Ανέφικτη έχει καταστεί η άρδευση στο μισό δίκτυο του ΤΟΕΒ Ταυρωπού, το οποίο έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή στις εγγειοβελτιωτικές υποδομές από τον «Ιανό». Την έκδηλη ανησυχία που επικρατεί στις τάξεις των αγροτών οι οποίοι καλούνται να προχωρήσουν εντός των ημερών σε χειμερινές σπορές, μεταφέρει προς τους αρμόδιους φορείς ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Ταυρωπού κ. Αθανάσιος Μαρκινός ζητώντας τη συνδρομή της Πολιτείας για την εξεύρεση λύσης.

Όπως υπογραμμίζει, η μετατροπή των μισών και πλέον εκτάσεων του δικτύου σε ξηρικές, αφενός θα επιφέρει ετήσια οικονομική απώλεια 4 εκ. ευρώ στο εισόδημα των αγροτικών νοικοκυριών, αφετέρου η τοπική οικονομία θα απολέσει πολύτιμη ρευστότητα ύψους 5 εκ. ευρώ εξαιτίας της μείωσης του κύκλου εργασιών.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα