E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

 Ευσέβιος 
Έτος Γεγονός
1969 Επικειμένης της κληρώσεως του αγρ/τος Καρδίτσης περιοχής Καμινάδων ειδοποιούνται οι ενδιαφερόμενοι κτηματίαι όπως προσέλθουν εις το γραφείον του τοπογραφικού Συνεργείου και παραλάβουν έντυπα ομάδων προς συμπλήρωσιν εις επιθυμούντας να λάβωσιν την νέαν των ιδιοκτησίαν με άλλους ομού κατά την κλήρωσιν. * Η υπηρεσία ασφαλείας Θεσσαλονίκης επέτυχε την εξάρθωσιν πενταμελούς ομάδας του παρανόμου μηχανισμού του ΚΚ, η οποία είχεν ως έργον την αναγραφήν εις τας οδούς και τα δημόσια κτίρια διαφόρων συνθημάτων κατά της ελληνικής κυβερνήσεως. Τα όργανα της ασφαλείας ετέθησαν υπό παρακολούθησιν των ατόμων αυτών, τα οποία και συνέλαβον εις δύο σημεία της πόλεως καθ’ ήν στιγμήν ανέγραφον διάφορα συνθήματα εις τους τοίχους. Θα παραπεμφθούν εις το Στρατοδικείον.
1970 Πραγματοποιούντες ενημερωτικήν περιοδείαν είς την Ελλάδα και φιλοξενούμενοι υπό της Εθνικής Εστίας επεσκέφθησαν την Κυριακήν την πόλιν μας 120 κύπριοι δημόσιοι υπάλληλοι συνοδευόμενοι υπό του συμπολίτου μας Διευθυντού της Εθνικής Εστίας κ. Θωμά Κωστίκα. Εις αυτούς επεφυλάχθη θερμοτάτη υποδοχή υπό συναδέλφων της πόλεώς μας με επικεφαλής τον Διευθυντήν της Νομαρχίας.
1971 Μεγάλη πυρκαϊά - της οποίας το πύρ προήλθεν εκ σπινθήρος θεριζοαλωνιστικής μηχανής - ηπείλησε ν’ αποτεφρώση χιλιάδας στρεμμάτων αθερίστου σίτου του ευφόρου πεδιάδος Σοφάδων και εγγύτατα της πόλεως. Ο πνέων άνεμος κατέστησε έτι απειλητικωτέραν την εξάπλωσιν του πυρός. Οταν το πρώτον εγένετο αντιληπτή είχον αποτεφρωθή συγκεντρωμένα σιτηρά εγγύς του συνοικισμού «Κλειτσού» αι φλόγεςε όμως είχον καλύψη και μεγάλην έκτασιν αθερίστων σιτηρών. Παρά την εξάπλωσιν του πυρός αι ζημίαι περιορίσθησαν εις έκτασιν 2 χιλιάδων περίπου στρεμμάτων. Επί τόπου - εκτός της Πυροσβεστικής - κατέφθασαν εσπευσμένως ο Νομάρχης κ. Γαλανόπουλος μετά του Στρατιωτικού Διοικητού Καρδίτσης, του Διοικητού Χωρ/κής και του Αντσυν/ρχου κ. Λαμπαθάκη, ο Δήμαρχος της γείτονος κ. Κόκκας, ολόκληρος η δύναμις Χωρ/κής και ΤΕΑ Σοφάδων.
1972 Και δια τρίτην ημέραν σήμερον θα συνεχισθή το κύμα καύσωνος ο οποιος με την επικρατούσαν άπνοιαν κατέστη αποπνικτικός παρά το γεγονός ότι η θερμοκρασία διατηρείται εις επίπεδα κάτω των 40 β. Κελσίου υπό σκιάν. Ούτω χθές εσημειώθη μεγίστη θερμοκρασία 37,2 ενώ εις το κέντρον της πόλεως διεμορφώθη εις 39 β. λόγω της ακτινοβολίας της ασφάλτου και των μεταλλικών στεγάστρων. Η χθεσινή θερμοκρασία ήτο ανωτέρα της προηγουμένης ημέρας κατά 2,2 βαθμούς Κελσίου. * Δι’ αποφάσεως του υπουργού Εθν. Οικονομίας κ. Γ. Πεζοπούλου (ΦΕΚ 412 Β 10.6.72) παρέχεται εις τον ΕΟΚ η δυνατότητα εξαγοράς και των ασθενών αδιαθέτων εις χείρας των παραγωγών καπνών τύπου Μπέρλεϋ εσοδείας 1971. Συμφώνως προς την απόφασιν: 1) Τα μέχρι μετρίως ασθενή καπνά θα εξαγοράζονται εις τιμάς μειωμένας κατά 20% έναντι των αντιστοίχως καθορισθεισών τιμών δια τα υγιή καπνά της αυτής εσοδείας. 2) Τα πέραν του μετρίου ασθενή καπνά θα εξαγοράζονται τα μέν ποιοτικώς ανήκοντα εις την Α’ και Β’ κατηγορίαν εις την τιμήν των 8,50 δρχ. το κιλόν τα δε Γ’ κατηγορίας εις την τιμήν των 3 δρχ. το κιλόν. 3) Τα εντόνως ασθενή καπνά θα καταστρέφονται. 4) Παρατείνεται μέχρι της 30ης Ιουνίου ε.ε. η προθεσμία λήξεως της συγκεντρώσεως καπνών Μπέρλεϋ εσοδείας 1971.
1973 Χθές την 6.30 απογευματινήν ετελέσθησαν εις τας αιθούσης του 5ου Δημ. Σχολείου της πόλεως τα εγκαίνια της εκθέσεως επιστημονικών οργάνων και μέσων διδασκαλίας, την οποίαν οργάνωσαν οι διδάσκαοι της Α’ Εκπαιδευτικής περιφερείας του Νομού. Παρέστησαν ο Σεβασμιώτατος, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θεολόγης, ο κ. Διευθυντής της Νομαρχίας ως εκπρόσωπος του κ Νομάρχου, εκπρόσωποι της στρατ. Διοικήσεως, ο Νομαρχιακός Επι θεωρητής κ. Δ. Λαμπαβάρης, πολλοί προϊστάμενοι των υπηρεσιών και πλήθος κόσμου. Ωμίλησεν ο Επιθεωρητής της Α’ Εκπαιδ. περιφερείας κ. Κανελλόπουλος, και απηύθυναν χαιρετισμόν ο Σεβασμιώτατος και ο Νομαρχιακός Επιθεωρητής. Τέλος ενεκαινίασεν την έκθεσιν, εκ μέρους του Νομάρχου κ. Καζάκη, ο κ. Δ/ντής της Νομαρχίας. Οι επισκέπται απευθαύμασαν τα εκτιθέμενα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, άτινα αφορούν όλα τα μαθήματα και όλας τας τάξεις του Δημ. Σχολείου και συνεχάρησαν θερμώς άπαντας τους συνδραμόντας εις την θαυμασίαν αυτήν προσπάθειαν, ήτις υπογραμμίζει την συμβολήν των διδασκάλων εις την υπόθεσιν της παιδείας του Εθνους.
1975 Οι τιμές ασφαλείας μαλακού σίτου ωρίσθηκαν σε 5.50 δραχ. ανά χιλιόγραμμο για τους καλλιεργητάς μέχρι 50 στρεμμάτων και για ποσότητα 120 χιλιογράμμων κατά το στρέμμα και σε 5 δραχμές για την επί πλέον ποότητα που θα προσφρερθεί, όπω και για τις ποσότητες που θα προσφερθούν από καλλιεργητάς άνω των 50 στρεμμάτων και τα θεριζοαλωνιστικά συγκροτήματα. Παραλλήλως λόγω αυξήσεως των τιμών σίτου και των αυξημένω δαπανών αρτοποιήσεως η τιμή του άρτου θα αυξηθεί από 8.50 εις 10 δραχ. Η τιμή συγκεντρώσεως σκληρού σίτου ωρίσθει σε 7 δραχ. κατά χιλιόγραμμο. Η τιμή συγκεντρώσεως της κρίθης για τους μέχρι 50 στρεμμάτων καλλιεργητάς σε 4.90 δραχ. κατά χιλιόγραμμμο και σε 4.60 δραχ. για τους πέραν των 50 στρεμμάτων καλλιεργητάς. Οι αποφάσεις για τις τιμές οίτου, κριθής και άρτου, ανεκοινώθησαν σήμερα από τον υπουργό Συντονισμού κ. Παπαληγούρα με δηλώσεις του που έχουν ως εξής: Η εφετεινή εσοδία σίτου θ’ ανέλθη εις δύο εκατομμύρια τόννους περίπου. Η απορρόφησις της θα πραγματοποιηθεί, όπως συνήθως πρώτον, μέσω της αλευροβιομηχανίας της οποίας εξησφαλίσθει επαρκής προς τον σκοπόν τούτο χρηματοδότησις και δεύτερον, παραλλήλων μέσω της ΚΥΔΕΠ. Η κυβέρνησις δια να εξασφαλίσει το ειδόδημα των σιτοπαραγωγών γενικώς και ιδιαιτέρα τα εισοδήματα των μικροτέρων, μέχρι 50 στρεμμάτων καλλιεργητών, αναγκάζεται να επιβαρύνει συμαντικώς την κατανάλωση και επί πλέον το ίδιο το Δημόσιο.
«« 22 / 6 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (22/6)
Τοπικά
1975 : Οι τιμές ασφαλείας μαλακού σίτου ωρίσθηκαν σε 5.50 δραχ. ανά χιλιόγραμμο για τους καλλιεργητάς μέχρι 50 στρεμμάτων και για ποσότητα 120 χιλιογράμμων κατά το στρέμμα και σε 5 δραχμές για την επί πλέον ποότητα που θα προσφρερθεί, όπω και για τις ποσότητες που θα προσφερθούν από καλλιεργητάς άνω των 50 στρεμμάτων και τα θεριζοαλωνιστικά συγκροτήματα. Παραλλήλως λόγω αυξήσεως των τιμών σίτου και των αυξημένω δαπανών αρτοποιήσεως η τιμή του άρτου θα αυξηθεί από 8.50 εις 10 δραχ. Η τιμή συγκεντρώσεως σκληρού σίτου ωρίσθει σε 7 δραχ. κατά χιλιόγραμμο. Η τιμή συγκεντρώσεως της κρίθης για τους μέχρι 50 στρεμμάτων καλλιεργητάς σε 4.90 δραχ. κατά χιλιόγραμμμο και σε 4.60 δραχ. για τους πέραν των 50 στρεμμάτων καλλιεργητάς. Οι αποφάσεις για τις τιμές οίτου, κριθής και άρτου, ανεκοινώθησαν σήμερα από τον υπουργό Συντονισμού κ. Παπαληγούρα με δηλώσεις του που έχουν ως εξής: Η εφετεινή εσοδία σίτου θ’ ανέλθη εις δύο εκατομμύρια τόννους περίπου. Η απορρόφησις της θα πραγματοποιηθεί, όπως συνήθως πρώτον, μέσω της αλευροβιομηχανίας της οποίας εξησφαλίσθει επαρκής προς τον σκοπόν τούτο χρηματοδότησις και δεύτερον, παραλλήλων μέσω της ΚΥΔΕΠ. Η κυβέρνησις δια να εξασφαλίσει το ειδόδημα των σιτοπαραγωγών γενικώς και ιδιαιτέρα τα εισοδήματα των μικροτέρων, μέχρι 50 στρεμμάτων καλλιεργητών, αναγκάζεται να επιβαρύνει συμαντικώς την κατανάλωση και επί πλέον το ίδιο το Δημόσιο.
1973 : Χθές την 6.30 απογευματινήν ετελέσθησαν εις τας αιθούσης του 5ου Δημ. Σχολείου της πόλεως τα εγκαίνια της εκθέσεως επιστημονικών οργάνων και μέσων διδασκαλίας, την οποίαν οργάνωσαν οι διδάσκαοι της Α’ Εκπαιδευτικής περιφερείας του Νομού. Παρέστησαν ο Σεβασμιώτατος, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θεολόγης, ο κ. Διευθυντής της Νομαρχίας ως εκπρόσωπος του κ Νομάρχου, εκπρόσωποι της στρατ. Διοικήσεως, ο Νομαρχιακός Επι θεωρητής κ. Δ. Λαμπαβάρης, πολλοί προϊστάμενοι των υπηρεσιών και πλήθος κόσμου. Ωμίλησεν ο Επιθεωρητής της Α’ Εκπαιδ. περιφερείας κ. Κανελλόπουλος, και απηύθυναν χαιρετισμόν ο Σεβασμιώτατος και ο Νομαρχιακός Επιθεωρητής. Τέλος ενεκαινίασεν την έκθεσιν, εκ μέρους του Νομάρχου κ. Καζάκη, ο κ. Δ/ντής της Νομαρχίας. Οι επισκέπται απευθαύμασαν τα εκτιθέμενα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, άτινα αφορούν όλα τα μαθήματα και όλας τας τάξεις του Δημ. Σχολείου και συνεχάρησαν θερμώς άπαντας τους συνδραμόντας εις την θαυμασίαν αυτήν προσπάθειαν, ήτις υπογραμμίζει την συμβολήν των διδασκάλων εις την υπόθεσιν της παιδείας του Εθνους.
1972 : Και δια τρίτην ημέραν σήμερον θα συνεχισθή το κύμα καύσωνος ο οποιος με την επικρατούσαν άπνοιαν κατέστη αποπνικτικός παρά το γεγονός ότι η θερμοκρασία διατηρείται εις επίπεδα κάτω των 40 β. Κελσίου υπό σκιάν. Ούτω χθές εσημειώθη μεγίστη θερμοκρασία 37,2 ενώ εις το κέντρον της πόλεως διεμορφώθη εις 39 β. λόγω της ακτινοβολίας της ασφάλτου και των μεταλλικών στεγάστρων. Η χθεσινή θερμοκρασία ήτο ανωτέρα της προηγουμένης ημέρας κατά 2,2 βαθμούς Κελσίου. * Δι’ αποφάσεως του υπουργού Εθν. Οικονομίας κ. Γ. Πεζοπούλου (ΦΕΚ 412 Β 10.6.72) παρέχεται εις τον ΕΟΚ η δυνατότητα εξαγοράς και των ασθενών αδιαθέτων εις χείρας των παραγωγών καπνών τύπου Μπέρλεϋ εσοδείας 1971. Συμφώνως προς την απόφασιν: 1) Τα μέχρι μετρίως ασθενή καπνά θα εξαγοράζονται εις τιμάς μειωμένας κατά 20% έναντι των αντιστοίχως καθορισθεισών τιμών δια τα υγιή καπνά της αυτής εσοδείας. 2) Τα πέραν του μετρίου ασθενή καπνά θα εξαγοράζονται τα μέν ποιοτικώς ανήκοντα εις την Α’ και Β’ κατηγορίαν εις την τιμήν των 8,50 δρχ. το κιλόν τα δε Γ’ κατηγορίας εις την τιμήν των 3 δρχ. το κιλόν. 3) Τα εντόνως ασθενή καπνά θα καταστρέφονται. 4) Παρατείνεται μέχρι της 30ης Ιουνίου ε.ε. η προθεσμία λήξεως της συγκεντρώσεως καπνών Μπέρλεϋ εσοδείας 1971.
1971 : Μεγάλη πυρκαϊά - της οποίας το πύρ προήλθεν εκ σπινθήρος θεριζοαλωνιστικής μηχανής - ηπείλησε ν’ αποτεφρώση χιλιάδας στρεμμάτων αθερίστου σίτου του ευφόρου πεδιάδος Σοφάδων και εγγύτατα της πόλεως. Ο πνέων άνεμος κατέστησε έτι απειλητικωτέραν την εξάπλωσιν του πυρός. Οταν το πρώτον εγένετο αντιληπτή είχον αποτεφρωθή συγκεντρωμένα σιτηρά εγγύς του συνοικισμού «Κλειτσού» αι φλόγεςε όμως είχον καλύψη και μεγάλην έκτασιν αθερίστων σιτηρών. Παρά την εξάπλωσιν του πυρός αι ζημίαι περιορίσθησαν εις έκτασιν 2 χιλιάδων περίπου στρεμμάτων. Επί τόπου - εκτός της Πυροσβεστικής - κατέφθασαν εσπευσμένως ο Νομάρχης κ. Γαλανόπουλος μετά του Στρατιωτικού Διοικητού Καρδίτσης, του Διοικητού Χωρ/κής και του Αντσυν/ρχου κ. Λαμπαθάκη, ο Δήμαρχος της γείτονος κ. Κόκκας, ολόκληρος η δύναμις Χωρ/κής και ΤΕΑ Σοφάδων.
1970 : Πραγματοποιούντες ενημερωτικήν περιοδείαν είς την Ελλάδα και φιλοξενούμενοι υπό της Εθνικής Εστίας επεσκέφθησαν την Κυριακήν την πόλιν μας 120 κύπριοι δημόσιοι υπάλληλοι συνοδευόμενοι υπό του συμπολίτου μας Διευθυντού της Εθνικής Εστίας κ. Θωμά Κωστίκα. Εις αυτούς επεφυλάχθη θερμοτάτη υποδοχή υπό συναδέλφων της πόλεώς μας με επικεφαλής τον Διευθυντήν της Νομαρχίας.
1969 : Επικειμένης της κληρώσεως του αγρ/τος Καρδίτσης περιοχής Καμινάδων ειδοποιούνται οι ενδιαφερόμενοι κτηματίαι όπως προσέλθουν εις το γραφείον του τοπογραφικού Συνεργείου και παραλάβουν έντυπα ομάδων προς συμπλήρωσιν εις επιθυμούντας να λάβωσιν την νέαν των ιδιοκτησίαν με άλλους ομού κατά την κλήρωσιν. * Η υπηρεσία ασφαλείας Θεσσαλονίκης επέτυχε την εξάρθωσιν πενταμελούς ομάδας του παρανόμου μηχανισμού του ΚΚ, η οποία είχεν ως έργον την αναγραφήν εις τας οδούς και τα δημόσια κτίρια διαφόρων συνθημάτων κατά της ελληνικής κυβερνήσεως. Τα όργανα της ασφαλείας ετέθησαν υπό παρακολούθησιν των ατόμων αυτών, τα οποία και συνέλαβον εις δύο σημεία της πόλεως καθ’ ήν στιγμήν ανέγραφον διάφορα συνθήματα εις τους τοίχους. Θα παραπεμφθούν εις το Στρατοδικείον.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Ευσέβιος