E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1966 Πληροφορούμεθα, ότι η συγκέντρωσις κριθής υπό της Ενώσεως Συνεταιρισμών θ’ αρχίση εντός της ερχομένης εβδομάδος. Εν τω μεταξύ συμφώνως προς υπάρχουσαν εγκύκλιον δικαίωμα παραδόσεως έχουν άπαντες οι παραγωγοί, οι οποίοι εκαλλιέργουν κριθήν και η υπό παράδοσιν ποσότης αυτής προέρχεται από το πλεόνασμα των αναγκών των. Ούτοι θα υπογράψουν δήλωσιν ότι το προϊόν προέρχεται από την ιδίαν αυτών παραγωγήν. Επίσης παρέχεται το δικαίωμα εις τους αλωνιστάς και θεριζοαλωνιστάς να παραδώσουν και ούτε κριθήν, αφού υπογράψουν σχετικήν δήλωσιν.
1968 Nέα θεομηνία έπληξε και πάλιν τους παραγωγούς δεκάδος και πλέον χωρίων του νομού. Χάλαζα μεγέθους περίπου καρύου έπεσεν χθες το απόγευμα προξενήσασα ζημίας εις βαμβακοφυτείας, καπνά, αμπέλια και άλλας οψίμους καλιεργείας 11 χωριών των νοτιοδυτικών διαμερισμάτων της περιφερείας. Αι προξενηθείσαι ζημίαι εις την περιοχήν Αρτεσιανού υπολογίζονται εις 60% ενώ ελαφρότεροι είναι εις τας περιοχάς των κοινοτήτων Παλαιοκκλησίου, Καρδιτσομαγούλης, Ριζοβουνίου, Μητροπόλεως και Φράγκου. Σημαντικαί ζημίαι επροξενήθησαν επίσης υπό της χαλάζης εις τα αμπέλια των χωρίων Αγίου Γεωργίου, Γεωργικού Μοσχάτου, Ξυνονερίου και Πορτίτσης. Κατά πληροφορίας εκ της χαλάζης, η οποία διήρκησε πλέον της ημισείας ώρας κατεστράφησαν ολοσχερώς τα αμπέλια εις την κοινότητα του Αγίου Γεωργίου. Εκ των κεραυνών εξ άλλου της χθεσινής καταιγίδος προεκληθησαν ζημίαι και εις το δίκτυον μεταφοράς ρεύματος.
1969 Έκ της Δ/νσεως Γεωργιάς Ν. Καρδίτσης και του Οργανισμού Βάμβακος ανακοινούνται ότι αι σποραδικαι περιπτώσεις εμφανίσεως πρασίνου σκώληκος είς μικρούς πληθυσμούς δεν εμπνέουν ανησυχίας και οι παραγωγοί πρέπει να αντιμετωπίζουν ψύχραιμα κάθε περίπτωσιν χωρίς να θορυβούνται. Επιβάλλεται όμως η τακτική παρακολούθησις των βαμβακοφυτειών και εφ’ όσον παρουσιάζεται πράσινος σκώληξ ή άλλα έντομα να γίνεται επέμβασις σύμφωνα πάντοτε με τις οδηγίες των αρμοδίων και ουχί ανευθύνων παραγόντων.
1971 Η εφετινή σιτεσοδεία, παρά τας δυσμενείς καρικάς συνθήκας που επεκράτησαν κατά τας αρχάς τρεχ. μηνός θεωρείται μια από τας καλυτέρας από απόψεως ποιοτικής στάθμης αλλά και στρεμματικών αποδόσεων. Το γεγονός επιτρέπει εις τους παραγωγούς να διαμορφώνουν την υψηλοτέραν τιμήν ασφαλείας. Εν τω μεταξύ ο θεροαλωνισμός ευρίσκεται προς το τέρμα υπολειπόμενων πολύ μικρών εκτάσεων εις τας οποίας δεν εχει συντελεσθή ακόμη ο αλωνισμός. Η σιτοσυγκέντρωσις παντος ευρίσκεται ήδη εις κανονικόν ρυθμόν περί τα τέλη δε της προσεχούς εβδομάδος θα εισέλθη εις την περίοδον αιχμής. Υπό της Ενώσεως Συν/σμων καταρτισθέντα ήρχισαν λειτουργούν τα συνεργεία παραλαβής σίτου εις τα κυριώτερα κέντρα ήτοι τους Σοφάδες, Παλαμάν, Πασχαλίτσαν, Λεοντάρι, Καρδίτσα, Ριζοβούνον, Παραπράσταινα, Καλλιφώνι. Μέχρι χθες είχαν παραληφθή πλέον των 2000 τόννων. Η εφετεινή καπναγορά παρά τας δυσμενείς προοπτικάς του Απριλίου (περίοδος λήξεως των αγορών 25-4-71) εξελίχθη μάλλον ευνοϊκώς δια τους παραγωγούς μας. Η απροθυμία του καπνεμπορίου- το οποίο αφήκε να διαρρεύση ακόμη και ο χρόνος παρεμβάσεως του ΕΟΚ - αλλά και το δυσμενές ψυχολογικόν κλίμα που εδημιουργησε δεν έκαμψαν τους καπνοπαραγωγούς.
1972 Μεγάλαι διαδηλώσεις επραγματοποιήθησαν σήμερον καθ’ όλην την ημέραν και την νύκτα από πλήθη φιλάθλων διαμαρτυρομένων διά τον σφαγιασμόν της ΑΕΛ κατά τον χθεσινό αγώνα εις τας Σέρρας. Οι φίλαθλοι εκραύγαζαν συνθήματα εναντίον του Γενικού Γραμματέως Αθλητισμού κ. Ασλανίδη, τον οποίον θεωρούν ως υπεύθυνον του αποκλεισμού της ομάδος της Λαρίσης. Ομάς διαδηλωτών μετέβη εις το Στάδιον και κατέστρεψεν πινακίδα εκ γύψου, εις την οποίαν ανεγράφετο: «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού -Εθνικόν Στάδιον». Οι διαδηλωταί συνεκεντρώθησαν εις την κεντρ. πλατείαν και εν σώματι μετέβησαν εις την πλατείαν Ταχυδρομείου, κατόπιν εις το Δημαρχείον και εν συνεχεία εις το σπίτι του Δημάρχου. Επραγματοποιήθη σύσκεψις υπό την προεδρίαν του Δημάρχου εκπροσώπων των οργανώσεων και άλλων συμπολιτών υπό της οποίας ενεκρίθη η αποστολή τηλεγραφήματος διαμαρτυρίας προς τον κ. Πρωθυπουργόν διά του οποίου ζητείται η απονομή δικαιοσύνης εις την ομάδα της Λαρίσης. Κατά την σύσκεψιν ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου εζήτησε να σταλεί παρόμοιον τηλεγράφημα και εις τον Μακάριον διά τον κύπριον Διαιτητήν, από τον οποίον να ζητήσει ν’ αποκαλύψει τα παρασκήνια και αν αρνηθεί να τον αφορίσει.
1973 Ο Γυμνασιάρχης του Α’ Γυμνασίου Θηλέων Καρδίτσης κ. Γ. Κάλος και οι καθηγηταί του Γυμνασίου εδεξιώθησαν χθές την εσπέραν τας τελειοφοίτους μαθητρίας του Γυμνασίου, ευθύς μετά την λήξιν των διαγωνισμών του δευτέρου εξαμήνου. Η δεξίωσις επραγματοποιήθη εις τας αιθούσας του Γυμνασίου και απετέλεσεν την επισφράγισιν της προσφοράς του Γυμνασίου προς τας τελειοφοίτους, αι οποίαι αποχωρίζονται πλέον του Γυμνασίου των. Προς τας μαθητρίας ωμίλησεν εν καταφανεί συγκινήσει, ο Γυμνασιάρχης κ. Κάλος, όστις έδωσεν συμβουλάς και παραινέσεις, μεστάς περιεχομένου και εξέφρασεν την πίστιν του ότι και εις την κοινωνικήν των ζωήν αι μαθήτριαι του Α’ Γυμνασίου Θηλέων Καρδίτσης θα διακρίνονται διά το ήθος των, όπως συνέβη και εις τα μαθητικά των χρόνια. Εκ μέρους των μαθητριών απήντησεν η τελειόφοιτος δίς Ευμορφία Λαμπαδάρη, η οποία εξέφρασε την ευγνωμοσύνην των συμμαθητριών της προς τον κ. Γυμνασιάρχην και τους κ. καθηγητάς διά την στοργήν και την αγάπην των προς αυτάς, διαβεβαίωσεν δε ότι αποχωρούν του Α’ Γυμασίου με πλήρη θωράκισιν και οπλισμόν διά τον αγώνα της ζωής, χάρις εις τον ιδικόν των μόχθου και την πολύτιμον συμπαράστασίν των. Η δεξίωσις έληξεν εις ατμόσφαιραν συγκινήσεως με την ανταλλαγήν αναμνηστικών.
1974 Είκοσι και πλέον πεδινάς κοινότητας επισκέφθη χθές και προχθές ο Νομάρχης κ. Ζιώγας ολοκληρώνων τας ενημερωτικάς του περιοδείας εις την ύπαιθρον του Νομού Καρδίτσης. Συνειργάσθη με τους τοπικούς παράγοντας, εσχημάτισε προσωπικήν αντίληψιν των ζητημάτων που τους απασχολούν και εις πλείστα του των εδόθησαν επιτοπίως λύσεις.
«« 27 / 6 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (27/6)
Τοπικά
1974 : Είκοσι και πλέον πεδινάς κοινότητας επισκέφθη χθές και προχθές ο Νομάρχης κ. Ζιώγας ολοκληρώνων τας ενημερωτικάς του περιοδείας εις την ύπαιθρον του Νομού Καρδίτσης. Συνειργάσθη με τους τοπικούς παράγοντας, εσχημάτισε προσωπικήν αντίληψιν των ζητημάτων που τους απασχολούν και εις πλείστα του των εδόθησαν επιτοπίως λύσεις.
1973 : Ο Γυμνασιάρχης του Α’ Γυμνασίου Θηλέων Καρδίτσης κ. Γ. Κάλος και οι καθηγηταί του Γυμνασίου εδεξιώθησαν χθές την εσπέραν τας τελειοφοίτους μαθητρίας του Γυμνασίου, ευθύς μετά την λήξιν των διαγωνισμών του δευτέρου εξαμήνου. Η δεξίωσις επραγματοποιήθη εις τας αιθούσας του Γυμνασίου και απετέλεσεν την επισφράγισιν της προσφοράς του Γυμνασίου προς τας τελειοφοίτους, αι οποίαι αποχωρίζονται πλέον του Γυμνασίου των. Προς τας μαθητρίας ωμίλησεν εν καταφανεί συγκινήσει, ο Γυμνασιάρχης κ. Κάλος, όστις έδωσεν συμβουλάς και παραινέσεις, μεστάς περιεχομένου και εξέφρασεν την πίστιν του ότι και εις την κοινωνικήν των ζωήν αι μαθήτριαι του Α’ Γυμνασίου Θηλέων Καρδίτσης θα διακρίνονται διά το ήθος των, όπως συνέβη και εις τα μαθητικά των χρόνια. Εκ μέρους των μαθητριών απήντησεν η τελειόφοιτος δίς Ευμορφία Λαμπαδάρη, η οποία εξέφρασε την ευγνωμοσύνην των συμμαθητριών της προς τον κ. Γυμνασιάρχην και τους κ. καθηγητάς διά την στοργήν και την αγάπην των προς αυτάς, διαβεβαίωσεν δε ότι αποχωρούν του Α’ Γυμασίου με πλήρη θωράκισιν και οπλισμόν διά τον αγώνα της ζωής, χάρις εις τον ιδικόν των μόχθου και την πολύτιμον συμπαράστασίν των. Η δεξίωσις έληξεν εις ατμόσφαιραν συγκινήσεως με την ανταλλαγήν αναμνηστικών.
1971 : Η εφετινή σιτεσοδεία, παρά τας δυσμενείς καρικάς συνθήκας που επεκράτησαν κατά τας αρχάς τρεχ. μηνός θεωρείται μια από τας καλυτέρας από απόψεως ποιοτικής στάθμης αλλά και στρεμματικών αποδόσεων. Το γεγονός επιτρέπει εις τους παραγωγούς να διαμορφώνουν την υψηλοτέραν τιμήν ασφαλείας. Εν τω μεταξύ ο θεροαλωνισμός ευρίσκεται προς το τέρμα υπολειπόμενων πολύ μικρών εκτάσεων εις τας οποίας δεν εχει συντελεσθή ακόμη ο αλωνισμός. Η σιτοσυγκέντρωσις παντος ευρίσκεται ήδη εις κανονικόν ρυθμόν περί τα τέλη δε της προσεχούς εβδομάδος θα εισέλθη εις την περίοδον αιχμής. Υπό της Ενώσεως Συν/σμων καταρτισθέντα ήρχισαν λειτουργούν τα συνεργεία παραλαβής σίτου εις τα κυριώτερα κέντρα ήτοι τους Σοφάδες, Παλαμάν, Πασχαλίτσαν, Λεοντάρι, Καρδίτσα, Ριζοβούνον, Παραπράσταινα, Καλλιφώνι. Μέχρι χθες είχαν παραληφθή πλέον των 2000 τόννων. Η εφετεινή καπναγορά παρά τας δυσμενείς προοπτικάς του Απριλίου (περίοδος λήξεως των αγορών 25-4-71) εξελίχθη μάλλον ευνοϊκώς δια τους παραγωγούς μας. Η απροθυμία του καπνεμπορίου- το οποίο αφήκε να διαρρεύση ακόμη και ο χρόνος παρεμβάσεως του ΕΟΚ - αλλά και το δυσμενές ψυχολογικόν κλίμα που εδημιουργησε δεν έκαμψαν τους καπνοπαραγωγούς.
1969 : Έκ της Δ/νσεως Γεωργιάς Ν. Καρδίτσης και του Οργανισμού Βάμβακος ανακοινούνται ότι αι σποραδικαι περιπτώσεις εμφανίσεως πρασίνου σκώληκος είς μικρούς πληθυσμούς δεν εμπνέουν ανησυχίας και οι παραγωγοί πρέπει να αντιμετωπίζουν ψύχραιμα κάθε περίπτωσιν χωρίς να θορυβούνται. Επιβάλλεται όμως η τακτική παρακολούθησις των βαμβακοφυτειών και εφ’ όσον παρουσιάζεται πράσινος σκώληξ ή άλλα έντομα να γίνεται επέμβασις σύμφωνα πάντοτε με τις οδηγίες των αρμοδίων και ουχί ανευθύνων παραγόντων.
1968 : Nέα θεομηνία έπληξε και πάλιν τους παραγωγούς δεκάδος και πλέον χωρίων του νομού. Χάλαζα μεγέθους περίπου καρύου έπεσεν χθες το απόγευμα προξενήσασα ζημίας εις βαμβακοφυτείας, καπνά, αμπέλια και άλλας οψίμους καλιεργείας 11 χωριών των νοτιοδυτικών διαμερισμάτων της περιφερείας. Αι προξενηθείσαι ζημίαι εις την περιοχήν Αρτεσιανού υπολογίζονται εις 60% ενώ ελαφρότεροι είναι εις τας περιοχάς των κοινοτήτων Παλαιοκκλησίου, Καρδιτσομαγούλης, Ριζοβουνίου, Μητροπόλεως και Φράγκου. Σημαντικαί ζημίαι επροξενήθησαν επίσης υπό της χαλάζης εις τα αμπέλια των χωρίων Αγίου Γεωργίου, Γεωργικού Μοσχάτου, Ξυνονερίου και Πορτίτσης. Κατά πληροφορίας εκ της χαλάζης, η οποία διήρκησε πλέον της ημισείας ώρας κατεστράφησαν ολοσχερώς τα αμπέλια εις την κοινότητα του Αγίου Γεωργίου. Εκ των κεραυνών εξ άλλου της χθεσινής καταιγίδος προεκληθησαν ζημίαι και εις το δίκτυον μεταφοράς ρεύματος.
1966 : Πληροφορούμεθα, ότι η συγκέντρωσις κριθής υπό της Ενώσεως Συνεταιρισμών θ’ αρχίση εντός της ερχομένης εβδομάδος. Εν τω μεταξύ συμφώνως προς υπάρχουσαν εγκύκλιον δικαίωμα παραδόσεως έχουν άπαντες οι παραγωγοί, οι οποίοι εκαλλιέργουν κριθήν και η υπό παράδοσιν ποσότης αυτής προέρχεται από το πλεόνασμα των αναγκών των. Ούτοι θα υπογράψουν δήλωσιν ότι το προϊόν προέρχεται από την ιδίαν αυτών παραγωγήν. Επίσης παρέχεται το δικαίωμα εις τους αλωνιστάς και θεριζοαλωνιστάς να παραδώσουν και ούτε κριθήν, αφού υπογράψουν σχετικήν δήλωσιν.
Εθνικά - Διεθνή
1972 : Μεγάλαι διαδηλώσεις επραγματοποιήθησαν σήμερον καθ’ όλην την ημέραν και την νύκτα από πλήθη φιλάθλων διαμαρτυρομένων διά τον σφαγιασμόν της ΑΕΛ κατά τον χθεσινό αγώνα εις τας Σέρρας. Οι φίλαθλοι εκραύγαζαν συνθήματα εναντίον του Γενικού Γραμματέως Αθλητισμού κ. Ασλανίδη, τον οποίον θεωρούν ως υπεύθυνον του αποκλεισμού της ομάδος της Λαρίσης. Ομάς διαδηλωτών μετέβη εις το Στάδιον και κατέστρεψεν πινακίδα εκ γύψου, εις την οποίαν ανεγράφετο: «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού -Εθνικόν Στάδιον». Οι διαδηλωταί συνεκεντρώθησαν εις την κεντρ. πλατείαν και εν σώματι μετέβησαν εις την πλατείαν Ταχυδρομείου, κατόπιν εις το Δημαρχείον και εν συνεχεία εις το σπίτι του Δημάρχου. Επραγματοποιήθη σύσκεψις υπό την προεδρίαν του Δημάρχου εκπροσώπων των οργανώσεων και άλλων συμπολιτών υπό της οποίας ενεκρίθη η αποστολή τηλεγραφήματος διαμαρτυρίας προς τον κ. Πρωθυπουργόν διά του οποίου ζητείται η απονομή δικαιοσύνης εις την ομάδα της Λαρίσης. Κατά την σύσκεψιν ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου εζήτησε να σταλεί παρόμοιον τηλεγράφημα και εις τον Μακάριον διά τον κύπριον Διαιτητήν, από τον οποίον να ζητήσει ν’ αποκαλύψει τα παρασκήνια και αν αρνηθεί να τον αφορίσει.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή