Στην έγκριση και παραλαβή της επικαιροποιημένης μελέτης και των επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου « Κατασκευή κτιρίου Κ1 (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), μεταλλικού στεγάστρου και υποσταθμού ΔΕΗ στο Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο Καρδίτσας» προϋπολογισμού 2.350.000 ευρώ προχώρησε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.

Στην εισήγηγή του ο Αντιδήμαρχος π. Σβερώνης Παναγιώτης, σημείωσε:

«Ο Δήμος Καρδίτσας δημοπράτησε το υποέργο «Κατασκευή κτιρίου Κ1 (αίθουσα πολλαπλών χρίσεων), μεταλλικού στεγάστρου και υποσταθμού ΔΕΗ στο Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο Καρδίτσας – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ» και συμβασιοποίησε το εξεταζόμενο υποέργο στις 31-12-202.
Με την εκκίνηση κατασκευής του έργου τέθηκαν διάφορα ζητήματα από την ανάδοχο εταιρεία «ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ» με κυριότερο την ανάγκη επικαιροποίησης της μελέτης του έργου λόγω αλλαγών στους κανονισμούς (κυρίως της στατικής μελέτης) με αποτέλεσμα να υπάρξει καθυστέρηση στην εκκίνηση του έργου για περισσότερο από τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Βασιζόμενη στην ανωτέρω καθυστέρηση, η ανάδοχος εταιρεία «ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ» με τη αρ. πρωτ. 26623/11-11-2022 αίτησή της, ζήτησε τη διάλυση της σύμβασης του έργου. Με τη με αρ. πρωτ. 26623/19-12-2022 Απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νουσας Υπηρεσίας αποφασίστηκε η απόρριψη της αίτησης της αναδόχου εταιρείας. Κατά της ανωτέρω απόφασης ασκήθηκε η με αρ. πρωτ. 34245/23-12-2022 ένσταση της αναδόχου εταιρείας «ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΤΕΕ», η οποία έγινε αποδεκτή με τη με αρ. Πρωτ. 11579/15-02-2023 Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
Ο Δήμος Καρδίτσας αμέσως μετά τη διάλυση της ανωτέρω σύμβασης προχώρησε στην ανάθεση σύμβασης τεχνικών Υπηρεσιών για την επικαιροποίηση της μελέτης με βάση τις ισχύουσες σήμερα προδιαγραφές (με νέα στατική μελέτη), η οποία παραδόθηκε και ελέγχθηκε αρμοδίως. Ταυτόχρονα, επικαιροποιήθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, με πρόνοια ο νέος προϋπολογισμός να ταυτίζεται με τον αρχικό, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στη χρηματοδότηση του έργου.

Επιπρόσθετα, καθορίζονται οι όροι επαναδημοπράτησης του έργου, με βάση την επικαιροποιημένη μελέτη και τα αντίστοιχα τεύχη δημοπράτησης, ώστε άμεσα να επαναδημοπρατηθεί το εξεταζόμενο υποέργο».