E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1966 Το θέμα που καίει: η βελτίωσις της σημερινής τιμής αγελαδινού γάλακτος. Αι τρείς δραχμαί δεν καλύπτουν σήμερον τα έξοδα, δεν δημιουργούν το απαραίτητον κίνητρον να ανδρωθεί, αναπτυχθή και βελτιωθή ο πλουτοπαραγωγικώτερος κλάδος μας, η αγελαδοτροφία. Τα προϊόντα της ως τόσον εντυπωσίασαν το καταναλωτικό κοινό, διά την ποιοτικήν των ανωτερότητα εν συγκρίσει μάλιστα και με τα ξένα ομοειδή. Δεν είναι υπερβολή να σημειωθή ότι ως ορισμένα είδη υπερτερούμεν παρά το ότι δεν έχουμεν την πείραν των εκατοντάδες ετών των ξένων χωρών.
1969 ΔιΆ αποφάσεως του Νομάρχου κ. Κ. Λιοτοπούλου ορίζεται η ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή αντί της Τετάρτης καθΆ ήν απαγορεύεται η παρασκευή και προσφορά φαγητών εκ παντός είδους κρέατος παρά των εστιατορίων κ.λπ. κέντρων προσφερόντων φαγητά εις το κοινόν. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπΆ αριθ. 17.9-5-69 Αγορανομική Διάταξις Υπουργείου Εμπορίου. Οι παραβάται της παρούσης ισχυούσης εν τη πόλει Καρδίτσης από της δημοσιεύσεώς της εις τον ημερήσιον τοπικόν τύπον διώκονται και τιμωρούνται κατά τας διατάξεις του ισχύοντος Αγορανομικού Κώδικος.
1971 Οσον και αν θεωρήται μακρόπνοος η οδική σύνδεσις της Δυτικής Θεσσαλίας με τον Βόλον, είναι πλέον ή βέβαιον ότι η οδική αυτή αρτηρία θα τεθή εις κυκλοφορίαν ολοκληρωμένη εντός τριετίας. Η απουσία τεχνικών έργων και η ένταξίς του εις τα ετήσια προγράμματα εθνικής οδοποιϊας έρχονται ως ενισχυτικά και των ανωτέρω πληροφοριών. Πράγματι εις το τμήμα της νέας οδικής αρτηρίας Ορφανών - Χατζόμπαση - Φαρσάλων έχουν αποπερατωθή τα τεχνικά έργα και τα επιχώματα. Εν τω μεταξύ συνεργεία της ΜΟΜΑ εργάζονται πυρετωδώς εις το τμήμα Φαρσάλων - Ερετρίας - Μικροθηβών διά της διαστρώσεως 3Α επί της παλαιάς υποβάσεως προκειμένου νΆ ακολουθήση διαρκούντος του θέρους η έναρξις εργασιών διαστρώσεως του ασφαλτικού τάπητος. Φυσικά δεν αναμένεται εντός του θέρους η διάστρωσις του ασφαλτικού τάπητος καθΆ όλον το προαναφερθέν τμήμα, μέχρις Ερετρείας όμως - από Φαρσάλων - θα παραδοθή εφέτος εις κυκλοφορίαν. Με την νέαν όδευσιν μέσω Ματαράγκας - Ορφανών - Χατζόμπαση - Φαρσάλων ο χρόνος διαδρομής με τον Βόλον με τα σημερινά μέσα επικοινωνίας θα συντομευθή κατά δύο ολοκλήρους ώρας περίπου. Αλλά και από των αρχών του εφετεινού χειμώνος οπότε η ΜΟΜΑ θα παραδώση εις κυκλοφορίαν το πρώτον ασφαλτικόν τμήμα πέραν Φαρσάλων, η διαδρομή μέσω Νέου Μοναστηρίου θα συντομευθή κατά το πολύ και θα είναι διαρκείας ουχί πλέον των 100 λεπτών της ώρας.
1973 Ενώπιον του Νομάρχου κ. Φ. Καζάκη έδωσε χθες την 11 π.μ. τον νενομισμένον όρκον ο νέος Δήμαρχος κ. Ιω. Μαυρογιώργος. Εις την τελετήν της ορκωμοσίας οι κ. εκπρόσωποι του Νομού εις την Συμβουλευτικήν Επιτροπήν και το Περιφερειακόν Συμβουλιον ο κ. Στρατ. Διοικητής, ο κ. υποδιοικητής της Δ/σεως Χωρ/κής, ο τ. Δήμαρχος κ. Λάππας και κ. Δημοτικοί Σύβμουλοι και άνωτεροι υπάλληλοι της Νομαρχίας. Ομιλών ο κ. Νομάρχης, μετά την ορκωμοσίαν είπε και τα εξής: Αισθάνομαι ομολουμένως ιδιαιτέραν συγκίνησιν τόσον ως διοικητικός λειτουργός όσο και ως θεσσαλός, αλλά και ως παλαιός φίλος του απερχομένου Δημάχου μας κ. Λάππα, διότι στερούμεθα με την χθεσινήν παραίτησίν του των πολύτιμων υπηρεσιών, τας οποίας επί ενάμισυ έτος πρόσφερεν εις τον Δήμον και την πόλιν. Είναι από εκείνους τους ανθρώπους, οι οποίοι εις το πέρασμα τους αφήνουν την σφραγίδα των και την δημιουργίαν των ανεξίτηλον εις την ιστορίαν. Ο κ. Λάππας καθΆ όλην την διάρκειαν της θητείας του εις τον Δήμον νομίζω, ότι επέτυχε πλήρως και η πόλις θα ενθυμήτε πάντοτε το περασμά του. Τον ευχαριστούμε και τον παρακαλούμε να συμπαραστέκετε εις τας εκδηλώσεις και εις τα κοινά να συμμετέχη, διότι το περιβάλλομε με την αγάπην μας.
1974 Υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ απεφασίσθη η επέκτασις της ασφαλίσεως και δια τον κλάδον συντάξεων εις το προσωπικόν των εκτός ασφαλιστικής περιοχής του Ιδρ. Κοινων. Ασφαλίσεως εδρευόντων Δήμων και Κοινοτήτων απάσης της χώρας και των εις αυτούς υπαγομένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Ομοίως απεφασίσθη η επέκτασις της παρά του ΙΚΑ ασφαλίσεως διά τους κλάδους παροχών ασθενείας και μητρότητος εις είδος και εις χρήμα ως και δια τον κλάδον συντάξεων εις το προσωπικόν των εκτός ασφαλιστικής περιοχής του ιδρύματος εδρευόντων συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων απάσης της χώρας.
«« 3 / 6 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (3/6)
Τοπικά
1973 : Ενώπιον του Νομάρχου κ. Φ. Καζάκη έδωσε χθες την 11 π.μ. τον νενομισμένον όρκον ο νέος Δήμαρχος κ. Ιω. Μαυρογιώργος. Εις την τελετήν της ορκωμοσίας οι κ. εκπρόσωποι του Νομού εις την Συμβουλευτικήν Επιτροπήν και το Περιφερειακόν Συμβουλιον ο κ. Στρατ. Διοικητής, ο κ. υποδιοικητής της Δ/σεως Χωρ/κής, ο τ. Δήμαρχος κ. Λάππας και κ. Δημοτικοί Σύβμουλοι και άνωτεροι υπάλληλοι της Νομαρχίας. Ομιλών ο κ. Νομάρχης, μετά την ορκωμοσίαν είπε και τα εξής: Αισθάνομαι ομολουμένως ιδιαιτέραν συγκίνησιν τόσον ως διοικητικός λειτουργός όσο και ως θεσσαλός, αλλά και ως παλαιός φίλος του απερχομένου Δημάχου μας κ. Λάππα, διότι στερούμεθα με την χθεσινήν παραίτησίν του των πολύτιμων υπηρεσιών, τας οποίας επί ενάμισυ έτος πρόσφερεν εις τον Δήμον και την πόλιν. Είναι από εκείνους τους ανθρώπους, οι οποίοι εις το πέρασμα τους αφήνουν την σφραγίδα των και την δημιουργίαν των ανεξίτηλον εις την ιστορίαν. Ο κ. Λάππας καθΆ όλην την διάρκειαν της θητείας του εις τον Δήμον νομίζω, ότι επέτυχε πλήρως και η πόλις θα ενθυμήτε πάντοτε το περασμά του. Τον ευχαριστούμε και τον παρακαλούμε να συμπαραστέκετε εις τας εκδηλώσεις και εις τα κοινά να συμμετέχη, διότι το περιβάλλομε με την αγάπην μας.
1969 : ΔιΆ αποφάσεως του Νομάρχου κ. Κ. Λιοτοπούλου ορίζεται η ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή αντί της Τετάρτης καθΆ ήν απαγορεύεται η παρασκευή και προσφορά φαγητών εκ παντός είδους κρέατος παρά των εστιατορίων κ.λπ. κέντρων προσφερόντων φαγητά εις το κοινόν. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπΆ αριθ. 17.9-5-69 Αγορανομική Διάταξις Υπουργείου Εμπορίου. Οι παραβάται της παρούσης ισχυούσης εν τη πόλει Καρδίτσης από της δημοσιεύσεώς της εις τον ημερήσιον τοπικόν τύπον διώκονται και τιμωρούνται κατά τας διατάξεις του ισχύοντος Αγορανομικού Κώδικος.
Εθνικά - Διεθνή
1974 : Υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ απεφασίσθη η επέκτασις της ασφαλίσεως και δια τον κλάδον συντάξεων εις το προσωπικόν των εκτός ασφαλιστικής περιοχής του Ιδρ. Κοινων. Ασφαλίσεως εδρευόντων Δήμων και Κοινοτήτων απάσης της χώρας και των εις αυτούς υπαγομένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Ομοίως απεφασίσθη η επέκτασις της παρά του ΙΚΑ ασφαλίσεως διά τους κλάδους παροχών ασθενείας και μητρότητος εις είδος και εις χρήμα ως και δια τον κλάδον συντάξεων εις το προσωπικόν των εκτός ασφαλιστικής περιοχής του ιδρύματος εδρευόντων συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων απάσης της χώρας.
1971 : Οσον και αν θεωρήται μακρόπνοος η οδική σύνδεσις της Δυτικής Θεσσαλίας με τον Βόλον, είναι πλέον ή βέβαιον ότι η οδική αυτή αρτηρία θα τεθή εις κυκλοφορίαν ολοκληρωμένη εντός τριετίας. Η απουσία τεχνικών έργων και η ένταξίς του εις τα ετήσια προγράμματα εθνικής οδοποιϊας έρχονται ως ενισχυτικά και των ανωτέρω πληροφοριών. Πράγματι εις το τμήμα της νέας οδικής αρτηρίας Ορφανών - Χατζόμπαση - Φαρσάλων έχουν αποπερατωθή τα τεχνικά έργα και τα επιχώματα. Εν τω μεταξύ συνεργεία της ΜΟΜΑ εργάζονται πυρετωδώς εις το τμήμα Φαρσάλων - Ερετρίας - Μικροθηβών διά της διαστρώσεως 3Α επί της παλαιάς υποβάσεως προκειμένου νΆ ακολουθήση διαρκούντος του θέρους η έναρξις εργασιών διαστρώσεως του ασφαλτικού τάπητος. Φυσικά δεν αναμένεται εντός του θέρους η διάστρωσις του ασφαλτικού τάπητος καθΆ όλον το προαναφερθέν τμήμα, μέχρις Ερετρείας όμως - από Φαρσάλων - θα παραδοθή εφέτος εις κυκλοφορίαν. Με την νέαν όδευσιν μέσω Ματαράγκας - Ορφανών - Χατζόμπαση - Φαρσάλων ο χρόνος διαδρομής με τον Βόλον με τα σημερινά μέσα επικοινωνίας θα συντομευθή κατά δύο ολοκλήρους ώρας περίπου. Αλλά και από των αρχών του εφετεινού χειμώνος οπότε η ΜΟΜΑ θα παραδώση εις κυκλοφορίαν το πρώτον ασφαλτικόν τμήμα πέραν Φαρσάλων, η διαδρομή μέσω Νέου Μοναστηρίου θα συντομευθή κατά το πολύ και θα είναι διαρκείας ουχί πλέον των 100 λεπτών της ώρας.
1966 : Το θέμα που καίει: η βελτίωσις της σημερινής τιμής αγελαδινού γάλακτος. Αι τρείς δραχμαί δεν καλύπτουν σήμερον τα έξοδα, δεν δημιουργούν το απαραίτητον κίνητρον να ανδρωθεί, αναπτυχθή και βελτιωθή ο πλουτοπαραγωγικώτερος κλάδος μας, η αγελαδοτροφία. Τα προϊόντα της ως τόσον εντυπωσίασαν το καταναλωτικό κοινό, διά την ποιοτικήν των ανωτερότητα εν συγκρίσει μάλιστα και με τα ξένα ομοειδή. Δεν είναι υπερβολή να σημειωθή ότι ως ορισμένα είδη υπερτερούμεν παρά το ότι δεν έχουμεν την πείραν των εκατοντάδες ετών των ξένων χωρών.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή