Εργασίες συντήρησης κτιρίων και αύλειων χώρων σε σχολεία του Δήμου Καρδίτσας

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης σχολικών κτιρίων, συνολικού προϋπολογισμού 748.000 προωθεί ο Δήμος Καρδίτσας, με την Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τους όρους δημοπράτησης του έργου.
Πρόκειται για εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες σε σχολικά κτίρια, όπως αντικατάσταση οροφών, συντήρηση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, συστημάτων θέρμανσης, κατασκευή ραμπών ΑμεΑ κλπ.

Ειδικότερα οι προβλεπόμενες εργασίες είναι οι εξής:

-Αποκατάσταση οροφής αιθουσών σε παλαιά διδακτήρια τα οποία διαθέτουν παλαιού τύπου οροφή με καλαμωτή. Σποραδική συντήρηση σε εγκαταστάσεις Αποχέτευσης, Ηλεκτρικές, Θέρμανσης, ύδρευσης.
-Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές σε χώρους wc, για λόγους υγιεινής και καθαριότητας, σε διδακτήρια τα οποία είναι παλαιά και οι εγκαταστάσεις τους παρουσιάζουν βλάβες και είναι μη λειτουργικές, με επισκευή-αντικατάσταση πλακιδίων, ειδών υγιεινής, υδραυλικών, κ.λ.π
-Εργασίες μόνωσης έναντι υγρασίας σε εξωτερικές επιφάνειες σκυροδεμάτων και τοίχων.
-Σποραδική αντικατάσταση φθαρμένων υαλοπινάκων και ακατάλληλων κουφωμάτων. -Επισκευή ξύλινης στέγης χωρίς χρήση ικριωμάτων σε σχολικές μονάδες, για αποφυγή εισροής υδάτων και υγρασίας εντός των διδακτηρίων.
-Επισκευή – αποκατάσταση επικεράμωσης, σε σημεία όπου παρουσιάζονται εκτεταμένες φθορές.
-Επισκευή-αντικατάσταση Υδρορροών
-Ράμπες ΑΜΕΑ

-Συντήρηση περιβάλλοντα χώρου και αθλητικών εγκαταστάσεων.

-Τοποθέτηση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας σε χώρους αθλοπαιδιών στις σχολικές μονάδες που παρουσιάζονται προβλήματα. Πολλοί χώροι αθλοπαιδιών έχουν κατασκευασθεί από εικοσιπενταετίας και πλέον και παρουσιάζουν φθορές στον τάπητα συγκεντρώνοντας στάσιμα ύδατα μετά από κάθε βροχόπτωση. Προβλέπεται να στρωθεί μια στρώση ασφαλτοτάπητα στον οποίο θα δοθούν κατάλληλες κλίσεις απορροής.
-Ανακατασκευή αύλειων χώρων και διαμόρφωση κατάλληλων κλίσεων για την απορροή των επιφανειακών υδάτων με παράλληλη τοποθέτηση αγωγών ομβρίων και φρεατίων υδροσυλλογής.
-Επίστρωση αύλειων χώρων με πλάκες πεζοδρομίου και κυβόλιθους.