ΔΑΟ Καρδίτσας: Υποχρεώσεις κατόχων Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Καρδίτσας στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 4036/2012, που αφορά στη διάθεση και χρήση των γεωργικών φαρμάκων, γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) Ε8 1831/39763 (ΦΕΚ 671/Β/2015) περί Συστήματος Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΕΕΓΦ) και διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού επιθεώρησης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θεσπίστηκε σύστημα τακτικής επιθεώρησης των ψεκαστικών μηχανημάτων και χορήγηση πιστοποιητικού επιθεώρησής τους, ώστε από την χρήση τους να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας των χρηστών, προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με την παραπάνω ΥΑ ο κάτοχος του ψεκαστικού μηχανήματος υποχρεούται να ακολουθεί το πρόγραμμα των τακτικών επιθεωρήσεων που προβλέπει το άρθρο 22 του Ν. 4036/2012 και να επιλέγει ελεύθερα τον σταθμό όπου θα πραγματοποιηθεί η επιθεώρηση του ψεκαστικού μηχανήματος.
Μετά την πρώτη επιθεώρηση, αυτή θα πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά τριετία.
Μετά από έλεγχο του Μητρώου Καταγραφής Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων από την Υπηρεσία μας, παρατηρήθηκε από πολλούς κατόχους η μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος επιθεώρησης των ψεκαστικών τους μηχανημάτων.
Επειδή η μη συμμόρφωση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 45 του Ν. 4036/2012 επιφέρει κυρώσεις, καλούνται οι κάτοχοι των ψεκαστικών να τηρούν το χρονοδιάγραμμα επιθεώρησης, για δε την ημερομηνία της επόμενης επιθεώρησης μπορούν να ενημερώνονται από το Σταθμό Επιθεώρησης (εξουσιοδοτημένο συνεργείο) που έχουν επιλέξει ή από την Υπηρεσία μας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Γεωργικών Μηχανημάτων και Αγροτικού Εξηλεκτρισμού της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας, στο τηλέφωνο 24413 55238 (αρμόδια υπάλληλος η κ. Ουρανία Πιτσογιάννη).