Σε ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών η αντιμετώπιση ζημιών από τον «Διομήδη» στο Ν. Καρδίτσας ύψους 5 εκ. ευρώ

Στην ένταξη της Πράξης «αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών που προκλήθηκαν από την εκδήλωση του φαινομένου Διομήδης» στο Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών Υποδομών ΟΤΑ 2021-2025 προχώρησε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός.

Όπως καταγράφει ο Νέος Αγών, αντικείμενο του έργου προϋπολογισμού 5 εκ ευρώ είναι η κατασκευή εργασιών αποκατάστασης ζημιών που προήλθαν από τις καταστροφές που προκλήθηκαν από την θεομηνία «Διομήδης», που έπληξε το νομό στις 11-12 Ιανουαρίου 2022, καθώς και ο καθαρισμός ρεμάτων.

ΖΗΜΙΕΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πράξης, οι σφοδρές βροχοπτώσεις στις περιοχές της Π.Ε. Καρδίτσας είχαν ως αποτέλεσμα σε τμήματα του οδικού δικτύου της ΠΕ Καρδίτσας να υπάρξουν καταπτώσεις βράχων, να υποστούν ζημιές υπάρχοντα τεχνικά έργα οδοποιίας όπως σωληνωτοί και πλακοσκεπείς οχετοί , τοίχοι αντιστήριξης αλλά και καταστροφές επί της οδού , όπως αποκόλληση υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα , καθιζήσεις στο οδόστρωμα .

Ειδικότερα προκλήθηκαν:

– Καταπτώσεις βράχων επί του οδοστρώματος.

– Συσσώρευση φερτών υλικών και βράχων στις υφιστάμενες τάφρους αποχέτευσης όμβριων.

– Καταστροφές σε τμήματα των ασφαλτοστρωμένων οδών (καθιζήσεις οδοστρώματος και αποκολλήσεις υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα σε διαφορές θέσεις ).

– Καταστροφές σωληνωτών και πλακοσκεπών οχετών λόγω μεγάλου πλημμυρικού όγκου.

– Καταστροφές σε υφιστάμενους τοίχους αντιστήριξης.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες χωματουργικών, τεχνικών έργων και οδοστρωσίας στο τμήμα που προαναφέραμε. Ήτοι :

1. Διάνοιξη και καθαρισμός τάφρου αποχέτευσης ομβρίων.

2. Καθαίρεση και ανακατασκευή όπου απαιτείται τοιχείων αντιστήριξης και κοιτοστρώσεων από σκυρόδεμα.

3. Άρση καταπτώσεων και καθαρισμός πρανών.

4. Καθαρισμός οχετών αποχέτευσης ομβρίων.

5. Κατασκευή επιχωμάτων με θραυστά επίλεκτα υλικά κατηγορίας Ε4.

6. Αποκατάσταση της βάσης του οδοστρώματος όπου απαιτείται.

7. Ασφαλτικές εργασίες.

8. Εργασίες σήμανσης και ασφάλειας.

9. Τοποθέτηση φραχτών ανάσχεσης βροχοπτώσεων.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ
Το υποέργο αφορά καθαρισμούς και αποκαταστάσεις προβλημάτων που προήλθαν από τις καταστροφές που προκλήθηκαν από το καιρικό φαινόμενο «ΔΙΟΜΗΔΗΣ». Συγκεκριμένα προβλέπονται εργασίες καθαρισμού του ποταμού Καράμπαλη. Το έργο είναι αρχικού προϋπολογισμού 2.500.000 ευρω με Φ.Π.Α..

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του ποταμού Καράμπαλη από την Χ.Θ.:322561,4358965 έως την Χ.Θ.:316157,4346712.Το πρόγραμμα καθαρισμού περιλαμβάνει εργασίες απομάκρυνσης φερτών, κλαδιών και διαφόρων προσχώσεων καθώς και άλλες εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την καλύτερη αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων και αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στο παραπάνω δίκτυο. Αν υπάρχει ανάγκη, οι εργασίες μπορούν να συνεχιστούν και σε άλλα υδατορέματα και αποστραγγιστικά δίκτυα της ΠΕ Καρδίτσας που καταλήγουν στον π.Καράμπαλη.
Ως ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η 23η Οκτωβρίου 2023 και λήξης η 31η Δεκεμβρίου 2025.