Με Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατανέμεται ποσό ύ ψ ο υ ς 1 5 . 0 7 6 . 8 8 0 , 0 0 ευρώ από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» σε 134 Δήμους, «για την κάλυψη κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) αρμοδιότητάς τους». Στο Νομό Καρδίτσας επιχορηγούνται ο Δήμος Καρδίτσας με 87.780 ευρώ και ο Δήμος Μουζακίου με 19.950 ευρώ.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα