Απόφαση «πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης» εκ μέρους του Δήμου υπέγραψε ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος, με την οποία εγκρίνει τη δαπάνη και τη δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού 3.815.000 ευρώ για την εκτέλεση του έργου αποκατάστασης ζημιών σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους εξαιτίας του «Ιανού». Το σύνολο της δαπάνης επιμερίζεται στο ποσό των 3.200.000 ευρώ που προέρχεται από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών στη ΣΑΕ055 και στο ποσό των 615.000 ευρώ που προέρχεται τα Τακτικά έσοδα του Δήμου Καρδίτσας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα