Η κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων στο τέλος του 2026 εκτιμάται ότι θα
προκαλέσει μετακίνηση πόρων βασικής ενίσχυσης μεταξύ των εκμεταλλεύσεων, ύψους 365,24 εκατ. ευρώ ποσό που αντιστοιχεί στο 22,2% του συνόλου των ενισχύσεων (1,648 δισ. ευρώ).

Αναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών