Χρηματοδότηση για δράσεις διαχείρισης έκτακτων αναγκών ζητά ο Δήμος Σοφάδων

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΡΙΤΣΗΣ»

Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για την πράξη «δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης έκτακτων αναγκών» θα καταθέσει ο Δήμος Σοφάδων.

Συγκεκριμένα, όπως παρουσιάζει ο «Νέος Αγών», η πρόταση χρηματοδότησης που ενέκρινε η Οικονμική Επιτροπή, αποτελείται από τα παρακάτω 4 υποέργα:

Υποέργο 1: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» προϋπ/γισμού 819.019,73 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Υποέργο 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» προϋπολογισμού 13.505,66 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Υποέργο 3: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ» προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Υποέργο 4: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ08 «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ» προϋπολογισμού 6.200,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Παράλληλα η οικονομική επιτροπή αποφάσισε:
– Την έγκριση της μελέτης του υποέργου 1 με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ»

– Την έγκριση της μελέτης του υποέργου 2 με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ».

– Την έγκριση της μελέτης του υποέργου 3 με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ».

-Την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών για την εκπόνηση του υποέργου 3 με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ» και τους όρους της προγραμματικής σύμβασης, μετά την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης».

– Έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης το οποίο επισυνάπτεται και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

-Τον ορισμό Εκπροσώπου του Δήμου Σοφάδων στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης τον κ. Σκάρλος Αθανάσιο, Δήμαρχο Σοφάδων με αναπληρωτή του τον κ. Κουτσομηλιάς Ιωάννης Αντιδήμαρχο Σοφάδων υπεύθυνο για θέματα Πολιτικής Προστασίας.
– Την παροχή της σύμφωνης γνώμης του στο υποδεικνυόμενο από το ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ μέλος κ. Λαγουβάρδο Κωνσταντίνο, Διευθυντή Ερευνών του Ε.Α.Α., Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου από την πλευρά του Ε.Α.Α. με αναπληρωτή την κα Κοτρώνη Βασιλική, Διευθύντρια Ερευνών του Ε.Α.Α.