Στην 9η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 85112/27.7.2015 εγκυκλίου για τις «Διαδικασίες Ελέγχων του καθεστώτος της βασικής ενίσχυσης και λοιπών καθεστώτων & μέτρων στήριξης στα πλαίσια των ΚΑΝ. (ΕΕ) 1306/2013 & 229/2() 13» προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως προκύπτει από την εγκύκλιο, όσον αφορά στα βοσκοτόπια χωρίς ζώα που δηλώνουν κτηνοτρόφοι, θα γίνεται πάντοτε και επιτόπιος έλεγχος, κατά τον οποίο θα πραγματοποιούνται μετρήσεις αλλά και έλεγχος για την τήρηση της υποχρέωσης του κανονισμού για την περιποίηση της έκτασης βόσκησης.

Αναλυτικότερα, ο ειδικός διοικητικός και επιτόπιος έλεγχος ενοικιαζόμενων βοσκότοπων σε καλή γεωργική κατάσταση έχει ως εξής:

1) Ειδικά στην περίπτωση ενοικιαζόμενων εκτάσεων βοσκοτόπων που δηλώνονται σε καλή γεωργική κατάσταση για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων τους την ΕΑΕ ελέγχεται όλα εκείνα τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν την ιδιοκτησία της δηλούμενης έκτασης (συμβόλαια, μεταγραφή, κτηματολόγιο, Ε9, ιδιωτικά συμφωνητικά).
Εφόσον κριθεί απαραίτητο για απόκτηση ασφαλούς γνώμης ελέγχεται η δήλωση βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης προηγούμενων και επομένων ετών από το συγκεκριμένο έτος ελέγχου.

2) Η επιτροπή ελέγχου ενημερώνει τον ελεγχόμενο ότι πρέπει να υποβάλλει εντός 10 δέκα εργάσιμων ημερών από την λήψη του σχετικού εγγράφου του ΟΠΕΚΕΠΕ προσκομίζοντας ο ίδιος ή ο εκμισθωτής του για λογαριασμό του ενδιαφερομένου, σαρωμένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα μέσω ταχυδρομείου, συμπληρωματικά δικαιολογητικά, που να περιλαμβάνουν ισχυρό νομικό τίτλο για την κατοχή του αγροτεμαχίου την 31η Μαΐου του έτους αιτήσεων.

Στην εν λόγω επιστολή επισημαίνεται κατά περίπτωση ότι:

α) Τροποποίηση της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης προκειμένου να προστεθούν αγροτεμάχια, δεν γίνεται αποδεκτή μετά την 31η Μαΐου του συγκεκριμένου έτους αιτήσεων,

β) στην περίπτωση που έχει ήδη τροποποιηθεί η περιουσιακή κατάσταση μετά την 31η Μαΐου του συγκεκριμένου έτους αιτήσεων, η εξέταση της ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί βάση τα προσκομισθέντα συμπληρωματικά παραστατικά που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και συγκεκριμένα εάν αποδεικνύεται κατοχή έως 31/5 του έτους υποβολής των αιτήσεων.

3) Ειδικά για τους βοσκοτόπους σε καλή γεωργική κατάσταση πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος κατά τον οποίο εκτός από τον εντοπισμό και τη μέτρηση του αγροτεμαχίου θα πρέπει να ελέγχεται η τήρηση της υποχρέωσης του κανονισμού για την περιποίηση του βοσκότοπου, δηλαδή η κοπή της βλάστησης.

4) Αν στον ηλεκτρονικό φάκελο της ΕΑΕ επισυνάπτονται κενά αρχεία ή άλλα μη σχετικού περιεχομένου αρχεία, αντί των προβλεπόμενων παραστατικών, στα εν λόγω αγροτεμάχια η ευρεθείσα έκταση μηδενίζεται και δε γίνονται αποδεκτά μισθωτήρια που θα υποβληθούν στο στάδιο των ενστάσεων παρά μόνο εκείνα που είναι βεβαία η ημερομηνία δημιουργίας τους και το περιεχόμενό τους. Το ανωτέρω θα ισχύσει και για άλλες περιπτώσεις ενστάσεων και ιεραρχικών προσφυγών.

5) Στην περίπτωση που το παραστατικό ενοικίασης δεν είναι νόμιμο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο/στα εν λόγω αγροτεμάχιο/α που αφορά η ευρεθείσα έκταση μηδενίζεται, και η επιτροπή ελέγχου ενημερώνει τον ελεγχόμενο ότι μπορεί να υποβάλλει εάν το επιθυμεί ένσταση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την λήψη του σχετικού εγγράφου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο στάδιο υποβολής ενστάσεων, γίνονται αποδεκτά παραστατικά ενοικίασης, μόνο εφόσον αφορούν στους ίδιους συμβαλλόμενους, στα ίδια στοιχεία αγροτεμαχίων και στην ίδια χρονική περίοδο μίσθωσης.

6) Στην περίπτωση που δεν επιβεβαιώνεται η ταυτοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων τα αντίστοιχα κατά περίπτωση αγροτεμάχια μηδενίζονται ή μειώνονται αναλόγως των ευρημάτων του ελέγχου ταυτοποίησης και η επιτροπή ελέγχου ενημερώνει με Κάθε πρόσφορο μέσο τον ελεγχόμενο ότι μπορεί να υποβάλλει εάν το επιθυμεί ένσταση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την λήψη του σχετικού εγγράφου του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσκομίζοντας ο ίδιος ή ο εκμισθωτής για λογαριασμό του ελεγχόμενου, σαρωμένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα μέσω ταχυδρομείου, συμπληρωματικά δικαιολογητικά , που να περιλαμβάνουν ισχυρό νομικό τίτλο.