E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

 Μάρθα 
Έτος Γεγονός
1967 * Η συγκροτηθείσα υπό των Πρυτάνεων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Γενικών Επιθεωρητών Μέσης Εκπαιδεύσεως των περιφερειών Αθηνών - Πειραιώς επιτροπή διά την αναμόρφωσιν του θεσμού εξετάσεων διά την απόκτησιν Ακαδημαϊκού Απολυτηρίου, κατά την τελευταίαν αυτής συνεδρίασιν της παρελθούσης εβδομάδος, έλαβε τας κατωτέρω αποφάσεις, αι οποίαι θα ισχύσουν, ως πληροφορούμεθα, από εφέτος: Οι υποψήφιοι θα δίδουν εισαγωγικάς εξετάσεις δια τας Ανωτάτας Σχολάς εις τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Πατρών. Οι τύποι των ομάδων των ομοειδών Σχολών από 2 γίνονται 6 (έξη). Εις τον Α’ τύπον περιλαμβάνονται: η Νομική, η Φιλοσοφική και τα Τμήματα Ξένων Γλωσσών, η Θεολογική και η Πάντειος, εις τον Β’ τύπον, η Ιατρική, η Οδοντιατρική και το Φαρμακευτικόν Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής εις τον Γ’ τύπον, το Πολυτεχνείον, η ΑΣΟΕΕ και Ανωτάτη Βιομηχανική, εις τον Δ’ τύπον Μαθηματικόν, Χημικόν, Φυσικον και Φυσιογνωστικόν Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής εις τον Ε’ τύπον, η Γεωπονική και η Δασολογική και εις τον ΣΤ’ τύπον περιλαμβάνονται η Εθνική Ακαδημία Σωματικής Αγωγής και αι Παιδαγωγικαί Ακαδημίαι. Οι υποψήφιοι θα εξετάζονται εις τέσσερα (4) βασικά διά κάθε τύπον μαθήματα και τα γραπτά των θα βαθμολογούνται από δύο (2) βαθμολογητάς, ένα καθηγητήν Πανεπιστημίου και έναν Λυκειάρχην (διά κάθε Σχολήν)
1969 Την μεσημβρίαν σήμερον εις την οδόν προς την Μονήν Μελά εις Βέροιαν λεωφορείον με εκδρομείς μαθητρίας του κολλεγίου Θεσσαλονίκης παρεξέκλινε λόγω βλάβης του συστήματος τροχοπεδήσεως της οδού και επέπεσαν επί βράχου με αποτέλεσμα να τραυματισθούν 6 μαθήτριαι.
1971 Η ΑΤΕ εις εγκύκλιόν της, κοινοποιηθείσαν προς άπαντα τα υποκαταστήματά της, τονίζει ότι, ανταποκρινομένη εις την προσπάθειαν της κυβερνήσεως πρέπει να ενισχυθή η κτηνοτροφία ώστε να επιτύχη υψηλούς ρυθμούς αναπτύξεως. Προς τούτο η ΑΤΕ καθόρισε την βραχυπρόθεσμον δανειοδότησιν κατΆ είδος εκτροφής επί ευρυτερων βάσεων ως ακολούθως: - Μέχρι ποσού 3.000 δρχ. κατά κεφαλήν βελτιωμένης αγελάδος και 2.000 δρχ. κατά κεφαλήν λοιπών εγχωρίων βοειδών ετησίως. - Μέχρι ποσού 350 δρχ. κατά κεφαλήν προβάτων δια τους τυροκομούντας συνεταιρικώς και 300 δρχ. διά τας λοιπάς κατηγορίας προβατοτρόφων. - Μέχρι 500 δρχ. κατά κεφαλήν αιγός φυλής «Ζάσνεν» και 200 δρχ. διΆ όλας τας άλλας περιπτώσεις εγχωρίων φυλών.
1973 Υπό της Εφορίας Καπνού Καρδίτσης συνετάγησαν καταστάσεις καταβολής εισοδηματικής ενισχύσεως εις παραγωγούς εξαγωγίμων καπνών ποικιλίας Ζιχ/τα, εσοδείας 1972, διά 22 χωρίς περιφερείας μας με δικαιούχους παραγωγούς 1.422 και συνολικόν ποσόν εισοδηματικής ενισχύσεως 6.448,188,70 δραχμών. Αι ως άνω καταστάσεις διεβιβάσθησαν υπό της ανωτέρω υπηρεσίας εις τα οικεία υπ/ματα της ΑΤΕ διά την καταβολήν της εισοδηματικής ενισχύσεως.
1974 Σφοδρά χαλαζοθύελλα έπληξε προχθές Κυριακή το δυτικο διαμέρισμα του Νομού με αποτέλεσμα να προξενηθούν σημαντικαί ζημίαι στις καλλιέργειες σιτηρών, βάμβακος, καπνού, αραβοσίτου και οπωροηπευτικών των περιοχών Καναλίων, Φαναρίου, Λοξάδος, Καππά, Χάρματος, Πύργου, Γελάνθης κ.λπ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των παραγωγών εις την περιοχήν Καναλίων επλήγησαν υπό της χαλαζοθυέλλης πλέον των 2000 στρεμ. εσπαρμένων δια καπνού, βάμβκαος σίτου. Εικόνα ερημώσεως εμφανίζει η αγροτική περιοχή Λοξάδος. Αι προξενηθείσαι ζημίαι εμφανίζονται υπό των παραγωγών ως κατωτέρω: ¶μπελοι 150 στρέμματα, κηπευτικά 200 στρέμ. βαμβάκι 1000 στρέμ. καπνό 250 στρέμ. σιτηρά 120 στρ. και αραβοσιτος 50 στρέμ.
1975 Σχετικώς με την βαθμολογικήν εξέλιξιν των υπαλλήλων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. βΆ κατηγορίας το υπουργείον Κοινωνικών Υπηρεσιών εκοινοποίησε εγγραφον της Προεδρίας της Κυβερνήσεως, εις το οποίον αναφέρονται τα εξής: «Η κατΆ εφαρμογήν των διατάξεων του Ν.Δ. 3977/59, ανύψωσις των θέσεων βΆ κατηγορίας των δημοσίων υπηρεσιών εις τον 6ον βαθμόν, επεκταθείσα, και εις τας θέσεις των ΝΠΔΔ επήλθεν αυτοδικαίως, από της ισχύος του Νομ. τούτου Διατάγματος, ως σαφώς τούτο συνάγεται εκ της γραμματικής διατυπώσεως της παρ. 1 του άρθρου 1 αυτού, εφΆ όσον βεβαίως πληρούνται αι τιθέμεναι προϋποθέσεις, ήτοι αι θέσεις έχουν διαβαθμισθεί ενιαίως επί βαθμοίς 11ω-7ω και ως προσόν εισόδου εις την υπηρεσίαν απαιτείται απολυτήριον γυμνασίου ή Μέσης ισοτίμου σχολής».
«« 5 / 6 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (5/6)
Τοπικά
1974 : Σφοδρά χαλαζοθύελλα έπληξε προχθές Κυριακή το δυτικο διαμέρισμα του Νομού με αποτέλεσμα να προξενηθούν σημαντικαί ζημίαι στις καλλιέργειες σιτηρών, βάμβακος, καπνού, αραβοσίτου και οπωροηπευτικών των περιοχών Καναλίων, Φαναρίου, Λοξάδος, Καππά, Χάρματος, Πύργου, Γελάνθης κ.λπ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των παραγωγών εις την περιοχήν Καναλίων επλήγησαν υπό της χαλαζοθυέλλης πλέον των 2000 στρεμ. εσπαρμένων δια καπνού, βάμβκαος σίτου. Εικόνα ερημώσεως εμφανίζει η αγροτική περιοχή Λοξάδος. Αι προξενηθείσαι ζημίαι εμφανίζονται υπό των παραγωγών ως κατωτέρω: ¶μπελοι 150 στρέμματα, κηπευτικά 200 στρέμ. βαμβάκι 1000 στρέμ. καπνό 250 στρέμ. σιτηρά 120 στρ. και αραβοσιτος 50 στρέμ.
1973 : Υπό της Εφορίας Καπνού Καρδίτσης συνετάγησαν καταστάσεις καταβολής εισοδηματικής ενισχύσεως εις παραγωγούς εξαγωγίμων καπνών ποικιλίας Ζιχ/τα, εσοδείας 1972, διά 22 χωρίς περιφερείας μας με δικαιούχους παραγωγούς 1.422 και συνολικόν ποσόν εισοδηματικής ενισχύσεως 6.448,188,70 δραχμών. Αι ως άνω καταστάσεις διεβιβάσθησαν υπό της ανωτέρω υπηρεσίας εις τα οικεία υπ/ματα της ΑΤΕ διά την καταβολήν της εισοδηματικής ενισχύσεως.
Εθνικά - Διεθνή
1975 : Σχετικώς με την βαθμολογικήν εξέλιξιν των υπαλλήλων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. βΆ κατηγορίας το υπουργείον Κοινωνικών Υπηρεσιών εκοινοποίησε εγγραφον της Προεδρίας της Κυβερνήσεως, εις το οποίον αναφέρονται τα εξής: «Η κατΆ εφαρμογήν των διατάξεων του Ν.Δ. 3977/59, ανύψωσις των θέσεων βΆ κατηγορίας των δημοσίων υπηρεσιών εις τον 6ον βαθμόν, επεκταθείσα, και εις τας θέσεις των ΝΠΔΔ επήλθεν αυτοδικαίως, από της ισχύος του Νομ. τούτου Διατάγματος, ως σαφώς τούτο συνάγεται εκ της γραμματικής διατυπώσεως της παρ. 1 του άρθρου 1 αυτού, εφΆ όσον βεβαίως πληρούνται αι τιθέμεναι προϋποθέσεις, ήτοι αι θέσεις έχουν διαβαθμισθεί ενιαίως επί βαθμοίς 11ω-7ω και ως προσόν εισόδου εις την υπηρεσίαν απαιτείται απολυτήριον γυμνασίου ή Μέσης ισοτίμου σχολής».
1971 : Η ΑΤΕ εις εγκύκλιόν της, κοινοποιηθείσαν προς άπαντα τα υποκαταστήματά της, τονίζει ότι, ανταποκρινομένη εις την προσπάθειαν της κυβερνήσεως πρέπει να ενισχυθή η κτηνοτροφία ώστε να επιτύχη υψηλούς ρυθμούς αναπτύξεως. Προς τούτο η ΑΤΕ καθόρισε την βραχυπρόθεσμον δανειοδότησιν κατΆ είδος εκτροφής επί ευρυτερων βάσεων ως ακολούθως: - Μέχρι ποσού 3.000 δρχ. κατά κεφαλήν βελτιωμένης αγελάδος και 2.000 δρχ. κατά κεφαλήν λοιπών εγχωρίων βοειδών ετησίως. - Μέχρι ποσού 350 δρχ. κατά κεφαλήν προβάτων δια τους τυροκομούντας συνεταιρικώς και 300 δρχ. διά τας λοιπάς κατηγορίας προβατοτρόφων. - Μέχρι 500 δρχ. κατά κεφαλήν αιγός φυλής «Ζάσνεν» και 200 δρχ. διΆ όλας τας άλλας περιπτώσεις εγχωρίων φυλών.
1969 : Την μεσημβρίαν σήμερον εις την οδόν προς την Μονήν Μελά εις Βέροιαν λεωφορείον με εκδρομείς μαθητρίας του κολλεγίου Θεσσαλονίκης παρεξέκλινε λόγω βλάβης του συστήματος τροχοπεδήσεως της οδού και επέπεσαν επί βράχου με αποτέλεσμα να τραυματισθούν 6 μαθήτριαι.
1967 : * Η συγκροτηθείσα υπό των Πρυτάνεων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Γενικών Επιθεωρητών Μέσης Εκπαιδεύσεως των περιφερειών Αθηνών - Πειραιώς επιτροπή διά την αναμόρφωσιν του θεσμού εξετάσεων διά την απόκτησιν Ακαδημαϊκού Απολυτηρίου, κατά την τελευταίαν αυτής συνεδρίασιν της παρελθούσης εβδομάδος, έλαβε τας κατωτέρω αποφάσεις, αι οποίαι θα ισχύσουν, ως πληροφορούμεθα, από εφέτος: Οι υποψήφιοι θα δίδουν εισαγωγικάς εξετάσεις δια τας Ανωτάτας Σχολάς εις τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Πατρών. Οι τύποι των ομάδων των ομοειδών Σχολών από 2 γίνονται 6 (έξη). Εις τον Α’ τύπον περιλαμβάνονται: η Νομική, η Φιλοσοφική και τα Τμήματα Ξένων Γλωσσών, η Θεολογική και η Πάντειος, εις τον Β’ τύπον, η Ιατρική, η Οδοντιατρική και το Φαρμακευτικόν Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής εις τον Γ’ τύπον, το Πολυτεχνείον, η ΑΣΟΕΕ και Ανωτάτη Βιομηχανική, εις τον Δ’ τύπον Μαθηματικόν, Χημικόν, Φυσικον και Φυσιογνωστικόν Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής εις τον Ε’ τύπον, η Γεωπονική και η Δασολογική και εις τον ΣΤ’ τύπον περιλαμβάνονται η Εθνική Ακαδημία Σωματικής Αγωγής και αι Παιδαγωγικαί Ακαδημίαι. Οι υποψήφιοι θα εξετάζονται εις τέσσερα (4) βασικά διά κάθε τύπον μαθήματα και τα γραπτά των θα βαθμολογούνται από δύο (2) βαθμολογητάς, ένα καθηγητήν Πανεπιστημίου και έναν Λυκειάρχην (διά κάθε Σχολήν)

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Μάρθα