Στην προκήρυξη 1.935 θέσεων για τη στελέχωση των ΤΟΜΥ προχώρησε το Υπουργείο Υγείας, από τις οποίες οι 17 αφορούν τις ΤΟΜΥ στην Καρδίτσα.

Η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)». Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύ βαση διάρκειας 2 ετών. Προβλέπεται δε, η δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του συγχρηματοδοτούμενο προγράμματος. Σε ότι αφορά τις ΤΟΜΥ στην Καρδίτσα, η προκήρυξη προβλέπει 17 θέσεις προσωπικού και συγκεκριμένα:

• 7 θέσεις ειδικότητας Π.Ε Ιατρών Γενικής Ιατρικής/ Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Παθολογίας/ Εσωτερικής Παθολογίας.
• 2 θέσεις Π.Ε Ιατρών Παιδιατρικής.
• 2 θέσεις ΠΕ Νοσηλευτικής και σε έλλειψη Τ.Ε Νοσηλευτικής.
• 1 θέση Π.Ε Κοινωνικών Λειτουργών και σε έλλειψη Τ.Ε κοινωνικών λειτουργών.
• 2 θέσεις Τ.Ε Νοσηλευτικής και σε έλλειψη Π.Ε Νοσηλευτικής.
• 1 θέση Τ.Ε Κοινωνικών Λειτουργών και σε έλλειψη Π.Ε Κοινωνικών Λειτουργών.
• 2 θέσεις Δ.Ε Βοηθών Νοσηλευτών και σε έλλειψη Τ.Ε Νοσηλευτικής.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα