E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

Έτος Γεγονός
1966 Αφίκετο χθες εις την πόλιν μας ο γερμανός εμπειρογνώμων κ. Μπέρκμαν της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων διά την συλλογήν στοιχείων σχετικώς με τας δυνατότητας αναπτύξεως της περιοχής των αρδευτικών έργων Μέγδοβα. Αμα τη αφίξει του συνεκροτήθη εις την Διεύθυνσιν Γεωργίας ευρεία σύσκεψις εις την οποίαν παρέστησαν ο επιθεωρητής Γεωργίας κ. Κ. Οικονομίδης ο προϊστάμενος ΥΕΒ Θεσσαλίας κ. Μήλιος, ο τεχνικός Επιθεωρητής ΑΤΕ κ. Γιάκος, ο Δ/ντής Γεωργίας κ. Κουτσιώτης, ο προϊστάμενος ΥΕΒ Καρδίτσης κ.Λαμπίρης, από πλευράς δε της Ενώσεως Ενώσεως Συνσμών Καρδίτσης ο αντιπρόεδρος κ. Ι. Παπαδόπουλος μετά του κ. Γεωρ. Σαμαροπούλου.
1967 * Εις την διάθεσιν του ενταύθα Κέντρου Προνοίας ετέθη πίστωσις 308.930 δραχμών διά την καταβολήν των επιδομάτων μηνών Μαρτίου Αριλίου εις τας παρά του προγράμματος παιδικής προστασίας επιδοτουμένας ορφανικάς και απροστατεύτους οικογενείας. Η πληρωμή των επιδομάτων, θ’ αρχίση εντός των προσεχών ημερών.
1970 Επί παρουσία όλων των τοπικών Αρχών και Στρατιωτικών του Νομού ήρχισαν χθές συνεχιζόμεναι και σήμερα αι εργασίαι του Α’ γενικού Παιδαγωγικού συνεδρίου λειτουργών δημοτικής εκπαιδεύσεως. Εκτός των υπηρεσιακών παραγόντων ομίλησε ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Κων/νος τονίσας την αγάπην του προς τους Δ/λους και την υπό της εκκλησίας αναγνώρισιν του έργου των εκπαιδευτικών, χαρακτηρίσας τούτο θεμελιώδες διά την επιβίωσιν του έθνους και του νεανικού Πνεύματος. Την έναρξιν των εργασιών του συνεδρίου εκήρυξεν έμπλεος ενθουσιασμού και ζήλου διά την αναγέννησιν της περιοχής μας ο Νομάρχης κ. Π. Γαλανόπουλος, τονίσας την εμπιστοσύνην του προς τους Δ/λους. Ο κ. Γαλανόπουλος μετέφερε τον χαιρετισμόν του Πρωθυπουργού κ. Γ. Παπαδοπούλου προς τους συνέδρους και εκάλεσεν τούτους να συνεχίσουν εργαζόμενοι με τον αυτόν ζήλον και ενθουσιασμόν.
1971 Αποτρόπαιον έγκλημα διεπράχθη χθές την 10ην πρωϊνήν εις Ανθοχώριον (Φλωρέσι). Δράστης ο Ν.Κ. ετών 18 κάτοικος Ανθοχωρίου γεωργός και θύμα η Α.Τ. ετών 44 άγαμος οικοκυρά. Το έγκλημα διεπράχθη εις αγροτικήν τοποθεσίαν του χωρίου, όπου θύμα και δράστης έβοσκον τα πρόβατά των. Ο Ν.Κ. επετέθη κατά της Α.Τ. με ανηθίκους σκοπούς, αλλ’ αύτη δεν ενέδωσε, πράγμα που προεκάλεσε την μήνιν του δράστου ο οποίος εν συνεχεία την έπληξεν εις την κεφαλήν και άλλα μέλη του σώματός της με ρόπαλον. Συνεπεία των πληγμάτων η Α.Τ. εξέπνευσε επί τόπου. Ο δράστης ακολούθως συνοδευόμενος υπό του πατρός του παρεδόθη εις το Αστυνομικόν Τμήμα Μουζακίου. Το πτώμα της ατυχούς Τ. διεκομίσθη εις το Νοσοκομείον της πόλεώς μας, όπου υπό των Ιατρών κ. Αν. Τσιώνου και Απ. Νικολάου ενηργήθη νεκροψία και νεκροτομή, διεπιστώθη δε, ότι αύτη δεν εβιάσθη υπό του δράστου. Επί τόπου μετέβησαν και ενήργησαν ανακρίσεις ο Διοικητής Διοικήσεως Χωροφυλακής κ. Κακαβάς και ο Αστυνόμος Μουζακίου κ. Φουκαράκης.
1972 Την παρελθούσαν Κυριακήν έλαβεν χώραν εις την αίθουσαν της Λ. Βιβλιοθήκης η ετησία τακτική Γεν. Συνέλευσις των μελών της Ενώσεως Γ. Συν/σμών Καρδίτσης. Δια πρώτην φοράν εις τα συνεταιριστικά χρονικά η προσέλευσης των μελών παρουσίασεν απόλυτον επιτυχίαν. Τούτο αποτελεί δείγμα ότι ο Συν/νος κόσμος συναισθάνεται τας υποχρεώσεις του, περιβάλλων με απόλυτον στοργήν και εμπιστοσύνην την διοίκησιν της Ενώσεως. Κατά τον απολογισμόν των στοιχείων εξετέθη λεπτομερώς το έργον της χρήσεως 1970 - 71 ένθα κατεφάνη το επιτελεσθέν έργον εις τον γεωργικόν και κοινωνικόν τομέα, απεδείχθη δε ότι η Ενωσις αποτελεί δύναμιν ελπιδοφόρον οικονομικής και κοινωνικής αναδημιουργίας των αγροτών της περιφερείας. Επεκράτησεν κατά τον έλεγχον των πεπραγμένων υπό των μελών πνεύμα οικονομικής συνεργατικότητος και κοινωνικής συμπνοίας. Τούτο κατεδείχθη εκ των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας η οποία απετέλεσεν μοναδικόν φαινόμενον εις τα χρονικά των συν/σμών επί 148 ψήφων και οι 148 ψήφοι (επί μυστικής ψηφοφορίας) εδόθησαν εγκριτικαί των ενεργειών της Διοικήσεως της Ενώσεως. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ταύτης επιβεβαίωσεν την ορθότητα των υπέρ των αγροτών υπό της Ενώσεως επαγγελιών της Εθνικής Κυβερνήσεως.
1975 Ο υφυπουργος κ. Ταλιαδούρος εν συνεχεία φιλικών του συναισθημάτων διά την προώθησιν του μεγάλου θέματος κατασκευής αντλιοστασίου εις Παλαμά απηύθυνε σχετικόν έγγραφον προς τον συνάδελφόν του των Δημοσίων Εργων συνηγορών ενθέρμως διά την ένταξιν εις το εφετεινόν πρόγραμμα έργων του αντιπλημμυρικού Αλήφακα - Παλαμά. Εξ αφορμής του εγγράφου τούτου η Δ/νσις της Υπηρεσίας Υδραυλικών Εργων του υπουργείου Δημ. Εργων απηύθυνε προς την ΥΕΚΕ Λαρίσης, κοινοποιηθέν και εις τον κ. Ταλιαδούρον, το κατωτέρω έγγραφον. «Επί της υπ’ αριθμ. 2553/17-4-75 υμετέρας περί εγκρίσεως δαπάνης 15.000.000 δρχ. δια την εκτέλεσιν των ενθέματι εργασιών γνωρίζομεν υμίν ότι δεν είναι δυνατή επί του παρόντος η έκδοσις της σχετικής αποφάσεως, ελλείψει πιστώσεως, του εναρίθμου έργου 47213 της ΣΑΕ 7572, δι’ ό και η υπηρεσία προτίθεται να προτείνει την αύξησιν ταύτης κατά την προσεχή αναθεώρησιν του προγράμματος Δ.Ε., ίνα καταστή δυνατή η εντός του τρέχοντος έτους έναρξις του έργου.
«« 9 / 6 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (9/6)
Τοπικά
1975 : Ο υφυπουργος κ. Ταλιαδούρος εν συνεχεία φιλικών του συναισθημάτων διά την προώθησιν του μεγάλου θέματος κατασκευής αντλιοστασίου εις Παλαμά απηύθυνε σχετικόν έγγραφον προς τον συνάδελφόν του των Δημοσίων Εργων συνηγορών ενθέρμως διά την ένταξιν εις το εφετεινόν πρόγραμμα έργων του αντιπλημμυρικού Αλήφακα - Παλαμά. Εξ αφορμής του εγγράφου τούτου η Δ/νσις της Υπηρεσίας Υδραυλικών Εργων του υπουργείου Δημ. Εργων απηύθυνε προς την ΥΕΚΕ Λαρίσης, κοινοποιηθέν και εις τον κ. Ταλιαδούρον, το κατωτέρω έγγραφον. «Επί της υπ’ αριθμ. 2553/17-4-75 υμετέρας περί εγκρίσεως δαπάνης 15.000.000 δρχ. δια την εκτέλεσιν των ενθέματι εργασιών γνωρίζομεν υμίν ότι δεν είναι δυνατή επί του παρόντος η έκδοσις της σχετικής αποφάσεως, ελλείψει πιστώσεως, του εναρίθμου έργου 47213 της ΣΑΕ 7572, δι’ ό και η υπηρεσία προτίθεται να προτείνει την αύξησιν ταύτης κατά την προσεχή αναθεώρησιν του προγράμματος Δ.Ε., ίνα καταστή δυνατή η εντός του τρέχοντος έτους έναρξις του έργου.
1972 : Την παρελθούσαν Κυριακήν έλαβεν χώραν εις την αίθουσαν της Λ. Βιβλιοθήκης η ετησία τακτική Γεν. Συνέλευσις των μελών της Ενώσεως Γ. Συν/σμών Καρδίτσης. Δια πρώτην φοράν εις τα συνεταιριστικά χρονικά η προσέλευσης των μελών παρουσίασεν απόλυτον επιτυχίαν. Τούτο αποτελεί δείγμα ότι ο Συν/νος κόσμος συναισθάνεται τας υποχρεώσεις του, περιβάλλων με απόλυτον στοργήν και εμπιστοσύνην την διοίκησιν της Ενώσεως. Κατά τον απολογισμόν των στοιχείων εξετέθη λεπτομερώς το έργον της χρήσεως 1970 - 71 ένθα κατεφάνη το επιτελεσθέν έργον εις τον γεωργικόν και κοινωνικόν τομέα, απεδείχθη δε ότι η Ενωσις αποτελεί δύναμιν ελπιδοφόρον οικονομικής και κοινωνικής αναδημιουργίας των αγροτών της περιφερείας. Επεκράτησεν κατά τον έλεγχον των πεπραγμένων υπό των μελών πνεύμα οικονομικής συνεργατικότητος και κοινωνικής συμπνοίας. Τούτο κατεδείχθη εκ των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας η οποία απετέλεσεν μοναδικόν φαινόμενον εις τα χρονικά των συν/σμών επί 148 ψήφων και οι 148 ψήφοι (επί μυστικής ψηφοφορίας) εδόθησαν εγκριτικαί των ενεργειών της Διοικήσεως της Ενώσεως. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ταύτης επιβεβαίωσεν την ορθότητα των υπέρ των αγροτών υπό της Ενώσεως επαγγελιών της Εθνικής Κυβερνήσεως.
1971 : Αποτρόπαιον έγκλημα διεπράχθη χθές την 10ην πρωϊνήν εις Ανθοχώριον (Φλωρέσι). Δράστης ο Ν.Κ. ετών 18 κάτοικος Ανθοχωρίου γεωργός και θύμα η Α.Τ. ετών 44 άγαμος οικοκυρά. Το έγκλημα διεπράχθη εις αγροτικήν τοποθεσίαν του χωρίου, όπου θύμα και δράστης έβοσκον τα πρόβατά των. Ο Ν.Κ. επετέθη κατά της Α.Τ. με ανηθίκους σκοπούς, αλλ’ αύτη δεν ενέδωσε, πράγμα που προεκάλεσε την μήνιν του δράστου ο οποίος εν συνεχεία την έπληξεν εις την κεφαλήν και άλλα μέλη του σώματός της με ρόπαλον. Συνεπεία των πληγμάτων η Α.Τ. εξέπνευσε επί τόπου. Ο δράστης ακολούθως συνοδευόμενος υπό του πατρός του παρεδόθη εις το Αστυνομικόν Τμήμα Μουζακίου. Το πτώμα της ατυχούς Τ. διεκομίσθη εις το Νοσοκομείον της πόλεώς μας, όπου υπό των Ιατρών κ. Αν. Τσιώνου και Απ. Νικολάου ενηργήθη νεκροψία και νεκροτομή, διεπιστώθη δε, ότι αύτη δεν εβιάσθη υπό του δράστου. Επί τόπου μετέβησαν και ενήργησαν ανακρίσεις ο Διοικητής Διοικήσεως Χωροφυλακής κ. Κακαβάς και ο Αστυνόμος Μουζακίου κ. Φουκαράκης.
1970 : Επί παρουσία όλων των τοπικών Αρχών και Στρατιωτικών του Νομού ήρχισαν χθές συνεχιζόμεναι και σήμερα αι εργασίαι του Α’ γενικού Παιδαγωγικού συνεδρίου λειτουργών δημοτικής εκπαιδεύσεως. Εκτός των υπηρεσιακών παραγόντων ομίλησε ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Κων/νος τονίσας την αγάπην του προς τους Δ/λους και την υπό της εκκλησίας αναγνώρισιν του έργου των εκπαιδευτικών, χαρακτηρίσας τούτο θεμελιώδες διά την επιβίωσιν του έθνους και του νεανικού Πνεύματος. Την έναρξιν των εργασιών του συνεδρίου εκήρυξεν έμπλεος ενθουσιασμού και ζήλου διά την αναγέννησιν της περιοχής μας ο Νομάρχης κ. Π. Γαλανόπουλος, τονίσας την εμπιστοσύνην του προς τους Δ/λους. Ο κ. Γαλανόπουλος μετέφερε τον χαιρετισμόν του Πρωθυπουργού κ. Γ. Παπαδοπούλου προς τους συνέδρους και εκάλεσεν τούτους να συνεχίσουν εργαζόμενοι με τον αυτόν ζήλον και ενθουσιασμόν.
1966 : Αφίκετο χθες εις την πόλιν μας ο γερμανός εμπειρογνώμων κ. Μπέρκμαν της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων διά την συλλογήν στοιχείων σχετικώς με τας δυνατότητας αναπτύξεως της περιοχής των αρδευτικών έργων Μέγδοβα. Αμα τη αφίξει του συνεκροτήθη εις την Διεύθυνσιν Γεωργίας ευρεία σύσκεψις εις την οποίαν παρέστησαν ο επιθεωρητής Γεωργίας κ. Κ. Οικονομίδης ο προϊστάμενος ΥΕΒ Θεσσαλίας κ. Μήλιος, ο τεχνικός Επιθεωρητής ΑΤΕ κ. Γιάκος, ο Δ/ντής Γεωργίας κ. Κουτσιώτης, ο προϊστάμενος ΥΕΒ Καρδίτσης κ.Λαμπίρης, από πλευράς δε της Ενώσεως Ενώσεως Συνσμών Καρδίτσης ο αντιπρόεδρος κ. Ι. Παπαδόπουλος μετά του κ. Γεωρ. Σαμαροπούλου.
Εθνικά - Διεθνή
1967 : * Εις την διάθεσιν του ενταύθα Κέντρου Προνοίας ετέθη πίστωσις 308.930 δραχμών διά την καταβολήν των επιδομάτων μηνών Μαρτίου Αριλίου εις τας παρά του προγράμματος παιδικής προστασίας επιδοτουμένας ορφανικάς και απροστατεύτους οικογενείας. Η πληρωμή των επιδομάτων, θ’ αρχίση εντός των προσεχών ημερών.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Καμία εορτή