E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1966 Κατά την σημερινήν Συνεδρίασιν της Επιτροπής Εξουσιοδοτήσεως ανεκοινώθη η κατάθεσις των εξής νομοσχεδίων. 1) Περί παρατάσεως της αναστολής λήξεως των ελευθέρων μισθώσεων καταστημάτων. 2) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του κώδικος καταστάσεως δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων. 3) περί καθορισμού του τρόπου πληρωμής των αποδοχών των κοινοτικών υπαλλήλων. 4) περί ρυθμίσεως ζητημάτων τιμών αφορώντων το προσωπικόν της εθνικής τραπέζης. 5) περί κωδικοποιήσεως της εργατικής νομοθεσίας. 6) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του σχετικού Νόμου περί συνταξιοδοτήσεως των ιατρών του ΙΚΑ και ετέρων τινών κατηγοριών εργαζομένων. 7) περί συνταξιοδοτήσεως του προσωπικού του ΙΚΑ. 8) περί τροποποιήσεως φορολογικών τινών διατάξεων. 9) περί υιοθεσίας των ανηλίκων μέχρι 18 ετών. 10) περί συνταξιοδοτήσεως των οργάνων Αγροφυλακής. 11) περί απαγορεύσεως προσλήψεως μή τακτικού προσωπικού.
1968 Η υπηρεσία ασφαλείας Θεσσαλονίκης επέτυχε την εξάρθωσιν πενταμελούς ομάδας του παρανόμου μηχανισμού του ΚΚ, η οποία είχεν ως έργον την αναγραφήν εις τας οδούς και τα δημόσια κ τίρια διαφόρων συνθημάτων κατά της ελληνικής κυβερνήσεως. Τα όργανα της ασφαλείας ετέθησαν υπό παρακολούθησιν των ατόμων αυτών, τα οποία και συνέλαβον εις δύο σημεία της πόλεως καθ’ ήν στιγμήν ανέγραφον διάφορα συνθήματα εις τους τοίχους. Θα παραπεμφθούν εις το Στρατοδικείον.
1969 Εκ της Γενικής Επιθεωρήσεως Μ. Ε. ΛΑ’ Περιφέρειας διευκρινίζονται ότι οι εκ των Νομών Τρικάλων - Καρδίτσης υποψήφιοι Ε. Α. Σ. Α. (Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής) θέλουσιν υπόστη Υγειονομικήν εξέτασιν και Πρακτικήν δοκιμασίαν υπό Επιτροπής εδρευούσης εν Θεσσαλονίκη. Οι υποψήφιοι ούτοι την αίτησιν και τα λοιπά δικαιολογιτικά συμμετοχής των είς τας εισιτηρίους εξετάσεις θα υποβάλουν εις την Γενικήν Επιθεώρησιν Μ.Ε. ΚΑ’ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης από 25ης τρέχοντος μέχρι και 10ης Ιουλίου.
1971 Εις την σειράν των άλλων μέτρων βελτιώσεως της θέσεως του αγρότου και των αφθόνων πιστοδοτήσεων διά την ανάπτυξιν συγχρόνων καλλιεργειών, ήλθε χθές ένα ακόμη επαναστατικό μέτρο: η συγκέντρωσις των πολυτεμαχισμένων αγροτικών ιδιοκτησιών μας και η δημιουργία των απαραιτήτων προϋποθέσεων διά την συστηματικήν εκμετάλλευσιν της γής μας. Ο αναδασμός, το όνειρο αυτό της γενεάς μας, έγινε σήμερα πραγματικότης. Ελάχιστον δείγμα ευγνωμοσύνης προς την επαναστατικήν Κυβέρνησιν εύρον την ευκαιρίαν να δώσουν σήμερα οι κάτοικοι Ζαϊμίου με την ευκαιρίαν της κληρώσεως των αγροτεμαχίων εκ του αναδασμού εις τους δικαιούχους. Εις το πρόσωπον του κ. Νομάρχου Καρδίτσης διετράνωσαν τα αισθήματα ευγνωμοσύνης προς την Κυβέρνησιν η συνεπής φιλαγροτική πολιτική της οποίας αποτελεί ορόσημον οικονομικής και πολιτικής ανόδου της αγροτικής τάξεως. Η διανομή έγινε επί παρουσία του κ. Νομάρχου και του κ. Δ/ντού Δ/νσεως Γεωργίας. Επί τη ευκαιρία ο κ. Νομάρχης ωμίλησε προς τους συγκεντρωμένους κατοίκους αναφερθείς εις τα οφέλη εκ του αναδασμού και εις την αγροτικήν πολιτικήν της κυβερνήσεως.
1974 Υπό του Γραφείου Θήρας του Δασαρχείου Καρδίτσης ανακοινώνεται ότι αύριον ημέραν Τετάρτην και ώραν 9ην π.μ. θα λάβη χώραν εις τα Γραφεία του Δασαρχείου η παραλαβή τεκμηρίων επιβλαβών θηραμάτων.
1975 Με διαταγή του υπουργού Εθνικής Αμύνης καλούνται να καταταγούν στις τάξεις του Στρατού οι στρατεύσιμοι εφ’ όσον έχουν κριθή ή λογισθή σαν ικανοί οποιασδήποτε κατηγορίας και ανήκουν στις εξής κλάσεις: 1) Από την κλάση 1976 (γεννηθέντες το έτος 1955) εκ διαφόρων Νομών μεταξύ των οποίων και της Καρδίτσης. 2) Από τις κλάσεις 1956 εως και 1975 (γεννηθέντες τα έτη 1935 έως και 1954) από όλους τους Νομούς του κράτους και από την κλάση 1976 (γεννηθέντες το έτος 1955) των ήδη κληθέντων Νομών, όσοι: α) Ετυχαν αναβολής κατατάξεως λόγω σπουδών ή για να αποκτήσουν ή να συμπληρώσουν χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας και επήλθε ήδη ή επέρχεται διακοπή ή λήξις της αναβολής μέχρι και της 30ής Ιουνίου 1975. β) Υπέβαλον ή θα υποβάλουν αιτήσεις περί διακοπής της αναβολής τους και περιήλθον αυτές στα οικία στρατολογικά γραφεία μέχρι και της 15ης Ιουνίου. γ) Ετυχον αναστολής κατατάξεως και θα τελειώσουν τις σπουδές τους μέχρι και της 30ής Ιουνίου ή υπέβαλαν αιτήσεις για διακοπή της αναστολής κατατάξεώς των μέχρι και της 15ης Ιουνίου. Δεν υποχρεούνται να καταταγούν όσοι δικαιούνται αναβολής ή αναστολής κατατάξεως, σύμφωνα με τους Νόμους και τις υφιστάμενες διαταγές, θα πρέπει όμως αυτοί να υποβάλουν εγκαίρως τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά. Οι καλούμενοι θα παρουσιασθούν στα κατά τόπους κέντρα Εκπαιδεύσεως. Την 28ην Ιουλίου θα παρουσιασθούν οι καταγόμενοι από τον Νομόν Καρδίτσης καθώς και οι εξ αναβολής λόγω υγείας γενικώς.
«« 24 / 6 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (24/6)
Τοπικά
1975 : Με διαταγή του υπουργού Εθνικής Αμύνης καλούνται να καταταγούν στις τάξεις του Στρατού οι στρατεύσιμοι εφ’ όσον έχουν κριθή ή λογισθή σαν ικανοί οποιασδήποτε κατηγορίας και ανήκουν στις εξής κλάσεις: 1) Από την κλάση 1976 (γεννηθέντες το έτος 1955) εκ διαφόρων Νομών μεταξύ των οποίων και της Καρδίτσης. 2) Από τις κλάσεις 1956 εως και 1975 (γεννηθέντες τα έτη 1935 έως και 1954) από όλους τους Νομούς του κράτους και από την κλάση 1976 (γεννηθέντες το έτος 1955) των ήδη κληθέντων Νομών, όσοι: α) Ετυχαν αναβολής κατατάξεως λόγω σπουδών ή για να αποκτήσουν ή να συμπληρώσουν χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας και επήλθε ήδη ή επέρχεται διακοπή ή λήξις της αναβολής μέχρι και της 30ής Ιουνίου 1975. β) Υπέβαλον ή θα υποβάλουν αιτήσεις περί διακοπής της αναβολής τους και περιήλθον αυτές στα οικία στρατολογικά γραφεία μέχρι και της 15ης Ιουνίου. γ) Ετυχον αναστολής κατατάξεως και θα τελειώσουν τις σπουδές τους μέχρι και της 30ής Ιουνίου ή υπέβαλαν αιτήσεις για διακοπή της αναστολής κατατάξεώς των μέχρι και της 15ης Ιουνίου. Δεν υποχρεούνται να καταταγούν όσοι δικαιούνται αναβολής ή αναστολής κατατάξεως, σύμφωνα με τους Νόμους και τις υφιστάμενες διαταγές, θα πρέπει όμως αυτοί να υποβάλουν εγκαίρως τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά. Οι καλούμενοι θα παρουσιασθούν στα κατά τόπους κέντρα Εκπαιδεύσεως. Την 28ην Ιουλίου θα παρουσιασθούν οι καταγόμενοι από τον Νομόν Καρδίτσης καθώς και οι εξ αναβολής λόγω υγείας γενικώς.
1974 : Υπό του Γραφείου Θήρας του Δασαρχείου Καρδίτσης ανακοινώνεται ότι αύριον ημέραν Τετάρτην και ώραν 9ην π.μ. θα λάβη χώραν εις τα Γραφεία του Δασαρχείου η παραλαβή τεκμηρίων επιβλαβών θηραμάτων.
1971 : Εις την σειράν των άλλων μέτρων βελτιώσεως της θέσεως του αγρότου και των αφθόνων πιστοδοτήσεων διά την ανάπτυξιν συγχρόνων καλλιεργειών, ήλθε χθές ένα ακόμη επαναστατικό μέτρο: η συγκέντρωσις των πολυτεμαχισμένων αγροτικών ιδιοκτησιών μας και η δημιουργία των απαραιτήτων προϋποθέσεων διά την συστηματικήν εκμετάλλευσιν της γής μας. Ο αναδασμός, το όνειρο αυτό της γενεάς μας, έγινε σήμερα πραγματικότης. Ελάχιστον δείγμα ευγνωμοσύνης προς την επαναστατικήν Κυβέρνησιν εύρον την ευκαιρίαν να δώσουν σήμερα οι κάτοικοι Ζαϊμίου με την ευκαιρίαν της κληρώσεως των αγροτεμαχίων εκ του αναδασμού εις τους δικαιούχους. Εις το πρόσωπον του κ. Νομάρχου Καρδίτσης διετράνωσαν τα αισθήματα ευγνωμοσύνης προς την Κυβέρνησιν η συνεπής φιλαγροτική πολιτική της οποίας αποτελεί ορόσημον οικονομικής και πολιτικής ανόδου της αγροτικής τάξεως. Η διανομή έγινε επί παρουσία του κ. Νομάρχου και του κ. Δ/ντού Δ/νσεως Γεωργίας. Επί τη ευκαιρία ο κ. Νομάρχης ωμίλησε προς τους συγκεντρωμένους κατοίκους αναφερθείς εις τα οφέλη εκ του αναδασμού και εις την αγροτικήν πολιτικήν της κυβερνήσεως.
1969 : Εκ της Γενικής Επιθεωρήσεως Μ. Ε. ΛΑ’ Περιφέρειας διευκρινίζονται ότι οι εκ των Νομών Τρικάλων - Καρδίτσης υποψήφιοι Ε. Α. Σ. Α. (Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής) θέλουσιν υπόστη Υγειονομικήν εξέτασιν και Πρακτικήν δοκιμασίαν υπό Επιτροπής εδρευούσης εν Θεσσαλονίκη. Οι υποψήφιοι ούτοι την αίτησιν και τα λοιπά δικαιολογιτικά συμμετοχής των είς τας εισιτηρίους εξετάσεις θα υποβάλουν εις την Γενικήν Επιθεώρησιν Μ.Ε. ΚΑ’ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης από 25ης τρέχοντος μέχρι και 10ης Ιουλίου.
1966 : Κατά την σημερινήν Συνεδρίασιν της Επιτροπής Εξουσιοδοτήσεως ανεκοινώθη η κατάθεσις των εξής νομοσχεδίων. 1) Περί παρατάσεως της αναστολής λήξεως των ελευθέρων μισθώσεων καταστημάτων. 2) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του κώδικος καταστάσεως δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων. 3) περί καθορισμού του τρόπου πληρωμής των αποδοχών των κοινοτικών υπαλλήλων. 4) περί ρυθμίσεως ζητημάτων τιμών αφορώντων το προσωπικόν της εθνικής τραπέζης. 5) περί κωδικοποιήσεως της εργατικής νομοθεσίας. 6) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του σχετικού Νόμου περί συνταξιοδοτήσεως των ιατρών του ΙΚΑ και ετέρων τινών κατηγοριών εργαζομένων. 7) περί συνταξιοδοτήσεως του προσωπικού του ΙΚΑ. 8) περί τροποποιήσεως φορολογικών τινών διατάξεων. 9) περί υιοθεσίας των ανηλίκων μέχρι 18 ετών. 10) περί συνταξιοδοτήσεως των οργάνων Αγροφυλακής. 11) περί απαγορεύσεως προσλήψεως μή τακτικού προσωπικού.
Εθνικά - Διεθνή
1968 : Η υπηρεσία ασφαλείας Θεσσαλονίκης επέτυχε την εξάρθωσιν πενταμελούς ομάδας του παρανόμου μηχανισμού του ΚΚ, η οποία είχεν ως έργον την αναγραφήν εις τας οδούς και τα δημόσια κ τίρια διαφόρων συνθημάτων κατά της ελληνικής κυβερνήσεως. Τα όργανα της ασφαλείας ετέθησαν υπό παρακολούθησιν των ατόμων αυτών, τα οποία και συνέλαβον εις δύο σημεία της πόλεως καθ’ ήν στιγμήν ανέγραφον διάφορα συνθήματα εις τους τοίχους. Θα παραπεμφθούν εις το Στρατοδικείον.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή