Την αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου των αισθητικών και λειτουργικών παρεμβάσεων στην πλατεία της τοπικής κοινότητας Ανάβρας, προϋπολογισμού 315.000 ευρώ στο τοπικό πρόγραμμα Leader αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων.
Συγκεκριμένα, το σώμα αποφάσισε την «αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΚ ΑΝΑΒΡΑΣ», πρ/σμού 315.000,00 € με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011345046 στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADERτης Αναπτυξιακής Καρδίτσας -Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας ΟΤΑ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020».
Παράλληλα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του σχεδίου σύμβασης μεταξύ Δήμου Σοφάδων και Αναπτυξιακής Καρδίτσας –Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ που αφορά στην υλοποίηση του ανωτέρω έργου, καθώς και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Σοφάδων Θάνου Σκάρλου για την υπογραφή της σύμβασης.