E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1966 Η Διοίκησης Χωρ/κής δι’ ανακοινώσεώς της υπενθυμίζει την πιστήν εφαρμογήν ισχυουσών Αστυν. διατάξεων διά την πρόληψιν πυρκαϊών κατά τον αλωνισμόν. Ούτω εκάστη σειρά θυμωνιών θ’ απέχη της άλλης κατά 50 μέτρα,η δε λειτουργία των μηχανών επιτρέπεται από ανατολής Μέχρι δύσεως του ηλίου. Κάθε άλων. συγκρότημα υποχρεούται να διατηρεί δύο πυροσβεστήρας και εν βαρέλιον πλήρες ύδατος.
1971 ΔιΆ Αγορανομικής Διατάξεως υπογραφείσης υπό του κ. Νομάρχου καθορίζεται ανωτάτη τιμή πωλήσεως πάγου κατά στήλην των 25 χιλ/μων παραγωγής Εργοστασίων Καρδίτσης ως κάτωθι: α) Εν τω Εργοστασίω χονδρικώς δραχ. 5,80 μετά Φ.Κ.Ε. και χαρτοσήμου. β) Εν τοις πρατηρίοις λιανικώς δραχ. 7,30 γ) ΚατΆ οίκον δρχ. 8 Τα πρατήρια και οι πωληταί πάγου της περιφερείας του Νομού πλήν της πόλεως Καρδίτσης, δικαιούνται να προσθέτουν εις τας ανωτέρω τιμάς και τα μεταφορικά έξοδα βάσει νομίμων αποδείξεων ελεγχομένων υπό των ασκούντων αγοράν, έλεγχον υπηρεσιών. Η υπΆ αριθ. 3/68 Αγορ. Διάταξις καταργείται. Οι παραβάται της παρούσης, ισχυούσης εν τη περιφερεία του Νομού Καρδίτσης από της δημοσιεύσεώς της διά του Τύπου, διώκονται και τιμωρούνται.
1972 Εις την Διεύθυνσιν δημοτικής Εκπαιδεύσεως Νομού Καρδίτσης ελήφθη διαταγή του υπουργείου εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων, διΆ ής καθίσταται γνωστόν ότι ο διαγωνισμός των προς μετεκπαίδευσιν υποψηφίων διδ/λων εις το διδασκαλείον δημοτικής εκπαιδεύσεως θα διενεργηθή από 10ης μέχρικαι της 13ης Ιουλίου ε.ε. Οι εκ Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης εκπαιδευτικοί θα διαγωνισθούν εις Θεσσαλονίκην. Δια πλείονας πληροφορίας δύνανται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται εις τας οικείας επιθεωρήσεις δημοτικής εκπαιδεύσεως.
1973 Νέα οικονομικά κίνητρα απεφάσισε η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων εις πρόσφατον συνεδρίασίν της υπό την προεδρίαν του αντιπροέδρου της κυβερνήσεως κ. Ν. Μακαρέζου, διά την εξασφάλισιν εξ εγχωρίων πηγών των αναγκαίων ποσοτήτων ζωοτροφών, προς κάλυψιν των αναγκών της ταχέως αναπτυσσομένης κτηνοτροφίας. Εις τας ανωτέρω ανακοινώσεις προέβη ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας επί θεμάτων Γεωργίας κ. Π. Παπαπαναγιώτου εξαγγέλων την απόφασιν του Ε.Ο.Υ. διά την χορήγησιν εις τους ενδιαφερομένους κτηνοτρόφους οικονομικών ενισχύσεων διά την διάδοσιν και ανάπτυξιν της καλλιεργείας επισπόρου χλωρού αραβοσίτου διΆ ενσίρωσιν και την εγκατάστασιν σιρών και προμήθειαν μηχανών συγκομιδής χλωρού αραβοσίτου και σιροκοπτικών μηχανημάτων. Αι οικονομικαί ενισχύσεις θα ανέλθουν μέχρι 100 δρχ. ανά στρέμμα καλλιεργουμένου χλωρού αραβοσίτου και μέχρι 35% της δαπάνης διά την εγκατάστασιν σιρών και προμήθειαν μηχανών συγκομιδής του αραβοσίτου και σιροκοπτικών μηχανημάτων. Περαίνων δε ο κ. υφυπουργός ανέφερεν, ότι η προσδοκωμένη ωφέλεια διά της εξαπλώσεως της καλλιεργείας επί εκτάσεως 100.000 αρδευομένων στρεμμάτων εκτιμάται βασικώς εις εξοικονόμησιν συναλλάγματος ύψους 94 εκατ. δρχ. ετησίως. Διά την εφαρμογήν του ανωτέρω προγράμματος τριετούς διαρκείας, ενεκρίθη υπο της Ε.Ο.Υ. πίστωσις συνολικώς δρχ. 123.100.000.
«« 21 / 6 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (21/6)
Τοπικά
1972 : Εις την Διεύθυνσιν δημοτικής Εκπαιδεύσεως Νομού Καρδίτσης ελήφθη διαταγή του υπουργείου εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων, διΆ ής καθίσταται γνωστόν ότι ο διαγωνισμός των προς μετεκπαίδευσιν υποψηφίων διδ/λων εις το διδασκαλείον δημοτικής εκπαιδεύσεως θα διενεργηθή από 10ης μέχρικαι της 13ης Ιουλίου ε.ε. Οι εκ Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης εκπαιδευτικοί θα διαγωνισθούν εις Θεσσαλονίκην. Δια πλείονας πληροφορίας δύνανται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται εις τας οικείας επιθεωρήσεις δημοτικής εκπαιδεύσεως.
1971 : ΔιΆ Αγορανομικής Διατάξεως υπογραφείσης υπό του κ. Νομάρχου καθορίζεται ανωτάτη τιμή πωλήσεως πάγου κατά στήλην των 25 χιλ/μων παραγωγής Εργοστασίων Καρδίτσης ως κάτωθι: α) Εν τω Εργοστασίω χονδρικώς δραχ. 5,80 μετά Φ.Κ.Ε. και χαρτοσήμου. β) Εν τοις πρατηρίοις λιανικώς δραχ. 7,30 γ) ΚατΆ οίκον δρχ. 8 Τα πρατήρια και οι πωληταί πάγου της περιφερείας του Νομού πλήν της πόλεως Καρδίτσης, δικαιούνται να προσθέτουν εις τας ανωτέρω τιμάς και τα μεταφορικά έξοδα βάσει νομίμων αποδείξεων ελεγχομένων υπό των ασκούντων αγοράν, έλεγχον υπηρεσιών. Η υπΆ αριθ. 3/68 Αγορ. Διάταξις καταργείται. Οι παραβάται της παρούσης, ισχυούσης εν τη περιφερεία του Νομού Καρδίτσης από της δημοσιεύσεώς της διά του Τύπου, διώκονται και τιμωρούνται.
1966 : Η Διοίκησης Χωρ/κής δι’ ανακοινώσεώς της υπενθυμίζει την πιστήν εφαρμογήν ισχυουσών Αστυν. διατάξεων διά την πρόληψιν πυρκαϊών κατά τον αλωνισμόν. Ούτω εκάστη σειρά θυμωνιών θ’ απέχη της άλλης κατά 50 μέτρα,η δε λειτουργία των μηχανών επιτρέπεται από ανατολής Μέχρι δύσεως του ηλίου. Κάθε άλων. συγκρότημα υποχρεούται να διατηρεί δύο πυροσβεστήρας και εν βαρέλιον πλήρες ύδατος.
Εθνικά - Διεθνή
1973 : Νέα οικονομικά κίνητρα απεφάσισε η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων εις πρόσφατον συνεδρίασίν της υπό την προεδρίαν του αντιπροέδρου της κυβερνήσεως κ. Ν. Μακαρέζου, διά την εξασφάλισιν εξ εγχωρίων πηγών των αναγκαίων ποσοτήτων ζωοτροφών, προς κάλυψιν των αναγκών της ταχέως αναπτυσσομένης κτηνοτροφίας. Εις τας ανωτέρω ανακοινώσεις προέβη ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας επί θεμάτων Γεωργίας κ. Π. Παπαπαναγιώτου εξαγγέλων την απόφασιν του Ε.Ο.Υ. διά την χορήγησιν εις τους ενδιαφερομένους κτηνοτρόφους οικονομικών ενισχύσεων διά την διάδοσιν και ανάπτυξιν της καλλιεργείας επισπόρου χλωρού αραβοσίτου διΆ ενσίρωσιν και την εγκατάστασιν σιρών και προμήθειαν μηχανών συγκομιδής χλωρού αραβοσίτου και σιροκοπτικών μηχανημάτων. Αι οικονομικαί ενισχύσεις θα ανέλθουν μέχρι 100 δρχ. ανά στρέμμα καλλιεργουμένου χλωρού αραβοσίτου και μέχρι 35% της δαπάνης διά την εγκατάστασιν σιρών και προμήθειαν μηχανών συγκομιδής του αραβοσίτου και σιροκοπτικών μηχανημάτων. Περαίνων δε ο κ. υφυπουργός ανέφερεν, ότι η προσδοκωμένη ωφέλεια διά της εξαπλώσεως της καλλιεργείας επί εκτάσεως 100.000 αρδευομένων στρεμμάτων εκτιμάται βασικώς εις εξοικονόμησιν συναλλάγματος ύψους 94 εκατ. δρχ. ετησίως. Διά την εφαρμογήν του ανωτέρω προγράμματος τριετούς διαρκείας, ενεκρίθη υπο της Ε.Ο.Υ. πίστωσις συνολικώς δρχ. 123.100.000.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή