Σε Σχολές στη Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα πέτυχε το 70% των αριστούχων μαθητών του
Νομού που φέτος έδωσε πανελλαδικές εξετάσεις. Από αυτούς η πλειοψηφία πέρασε στα
τμήματα της Νομικής και Ιατρικής.
Μάλιστα σε ότι αφορά τη Νομική, οι 6 από τους 9 αριστούχους του Νομού που πέτυχαν
σε κάποιο τμήμα της χώρας, προέρχονται από το 4ο Λύκειο!
K.Π.