Αγοραστός: «Ποιότητα θεσμών και κοινωνική οργάνωση, προϋποθέσεις για τη δημογραφική αλλαγή και την ανανέωση των κοινωνιών μας

Στην συνάντηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (Epp group) η οποία διεξήχθη στη Βουδαπέστη, συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός, η οποία είχε σαν αντικείμενο: «Δημογραφική αλλαγή και την ανανέωση των κοινωνιών μας – Προκλήσεις και απαντήσεις πολιτικής από τη σκοπιά των τοπικών και περιφερειακών αρχών». Ο κ. Κ. Αγοραστός στην τοποθέτησή του επεσήμανε μεταξύ άλλων:

«Η ποιότητα των θεσμών και η κοινωνική οργάνωση θεωρείται από τους βασικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την προοπτική ανάπτυξης μιας οικονομίας με νέες θέσεις εργασίας, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημογραφική αλλαγή και την ανανέωση των κοινωνιών μας. Χρειάζεται κοινωνική προστασία και πολιτικές που να μην δημιουργούν «παγίδες φτώχειας». Υπάρχει ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές και κοινωνική συνεννόηση. Το κακό είναι ότι δεν υπάρχει καμία εναλλακτική λογική διέξοδος. Το καλό είναι ότι αυτά που πρέπει να γίνουν είναι συγκεκριμένα, δηλαδή παραγωγή και νέες θέσεις εργασίας με αξιοπρεπή μισθό».

Ο κ. Αγοραστός μετά το τέλος των εργασιών της συνάντησης συνυπέγραψε με τα μέλη της ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών την ακόλουθη δήλωση:

1. αναγνωρίζουμε ότι η δημογραφική αλλαγή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή κοινωνία. Ο ρυθμός γεννήσεων και ο φθίνων νεανικός πληθυσμός σε όλη την Ευρώπη έχουν προοδευτικά καταστεί ανησυχητικά προβλήματα τις τελευταίες δεκαετίες

2. επισημαίνουμε ότι η ουσιαστική μείωση των γεννήσεων και η γενική αύξηση του
προσδόκιμου ζωής σημαίνουν ότι αναμένονται μείζονες μεταβολές στην ηλικιακή διάρθρωση του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Τονίζουμε συνεπώς την ανάγκη επενδύσεων σήμερα, σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, στο μέλλον του ευρωπαϊκού ανθρωπίνου κεφαλαίου προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανατρεπτικές επιπτώσεις των δημογραφικών αλλαγών τις επόμενες δεκαετίες

3. καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να απαντήσει κατά τρόπο ευρύ, συντονισμένο και
ολοκληρωμένο στις δημογραφικές προκλήσεις και υπογραμμίζουμε προς τούτο ότι απαιτείται επειγόντως ευρωπαϊκή στρατηγική, που θα καλύπτει όλους τους βασικούς τομείς πολιτικής της ΕΕ όπως η συνοχή, η έρευνα και καινοτομία, η υγεία, η απασχόληση, η αγροτική ανάπτυξη και η μετανάστευση

4. φρονούμε ότι αυτή η ευρωπαϊκή στρατηγική πρέπει να βασίζεται στις αρχές της
επικουρικότητας και της αλληλεγγύης και να εξασφαλίζει την αναγκαία ευελιξία προκειμένου οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να είναι σε θέση να ιεραρχούν τα ζητήματα που έχουν μεγαλύτερη σημασία για τις ιδιαίτερες δημογραφικές ανάγκες τους και το συμφέρον των κοινωνιών τους

5. θεωρούμε την οικογένεια ακρογωνιαίο λίθο του ευρωπαϊκού πολιτισµού και την οικογενειακή ζωή χώρο μύησης στην υπεύθυνη ζωή στην κοινωνία. Πιστεύουμε ότι η οικογένεια αποτελεί την κοινότητα όπου μπορούν να διδαχθούν θεμελιώδεις χριστιανικές αξίες όπως η αξιοπρέπεια, η αλληλεγγύη και η υπευθυνότητα και να καλλιεργηθεί ο διάλογος μεταξύ των γενεών

6. διαπιστώνουμε ότι υφίσταται αβεβαιότητα ως προς την βούληση και την ικανότητα των νέων να ξεκινήσουν οικογένεια και να αναλάβουν οικογενειακές ευθύνες λόγω, πρωτίστως, της έλλειψης μακροπρόθεσμων προοπτικών απασχόλησης και της γενικότερης αβεβαιότητας σχετικά με την επαγγελματική τους ζωή. Καλούμε κατά συνέπεια τους πολιτικούς ιθύνοντες της ΕΕ να συνεχίσουν να αναπτύσσουν φιλόδοξες πολιτικές που θα επιτρέπουν στους νέους να εφοδιάζονται με τις κατάλληλες δεξιότητες προκειμένου να ιδρύσουν τις δικές τους νεοφυείς επιχειρήσεις ή να βρουν κατάλληλες εργασιακές ευκαιρίες

7. προσκαλούμε τις τοπικές αρχές να αναπτύξουν επικοινωνιακές εκστρατείες ώστε να συμβουλεύσουν τις επιχειρήσεις σχετικά με την παροχή καλύτερου και φιλικότερου προς τις οικογένειες περιβάλλοντος στο χώρο εργασίας, που θα επιτρέπει στους υπαλλήλους τους να επιτύχουν βιώσιμη και δίκαιη ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, βοηθώντας έτσι τις οικογένειες να παραμείνουν ενωμένες και τα νέα ζευγάρια να εξισορροπήσουν την επαγγελματική και την οικογενειακή τους ζωή.

8. επαναλαμβάνουμε ότι οι Συνθήκες προβλέπουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δίδει έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη με βάση μια ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς που θα αποσκοπεί στην πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, σε ικανό επίπεδο κοινωνικής προστασίας των πολιτών και σε ενισχυμένη αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών

9. επαναλαμβάνουμε ότι η μετανάστευση δεν πρέπει να θεωρείται η λύση στο δημογραφικό πρόβλημα της ΕΕ μακροπρόθεσμα- ωστόσο συνεκτιμούμε ότι η νόμιμη μετανάστευση μπορεί προσωρινά να διευκολύνει τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο δημογραφικό μοντέλο

10. υπογραμμίζουμε ότι η πολιτική συνοχής διαδραματίζει θεμελιώδους σημασίας ρόλο στην στήριξη της περιφερειακής προσαρμογής στις δημογραφικές αλλαγές και στην αντιστροφή των κινδύνων ευρύτερων αναπτυξιακών χασμάτων μεταξύ των περιφερειών λόγω των δημογραφικών τάσεων, και για αυτό τονίζουμε ότι οι περισσότερες θεματικές προτεραιότητας των Διαρθρωτικών Ταμείων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ δύνανται να αντιμετωπίσουν τους δημογραφικούς κινδύνους και πρέπει κατά συνέπεια να αξιοποιηθούν για την αντιμετώπιση της κατάστασης μέσω επιδίωξης επενδύσεων

11. τονίζουμε ότι η πολιτική συνοχής μετά το 2020 πρέπει να συμπληρώνει μια στρατηγική της ΕΕ για τις δημογραφικές προκλήσεις εξασφαλίζοντας την ανάπτυξη των περιοχών που πλήττονται από σοβαρούς και μόνιμους φυσικούς ή δημογραφικούς περιορισμούς, Ιδίως δε εγγυώμενη την δυνατότητα πρόσβασης σε ζωτικές υπηρεσίες και την ανάπτυξη υποδομών υψηλής ποιότητας

12. υπογραμμίζουμε ότι οι συντάξεις καταλαμβάνουν μεγάλο μερίδιο των δημοσίων δαπανών, που υπερβαίνει το 10% του ΑΕγχΠ κατά μέσο όρο στην ΕΕ, Τονίζουμε ότι η δημογραφική αλλαγή επηρεάζει τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών δομών και καθορίζει την εξέλιξη του κράτους πρόνοιας, με άμεσο αντίκτυπο στην ανάπτυξη των περιφερειών και των δήμων σε όλη την Ευρώπη, τη διατήρηση παραδοσιακών κοινωνικοοικονομικών οικοσυστημάτων και τα αξιοπρεπή επίπεδα διαβίωσης γι όλους τους πολίτες

13. θεωρούμε την έρευνα και την καινομία χρήσιμα εργαλεία που συμβάλλουν στην μετατροπή των προκλήσεων του γηράσκοντα πληθυσμού και της δημογραφικής αλλαγής σε ευκαιρίες, και φρονούμε ότι τα οφέλη της καινοτομίας θα συμβάλλουν εν τέλει στην επίτευξη καλύτερης ποιότητας ζωής για τα άτομα, πιο βιώσιμων και αποδοτικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και νέων επιχειρηματικών ευκαιριών για την Ένωσή μας.