Συνεργασία της Περιφέρειας και του ΕΚΠΑ για τα κατολισθητικά φαινόμενα στο Ν. Καρδίτσας

Στόχος η ανάλυση του κινδύνου και η αντιμετώπισή τους

Τον κίνδυνο κατολισθητικών φαινομένων σε περιοχές του Νομού Καρδίτσας θα διερευνήσουν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, έτσι ώστε να προταθεί η κατάλληλη διαδικασία αντιμετώπισης και διαχείρισής τους με σκοπό να μειωθούν στο ελάχιστο δυνατό οι επιπτώσεις.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενέκρινε ομόφωνα την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το ΕΚΠΑ για το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «εκτίμηση- ανάλυση κινδύνου κατολισθητικών φαινομένων και προτάσεις αντιμετώπισης- διαχείρισης στη Νοτιοδυτική Θεσσαλία».
Σκοπός
Όπως παρουσιάζει ο «Νέος Αγών», κατά την εκπόνηση του εφαρμοσμένου ερευνητικού προγράμματος θα διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά του κυκλώνα «Ιανού» που έπληξε τη Θεσσαλία και των συνοδών καταστροφικών φαινομένων.
Στόχος του ερευνητικού έργου είναι μέσα από την διερεύνηση των χαρακτηριστικών, όπως το είδος, το μέγεθος, τους μηχανισμούς γένεσης, τα αίτια και τις ιδιομορφίες των κατολισθητικών φαινομένων, που έπληξαν τους οικισμούς, τις υποδομές, τα δίκτυα και τον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της Νότιας –Δυτικής Θεσσαλίας να προταθούν τα κατάλληλα εργαλεία αντιμετώπισης και διαχείρισης των Κατολισθητικών Φαινομένων στην περιοχή έρευνας.
Στην εκτέλεση των ερευνητικών εργασιών, θα συμμετέχει μια εβδομάδα 19 επιστημόνων του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου Αθηνών με επικεφαλής τον Καρδιτσιώτη Καθηγητή κ. Ευθύμη Λέκκα.
Αντικείμενο των εργασιών
Η ερευνά στην περιοχή θα περιλαμβάνει νέες μεθοδολογίες και θα χρησιμοποιηθούν εξειδικευμένα λογισμικά κατάλληλα παραμετροποιημένα για τις ανάγκες της περιοχής. Δεδομένου ότι η περιοχή αποτελεί χώρο με ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά θα προταθούν παρεμβάσεις οι οποίες θα έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα και θα συνάδουν απόλυτα με το περιβάλλον. Τέλος θα διερευνηθούν τα γεωδυναμικά και σεισμοτεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής με τα οποία συνδέονται άμεσα με την ευστάθεια των βραχοδών τεμαχών. Εργασίες που θα εκτελεστούν: – Διερεύνηση Υφιστάμενου Γεωμορφολογικού Πλαισίου της περιοχής και ιδιαίτερα των χαρακτηριστικών που έχουν σχέση με την εκδήλωση των κατολισθητικών φαινομένων όπως οι μορφολογικές ασυνέχειες, οι μορφολογικές κλήσεις, το υδρογραφικό δίκτυο κ.α.
– Διερεύνηση Υφιστάμενου Γεωλογικού – Γεωδυναμικού Πλαισίου της περιοχής με έμφαση στα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την εκδήλωση των κατολισθητικών φαινομένων, όπως λιθολογία, στρωματογραφία, τεκτονική παραμόρφωση, τεκτονική καταπόνηση κ.α.
– Διερεύνηση Γεωτεχνικού Πλαισίου της περιοχής με έμφαση στα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την εκδήλωση των κατολισθητικών φαινομένων και ιδιαίτερα των μηχανικών και φυσικών χαρακτηριστικών, η συνεχής και ασυνεχής παραμόρφωση κ.α.
– Διερεύνηση Υδρομετεωρολογικού – Υδρογεωλογικού Πλαισίου της περιοχής με έμφαση στα δεδομένα που συμμετέχουν ή επηρεάζουν την εκδήλωση των κατολισθητικών φαονιμένων, όπως ο υδροφόρος ορίζοντας, τα επιφανειακά νερά, η περατότητα, η υπόγεια κυκλοφορία κ.α.
-Διερεύνηση Υφιστάμενου Περιβαλλοντικού Πλαισίου της περιοχής με έμφαση στα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την εκδήλωση των κατολισθητικών φαινομένων.
– Αποτύπωση Θέσεων Ανθρώπινων Παρεμβάσεων που σχετίζονται ή θα μπορούσαν να επηρεάσουν με την εκδήλωση κατολισθητικών φαινομένων, όπως η κατασκευή τεχνικών έργων, η διαμόρφωση αναγλύφου, οι αποψιλώσεις κ.α.
– Αποτύπωση Θέσεων στις οποίες εκδηλώθηκαν Κατολισθητικά Φαινόμενα με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα. Θα αποτυπωθούν όλες οι θέσεις στις οποίες εκδηλώθηκαν διαχρονικά κατολισθητικά φαινόμενα. Δημιουργία βάσης δεδομένων.
-Αποτύπωση των κατολισθητικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν κατά την διάρκεια του Ιανού. Διάκριση ανά είδος, ένταση, μέγεθος, μηχανισμού εκδήλωσης επιπτώσεων κ.α
– Ανάλυση – Εκτίμηση του Κατολισθητικού Κινδύνου της Νότιας – Δυτικής Θεσσαλίας.
– Προτάσεις Αντιμετώπισης και Διαχείρισης των Κατολισθητικών Φαινομένων στην περιοχή έρευνας. – Προτάσεις Στρατηγικού Σχεδιασμού μείωσης των επιπτώσεων και της Διακινδύνευσης από τα Κατολισθητικά Φαινόμενα.