Μόλις 300 επιχειρηματίες που επλήγησαν από το πέρασμα του “Ιανού” έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους στη Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας για την οριστική εκτίμηση των ζημιών που υπέστησαν και την περαιτέρω αποζημίωσή τους (πλέον των 8000 ευρω). Οι φάκελοι αυτοί εξετάζονται από τις επιτροπές που έχουν επωμιστεί το συγκεκριμένο έργο και μέχρι το τέλος της εβδομάδας εκτιμάται ότι οι πρώτοι 100 θα προωθηθούν στο Υπουργείο Υποδομών ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων.

Στους πληγέντες θα καταβληθούν άμεσα ποσά ίσα με το 30% της ζημιάς που υπέστησαν και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θα εισπράξουν και τα υπόλοιπα. Συνολικά στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας έχουν καταθέσει αιτήσεις για έλεγχο 3.300 επιχειρηματίες. Από αυτούς έχουν ελεγχθεί οι 1700 και από αυτούς μόλις οι 300 έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους για να προχωρήσει η διαδικασία της αποζημίωσής τους.

Τους ελέγχους διενεργούν 15 επιτροπές τα μέλη των οποίων, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας κ. Κ. Νούσιο, κάνουν ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό ωστόσο οι ανάγκες είναι μεγάλες. Για το λόγο αυτό θα ήταν χρήσιμο να ενισχυθούν οι επιτροπές με προσωπικό ώστε να μειωθεί και ο χρόνος διενέργειας των ελέγχων και οι διαδικασίες να προχωρήσουν ταχύτερα.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομισθούν για την οριστική εκτίμηση ζημιάς είναι τα εξής:

1. Αναλυτική Κατάσταση σε μορφή πίνακα των υποδομών, εξοπλισμού, πρώτων υλών ή προϊόντων που έχουν υποστεί ζημιές στην οποία θα αναφέρεται η αρχική αξία του στοιχείου, το ποσοστό φθοράς και το αιτούμενο ποσό αποζημίωσης. Ο πίνακας πρέπει να συνοδεύεται από τιμολόγια ή άλλα παραστατικά που να τεκμηριώνουν την αξία και την απαιτούμενη αποζημίωση.

2. Φωτογραφικό υλικό

3. Αντίγραφο της άδειας νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης

4. Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο

5. Φορολογική δήλωση των δυο τελευταίων ετών

6. Δηλώσεις ΦΠΑ τρέχοντος έτους

7. Απογραφή προηγούμενου έτους ή και μητρώο παγίων για τον αιτούμενο εξοπλισμό

8. Τιμολόγια αγορών για τις πρώτες ύλες, προϊόντα και εξοπλισμό για τα οποία γίνεται αίτηση για αποζημίωση

9. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο της επιχείρησης για τον αιτούμενο εξοπλισμό ή υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι δεν υπάρχει Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στον 1ο όροφο της ΠΕ Καρδίτσας (πρώην Νομαρχία), Κουμουνδούρου 29, Καρδίτσα.