Ο Σύνδεσμος Ύδρευσης με ανακοίνωση που εξέδωσε, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι από την Παρασκευή 18/9/2020, που ο νομός χτυπήθηκε από πρωτοφανείς βροχοπτώσεις, μέχρι και σήμερα τα διυλιστήρια έκαναν χρήση του νερού που ήταν αποθηκευμένο στην αναρρυθμιστική λίμνη. Το νερό που διανέμονταν εννοείται πως πληρούσε όλες τις προδιαγραφές καταλληλότητας της ισχύουσας υγειονομικής διάταξης. Τα αποθέματα της αναρρυθμιστικής όμως εξαντλούνται και το πρωί της Πέμπτης 24/09/2020 πρέπει να εκκινήσει ο υδροηλεκτρικός σταθμός (Υ.Η.Σ) για να παροχετεύσει νερό από τη λίμνη Πλαστήρα.

Κατεβλήθη κάθε δυνατή προσπάθεια να καθαριστεί η διώρυγα, που εκκινεί από τον ΥΗΣ και προσάγει το νερό στην αναρρυθμιστική λίμνη, από φερτά υλικά και λάσπη που εισήλθαν λόγω παρείσφρησης σε αυτή απόνερων χειμάρρου. Δεδομένη θεωρείται και η υποβάθμιση του νερού της λίμνης Πλαστήρα. Τα διυλιστήρια νερού θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μια πρωτόγνωρη κατάσταση κατά την οποία θα ξεπεραστούν κατά πολύ οι παράμετροι σχεδιασμού της εγκατάστασης. Η θολότητα θα αυξηθεί προκαλώντας οργανοληπτική υποβάθμιση αλλά και μείωση της διυλιστικής ικανότητας των φίλτρων. Υπάρχει λοιπόν ενδεχόμενο ανεπαρκούς ποσότητας.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν τα ανωτέρω (δυστυχώς δεν είναι δυνατόν να γίνει κάποια ακριβής πρόβλεψη της κατάστασης που θα προκύψει μετά τη λειτουργία του ΥΗΣ) ενημερώνουμε εκ των προτέρων ότι θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλιστεί η ροή του νερού στα δίκτυα των Δ.Κ. και Τ.Κ. που υδρεύονται από τον Σύνδεσμο, διαβεβαιώνουμε ότι η θολότητα θα οφείλεται σε αργιλοπυριτικά και σιδηροπυριτικά (λάσπη), το νερό δεν θα ενέχει καμιά επικινδυνότητα -ασφαλές από μικροβιολογικής άποψης- θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεπιφύλακτα για όλες τις οικιακές χρήσεις και με σχετική επιφύλαξη όσον αφορά την πόση, και πάλι μόνο εξαιτίας της οργανοληπτικής υποβάθμισης και όχι εξαιτίας υπέρβασης χημικών παραμέτρων πολλώ δε μάλλον μικροβιολογικών.

Θα διενεργούνται συνεχώς από τους αρμόδιους φορείς δειγματοληπτικοί έλεγχοι και θα προβαίνουμε σε σχετικές ανακοινώσεις.