E-paper

Κινηματογράφος

Καιρός

Ζώδια

Κριός

Ταύρος Δίδυμοι Καρκίνος
Λέων Παρθένος Ζυγός Σκορπιός
Τοξότης Αιγόκερως Υδροχόος Ιχθύες

 Αλέξανδρος 
 Αλεξάνδρα 
Έτος Γεγονός
1966 Kατά πληροφορίας κοινοτικόν Συμβούλιον παραλιμνίου χωρίου απασχολεί ήδη από καιρού, το θέμα της καλλιτέρας αξιοποιήσεων των ακτών της λίμνης. Συγκεκριμένως αντιμετωπίζεται από τούδε η οικοπεδοποίησις ορισμένων κωνών κατά μήκος των ακτών προκειμένου να δημιουργηθή εκεί ο πρώτος παραλίμνιος οικισμός εντοπίζον και ξένων. Η κοινότης θα δημιουργήση ενθαρρυντικά κίνητρα διά τους πρώτους οικιστάς ώστε βραδύτερον να δημιουργηθή εκ των πραγμάτων πλέον, υπεραξία δια τα προς διάθεσιν οικόπεδα.
1967 Εις το υπουργείον Εσωτερικών ανεφέρθη ότι το δημοτικόν συμβούλιον Καρδίτσης απεφάσισε την 28ην Ιουλίου 1967 και ανεκήρυξεν τον υπουργόν κ. Παττακόν επίτιμον δημότην της πόλεως και απένειμεν εις αυτόν το χρυσούν μετάλλιον της πόλεως. Η απόφασις ελήφθη με το αιτιολογικόν, ότι με αυτοθυσίαν και κίνδυνον της ζωής του ο κ. Παττακός έσπευσεν επί κεφαλής τεθωρακισμένων και έσωσε την πόλιν από τας ορδάς των κομμουνιστοσυμμοριτών. Ο κ. Παττακός λαβών γνώσιν της αποφάσεως απέστειλεν ευχαριστήριον επιστολήν προς το δημοτικόν συμβούλιον εις την οποίαν τονίζει, ότι δεν αποδέχεται την προσγενομένην εις αυτόν τιμήν, δεδομένου ότι δεν θεωρεί τας υπηρεσίας αυτάς αξίας μιας τοιαύτης τιμής και δή μετά παρέλευσιν τόσσου μακρού χρόνου, διότι θεωρεί εαυτόν ελαχιστότατον ως αναφέρει των συμβαλόντων πολλοί των οποίων μάλιστα ετραυματίσθησαν ή και εφονεύθησαν.
1969 Από 1ης μέχρις 5ης Οκτωβρίου ε.ε. διοργανούται εν Παλαμά Νομού Καρδίτσης και εις χώρον καταλλήλως διαμορφωθέντα, Γεωργοεκπαιδευτική εκθεσις, εκ παραλλήλου με την κατΆ έτος τελουμένην ετησίαν εμποροζωοπανήγυριν Παλαμά. Εις την ανωτέρω έκθεσιν θα συμμετάσχωσι εργοστάσια - Βιομηχανίαι - Βιοτεχνίαι - αντιπροσωπείαι - Οργανισμοί - Συνεταιριστικαί Οργανώσεις κ.λπ. διΆ εκθεμάτων των. Οι επιθυμούντες συμμετοχήν δέον να δηλώσωσι εις τον Δήμον Παλαμά μέχρι 15ης Σεπτεμβρίου ε.ε. Σχετικαί πληροφορίαι παρά του Δήμου Παλαμά (τηλ. 2-21) και Δ/νσεως Γεωργίας Καρδίτσης (τηλ. 4-46).
1971 Δια της υπΆ αριθμ. 219 7 αποφάσεώς του το Δημοτ. Συμβούλιον εγνωμοδότησεν υπέρ της τροποποιήσεως του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως είς τα Οικοδ. τετράγωνα 61 και 62 άτινα περικλείονται υπό των οδών Λαρίσης - Υψηλάντου - Χατζημήτρου - Αγ. Κων/νου ένθα ιδιοκτησίαι Αφών Αγγελούση κληρον. Τριανταφύλλου Α. και Γ. Γιάκου Αφών Ούπα κ.λπ. Καλούμεν όθεν τους τυχόν θιγομένους όπως υποβάλωσι εντός 15νθημέρου τας αντιρρήσεις των. Η παρούσα δημοσιευθήτω δις παρΆ εκάστης των εφημερίδων Θάρρος και Θεσσαλική Ηχώ και άπαξ δια του Ν. Αγών μερίμνη και δαπάναις του αιτούντος την τροποποιησιν.
1972 Το υπουργείον Εθνικής Οικονομίας εκοινοποίησεν εις τας ενταύθα αρμοδίας υπηρεσίας απόφασιν διά της οποίας θα τεθή εις εφαρμογήν πρόγραμμα ευρείας συγκριτικής δοκιμαστικής καλλιέργειας δύο μεξικανικών ποικιλιών σίτου, με τας οποίας επετεύθησαν θεαματικαί αποδόσεις μέχρι διπλασιασμού εις άλλας χώρας, εις τας οποίας ήρχισαν να διαδίδονται αι ποικιλίαι αυταί, ως αι Ινδίαι, το Πακιστάν, η Τουρκία κ.λπ. Τας νέας ταύτας ποικιλίας εδημιούργησε ο αμερικανός επιστήμων Μπαρφούζ, ο οποίος έχει τιμηθή με Νόμπελ. Εις την Ελλάδα βάσει του προγράμματος θα δημιουργηθούν 110 αποδεικτικαί καλλιέργειαι με τας ποικιλίας «Τιταμών» και «ντεμιράχα». Εις την Θεσσαλίαν θα εγκατασταθούν 25 τοιούτοι αποδεικτικοί αγροί ως εξής κατά νομούς: Λαρίσης 8, Μαγνησίας 3, Τρικάλων 4, Καρδίτσας 4, Γρεβενών 2, Φθιώτιδος 4.
«« 30 / 8 / 2017 »»

Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Πρωτοσέλιδο

Ατζέντα
Κυ Δε Τρ Τε Πε Πα Σα
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Χρήσιμα

Σαν σήμερα (30/8)
Τοπικά
1971 : Δια της υπΆ αριθμ. 219 7 αποφάσεώς του το Δημοτ. Συμβούλιον εγνωμοδότησεν υπέρ της τροποποιήσεως του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως είς τα Οικοδ. τετράγωνα 61 και 62 άτινα περικλείονται υπό των οδών Λαρίσης - Υψηλάντου - Χατζημήτρου - Αγ. Κων/νου ένθα ιδιοκτησίαι Αφών Αγγελούση κληρον. Τριανταφύλλου Α. και Γ. Γιάκου Αφών Ούπα κ.λπ. Καλούμεν όθεν τους τυχόν θιγομένους όπως υποβάλωσι εντός 15νθημέρου τας αντιρρήσεις των. Η παρούσα δημοσιευθήτω δις παρΆ εκάστης των εφημερίδων Θάρρος και Θεσσαλική Ηχώ και άπαξ δια του Ν. Αγών μερίμνη και δαπάναις του αιτούντος την τροποποιησιν.
1969 : Από 1ης μέχρις 5ης Οκτωβρίου ε.ε. διοργανούται εν Παλαμά Νομού Καρδίτσης και εις χώρον καταλλήλως διαμορφωθέντα, Γεωργοεκπαιδευτική εκθεσις, εκ παραλλήλου με την κατΆ έτος τελουμένην ετησίαν εμποροζωοπανήγυριν Παλαμά. Εις την ανωτέρω έκθεσιν θα συμμετάσχωσι εργοστάσια - Βιομηχανίαι - Βιοτεχνίαι - αντιπροσωπείαι - Οργανισμοί - Συνεταιριστικαί Οργανώσεις κ.λπ. διΆ εκθεμάτων των. Οι επιθυμούντες συμμετοχήν δέον να δηλώσωσι εις τον Δήμον Παλαμά μέχρι 15ης Σεπτεμβρίου ε.ε. Σχετικαί πληροφορίαι παρά του Δήμου Παλαμά (τηλ. 2-21) και Δ/νσεως Γεωργίας Καρδίτσης (τηλ. 4-46).
1966 : Kατά πληροφορίας κοινοτικόν Συμβούλιον παραλιμνίου χωρίου απασχολεί ήδη από καιρού, το θέμα της καλλιτέρας αξιοποιήσεων των ακτών της λίμνης. Συγκεκριμένως αντιμετωπίζεται από τούδε η οικοπεδοποίησις ορισμένων κωνών κατά μήκος των ακτών προκειμένου να δημιουργηθή εκεί ο πρώτος παραλίμνιος οικισμός εντοπίζον και ξένων. Η κοινότης θα δημιουργήση ενθαρρυντικά κίνητρα διά τους πρώτους οικιστάς ώστε βραδύτερον να δημιουργηθή εκ των πραγμάτων πλέον, υπεραξία δια τα προς διάθεσιν οικόπεδα.
Εθνικά - Διεθνή
1972 : Το υπουργείον Εθνικής Οικονομίας εκοινοποίησεν εις τας ενταύθα αρμοδίας υπηρεσίας απόφασιν διά της οποίας θα τεθή εις εφαρμογήν πρόγραμμα ευρείας συγκριτικής δοκιμαστικής καλλιέργειας δύο μεξικανικών ποικιλιών σίτου, με τας οποίας επετεύθησαν θεαματικαί αποδόσεις μέχρι διπλασιασμού εις άλλας χώρας, εις τας οποίας ήρχισαν να διαδίδονται αι ποικιλίαι αυταί, ως αι Ινδίαι, το Πακιστάν, η Τουρκία κ.λπ. Τας νέας ταύτας ποικιλίας εδημιούργησε ο αμερικανός επιστήμων Μπαρφούζ, ο οποίος έχει τιμηθή με Νόμπελ. Εις την Ελλάδα βάσει του προγράμματος θα δημιουργηθούν 110 αποδεικτικαί καλλιέργειαι με τας ποικιλίας «Τιταμών» και «ντεμιράχα». Εις την Θεσσαλίαν θα εγκατασταθούν 25 τοιούτοι αποδεικτικοί αγροί ως εξής κατά νομούς: Λαρίσης 8, Μαγνησίας 3, Τρικάλων 4, Καρδίτσας 4, Γρεβενών 2, Φθιώτιδος 4.
1967 : Εις το υπουργείον Εσωτερικών ανεφέρθη ότι το δημοτικόν συμβούλιον Καρδίτσης απεφάσισε την 28ην Ιουλίου 1967 και ανεκήρυξεν τον υπουργόν κ. Παττακόν επίτιμον δημότην της πόλεως και απένειμεν εις αυτόν το χρυσούν μετάλλιον της πόλεως. Η απόφασις ελήφθη με το αιτιολογικόν, ότι με αυτοθυσίαν και κίνδυνον της ζωής του ο κ. Παττακός έσπευσεν επί κεφαλής τεθωρακισμένων και έσωσε την πόλιν από τας ορδάς των κομμουνιστοσυμμοριτών. Ο κ. Παττακός λαβών γνώσιν της αποφάσεως απέστειλεν ευχαριστήριον επιστολήν προς το δημοτικόν συμβούλιον εις την οποίαν τονίζει, ότι δεν αποδέχεται την προσγενομένην εις αυτόν τιμήν, δεδομένου ότι δεν θεωρεί τας υπηρεσίας αυτάς αξίας μιας τοιαύτης τιμής και δή μετά παρέλευσιν τόσσου μακρού χρόνου, διότι θεωρεί εαυτόν ελαχιστότατον ως αναφέρει των συμβαλόντων πολλοί των οποίων μάλιστα ετραυματίσθησαν ή και εφονεύθησαν.

Δημοσκόπιση

Σήμερα Γιορτάζουν
Αλέξανδρος , Αλεξάνδρα