Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η απόφαση των υφυπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Υποβιβασμοί, καταργήσεις, συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2020-2021».

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), καταργούνται σε όλη τη χώρα 26 Σχολικές Μονάδες, συγχωνεύονται 33 Σχολικές Μονάδες και υποβιβάζονται 53 Σχολικές Μονάδες.

Για την Καρδίτσα, ο πίνακας περιλαμβάνει τέσσερις περιπτώσεις συγχώνευσης νηπιαγωγείων. Πιο συγκεκριμένα, συγχωνεύεται το 9ο νηπιαγωγείο με το 14ο νηπιαγωγείο. Το 12ο νηπιαγωγείο συγχωνεύεται με το 20ο νηπιαγωγείο. Το 2ο νηπιαγωγείο, συγχωνεύεται με το 15ο νηπιαγωγείο.

Το 13ο νηπιαγωγείο, συγχωνεύεται με το 21ο νηπιαγωγείο. Να σημειωθεί ότι από την ΚΥΑ προκαλείται για τη μεταφορά μαθητών δαπάνη επί των προϋπολογισμών των Περιφερειών για το τρέχον και για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, όπως αναλυτικότερα οι δαπάνες των Περιφερειών αναλύονται στο σημείο 32 της ΚΥΑ (σελ. 28116 του
ΦΕΚ).