Δήμος Λ. Πλαστήρα: Μέσω του Δικτύου Δήμων περιοχής Πίνδου το σχέδιο μείωσης εκπομπών άνθρακα

Τη σύνταξη δημοτικού σχεδίου μείωσης των εκπομπών άνθρακα προωθεί ο Δήμος Λ. Πλαστήρα, κάτι που αποτελεί ανελαστική υποχρέωση μέχρι την 31-03-2023.

Στο πλαίσιο αυτό, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε την σύναψη και τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δίκτυο Δήμων περιοχής Πίνδου, για την Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου στην εκπόνηση των μελετών του έργου.

Το έργο αφορά:

Π1: Εκπόνηση ΔηΣΜΕ. Το Π1 (α) περιλαμβάνει αναλυτική απογραφή, με έτος βάσης το
2019, των ενεργειακών καταναλώσεων και των εκπομπών για τα κτίρια, τις κοινωφελείς
εγκαταστάσεις, ιδίως για θέματα αθλητισμού, πολιτισμού, φωτισμού δημοτικών οδών και
κοινόχρηστων χώρων, καθώς και τις δημοτικές εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης,
άρδευσης και τα δημοτικά οχήματα. (β) Λαμβάνει υπόψη του το Σχέδιο Ενεργειακής
Απόδοσης Κτιρίων της παρ. 12 του άρθρου 7 του ν. 4342/2015 (Α’ 143) και (γ) Θέτει στόχο
μείωσης καθαρών εκπομπών κατ’ ελάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) για το έτος 2025 και
τριάντα τοις εκατό (30%) για το έτος 2030, σε σύγκριση με το έτος βάσης 2019. Για τον
υπολογισμό του στόχου λαμβάνονται υπόψη και οι απορροφήσεις.
Π2: Επαλήθευση Εκθέσεων Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των προτύπων ISO 14064-1 ή/και 14064-2. Με το Π2 διαπιστώνεται ότι ο
Δήμος πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις επάρκειας που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ)
600/2012 της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2012, «για την επαλήθευση των εκθέσεων που
αφορούν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τα τονοχιλιόμετρα και για τη διαπίστευση των ελεγκτών σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου» (L 181).
Π3: Τεχνική έκθεση προόδου. Η πρόοδος εφαρμογής του ΔηΣΜΕ παρακολουθείται για ένα έτος με τεχνική έκθεση προόδου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4936/2022.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που από την εξέλιξη του έργου προκύψουν προσαρμογές ή
νέες ανάγκες λόγω ευρημάτων που θα εντοπιστούν, θα γίνει κατάλληλη προσαρμογή ή
τροποποίηση της σύμβασης σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.