«Όχι» στους τροποποιημένους περιβαλλοντικούς όρους για τα δύο αιολικά πάρκα στα Άγραφα

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Στο… αρχείο βάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος την κατασκευή των δύο βιομηχανικών αιολικών πάρκων από ιδιωτικές εταιρείες στα Άγραφα στις θέσεις «Γραμμένη- Τούρλα- Καρνόπι» και «Μίχος – Βοϊδολίβαδο – Απέλινα».

Συγκεκριμένα η Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου, απορρίπτει το αίτημα των εταιριών για τροποποιημένους περιβαλλοντικούς όρους για τους δύο αιολικούς σταθμούς ισχύος 46 και 40ΜW και των συνοδών υποστηρικτικών έργων, τα οποία υπάγονται διοικητικά στους Καλλικρατικούς Δήμους Αγράφων, Λίμνης Πλαστήρα και Καρδίτσας. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προτεινόμενων τροποποιήσεων χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά σημαντικές, με αποτέλεσμα οι αρμόδιες αρχές να μην μπορούν να εκφέρουν, με βεβαιότητα, τεκμηριωμένη άποψη ότι το έργο δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα του τόπου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Επίσης δεν εγκρίνεται εν προκειμένω η επέμβαση βάσει του έκτου κεφαλαίου του Ν. 998/79 στις εν λόγω δασικού και αναδασωτέου χαρακτήρα εκτάσεις για αντικειμενικούς λόγους προστασίας του δασικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της απόφασης τονίζεται μεταξύ άλλων ότι λήφθηκαν υπόψη οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις θεσμικών φορέων και τις αρνητικές απόψεις που κατέθεσαν επί του θέματος μια σειρά από φορείς, σύλλογοι και συλλογικότητες από το Ν. Καρδίτσας και διάφορες περιοχές της χώρας.

Μεταξύ άλλων οι αποφάσεις στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρουν και το εξής:

«-Το γεγονός ότι αξιολογούνται αρμοδίως αρνητικά οι υποβληθείσες ΕΟΑ (σ.σ. Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις), βάσει των οποίων διενεργείται η απαιτούμενη από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ δέουσα εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός έργου ή δραστηριότητας, διότι δεν αποτιμώνται ορθώς οι επιπτώσεις των έργων στη συγκεκριμένη περιοχή. Επιπλέον, οι υποβληθείσες ΕΟΑ δεν διαφοροποιούνται από τις προγενέστερες, υποβληθείσες τον Ιούνιο του έτους 2019 (ΣτΕ 1007/19, σκ. 33) και κατά συνέπεια ούτε εκείνες δεν αποτιμούσαν ορθώς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις με βάση τα πρόσφατα δεδομένα και τα στοιχεία της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Σχέδια Δράσης). Επιπρόσθετα, από τις ουσιώδεις αρνητικές γνωμοδοτήσεις Φορέων επίτης υλοποίησης του προτεινόμενου έργου δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο ύπαρξης σημαντικών επιπτώσεων στο τοπίο και ειδικότερα στα εδάφη, τα προστατευόμενα είδη ορνιθοπανίδας, εντομοπανίδας και πανίδας, και ούτε υπάρχει σε μεγάλο βαθμό η βεβαιότητα ότι η εν λόγω επέμβαση δεν θα επηρεάσει την περιοχή σε σχέση με την ακεραιότητά της και ότι δεν θα οδηγήσει σε οριστικό εκτοπισμό των ειδών πανίδας και ορνιθοπανίδας από την περιοχή των Αγράφων. Συνεπώς, εκτιμάται δεόντως πως οι υποβληθείσες ΕΟΑ δεν εξασφαλίζουν την ακεραιότητα των συγκεκριμένων προστατευόμενων περιοχών και ειδών χαρακτηρισμού αυτών και, επιπλέον, πως τα προτεινόμενα μέτρα μετριασμού δεν συμβάλλουν στη διατήρηση της καλής κατάστασης του οικοσυστήματος.

– Το γεγονός ότι από τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων δασικών υπηρεσιών τεκμαίρεται ότι παρόλο του γενικώς επιτρεπτού της κατηγορίας της εν λόγω επέμβασης βάσει της ισχύουσας δασικής νομοθεσίας, δεν εγκρίνεται εν προκειμένω η επέμβαση βάσει του έκτου κεφαλαίου του Ν. 998/79 στις εν λόγω δασικού χαρακτήρα εκτάσεις για αντικειμενικούς λόγους προστασίας του δασικού περιβάλλοντος, έχοντας υπόψη πως η έγκριση επέμβασης σε δάσος και δασική έκταση αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της διοικητικής διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ενσωματώνεται στην υπό έκδοση ΑΕΠΟ (σ.σ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων).

Αναλυτικότερα στη εντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα