Την ένταξη του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» για το Κλίμα και την Ενέργεια αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο, αποδεχόμενο την εισήγηση του δημάρχου κ. Παναγιώτη Νάνου.

Πρόκειται για μία κίνηση της Ευρωπαϊκής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους και του σταδίου εφαρμογής των ενεργειακών και κλιματικών πολιτικών τους. Οι δεσμεύσεις των υπογραφόντων το Σύμφωνο συνδέονται με το πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια καθώς και με τη Στρατηγική της ΕΕ για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, για τους υπογράφοντες που εντάχθηκαν μετά το 2015.

Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο δεσμεύονται να υιοθετήσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν. Θα πρέπει να αναπτύξουν, εντός των πρώτων δύο ετών από την ένταξή τους, ένα Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα, με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 και την αύξηση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»