Στην υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη 15 εργαζομένων ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω του ΟΑΕΔ προτίθεται να προχωρήσει ο Δήμος Μουζακίου. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) καλεί να ενταχθούν σε πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνιων ανέργων, ηλικίας 55 – 67 ετών οι κάτωθι φορείς: – κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), -επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημοσίου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και – επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα