως, δεν ανεφέρθησαν. Δεν κατέστη δυνατόν να γνωσθή η έκτασις ζημιών εκ της σφοδράς καταιγίδας εις καλλιεργημένας εκτάσεις.
«« 20 / 6 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (20/6)
Τοπικά
1974 : Πρωτοφανούς εκτάσεως καταιγίς διαρκείας ημισείας ώρας και πλέον εξέσπασε χθές το απόγευμα με πτώσιν, μικρού μεγέθους χαλάζης, κατά διαστήματα. Ητο τόση η ορμητικότης και πυκνότης της βροχής ώστε από τα πρώτα λεπτά αυτής οι δρόμοι μετεβλήθησαν εις χειμάρρους. Εσημειώθησαν και μικροπλημμύραι εις ορισμένας δε περιπτώσεις παρέστη ανάγκη να επέμβη και η πυροσβεστική και το 100 της Χωροφυλακής προς παροχήν βοηθείας. Σοβαροί πάντας ζημίαι, εντός της πόλεως, δεν ανεφέρθησαν. Δεν κατέστη δυνατόν να γνωσθή η έκτασις ζημιών εκ της σφοδράς καταιγίδας εις καλλιεργημένας εκτάσεις.
1973 : Επικειμένης της ενάρξεως εργασιών διαστρώσεως διΆ ασφαλτικού τάπητος της οδού μέχρι Μητροπόλεως - από Καρδίτσης - και κατασκευής του υπολειπομένου τμήματος Μυρίνης ήρχισεν εν μονίμω εγκαταστάσει η παραγωγή ασφαλτικού μίγματος υπό του αναδόχου εις την περιοχήν Πύργου Κιερίου. Κατά πληροφορίας μας ο ανάδοχος εγκατέστησε τον πλέον σύγχρονον μηχανικόν εξοπλισμόν δια πρώτην δε φοράν θα παρασκευασθεί και χρησιμοποιηθεί, δι, ορισμένα έργα, ασφαλτος κλειστής συνθέσεως. Το τμήμα οδού μέχρι Παλαιοκάστρου θα διαστρωθεί διά τάπητος του προαναφερθέντος ασφαλτικού μίγματος.
1972 : Ο Υφυπουργός περιφερειακός Διοικητής Θεσσαλίας κ. Ιω. Λαδάς διΆ εγγράφου προς την γενικήν διεύθυνσιν εργασίας του υπουργείου εθνικής οικονομίας προέτεινε την αύξησιν των γαμηλίων δώρων προς τας εργαζομένας ελληνίας τας ερχομένας είς γάμον κατά το τρέχον έτος 1972. Ο κ. υφυπουργός ετόνισε σχετικώς ότι το ποσόν των 5.500 δραχμών διΆ εκάστην ελληνίδα υπό τας σημερινάς συνθήκας διαβιώσεως δύνανται να θεωρηθεί ουχί ικανόν να καλύψει τας πλέον στοιχειώδεις ανάγκας μιας νεοσυστάτου οικογενείας. Η επανεξέτασις του θέματος και η αύξησι των χορηγουμένων γαμηλίων δώρων θα έδιδε την δυνατότητα εις τας εργαζομένας ελληνίδας, μάλιστα τας απόρους νΆ αντιμετωπίζουν τας θεωρουμένας ως βασικάς ανάγκας μιας νέας οικογενείας.
1971 : Ο Νομάρχης κ. Π. Γαλανόπουλος μετέβη χθες είς τον χώρον όπου ανεγείρετο αι κτιριακαί εγκαταστάσει του Οινοποιείου. Ο κ. Νομάρχης διεπίστωσεν εκ της επιτοπίου ερεύνης ότι ο ρυθμός των εργασιών βαίνει ικανοποιητικός.
Εθνικά - Διεθνή
1966 : Υπό βουλευτών της ΕΔΑ κατετέθησαν εις την βουλήν τηλεγραφήματα, υπομνήματα και ψηφίσματα διαμαρτυρίας διαφόρων οργανώσεων μεταξύ των οποίων οδοκαθαριστών Καρδίτσης και φορτοεκφορτωτών Γεωργικού «διά το προετοιμαζόμενον, ως αναφέρουν υπό της εγκαθέτου ηγεσίας της ΓΣΕΕ και του Ε.Κ.Α. νόθον και αντιδημοκρατικόν 15ον Πανεργατικόν Συνέδριον, καταγγέλλουν αυθαιρεσίες της διά τον αποκλεισμόν νομίμως εκλεγέντων συνέδρων, μετάθεσιν έδρας συνεδρίου εις Πειραιά και προκλητικήν εγκύκλιόν της ότι μόνη αυτή θα καθορίση ποίοι θα συμμετάσχουν εις Συνέδριον και αξιούν πραγματοποίησιν Συνεδρίου εις Αθήνας, αυστηράν επίβλεψιν προς εφαρμογήν νόμων και διατάξεων του Καταστατικού Εργατικού Κέντρου, επανεγγραφήν όλων των διαγραφεισών οργανώσεων και διορισμόν αντιπροσωπευτικής Διοικήσεως εκφραζούσης εμπιστοσύνης των εργατών διά την διενέργειαν γνησίου Συνεδρίου.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή