Την ανάθεση εκπόνησης γεωτεχνκής μελέτης για την αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων στο Μοροφοβούνι ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λ. Πλαστήρα. Η ανάθεση της μελέτης θα γίνει με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την οποία θα κληθούν να δώσουν προσφορές δύο εταιρείες.

Να σημειώσουμε ότι η Αποκεντρωμένη είχε ακυρώσει προηγούμενη ανάθεση για το έργο. Στην τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής αναφέρεται ότι μετά τα καταστροφικά φυσικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν με τον «ντάνιελ», η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.), πρώην Ι.Γ.Μ.Ε., πραγματοποίησε αυτοψία στον οικισμό του Μορφοβουνίου, προκειμένου να διαπιστωθεί η εξέλιξη του κατολισθητικού φαινομένου στην περιοχή και

συνέταξε σχετική τεχνικογεωλογική έκθεση που περιλάμβανε την τεχνικογεωλογική εξέταση των κατολισθητικών φαινομένων και εδαφικών καθιζήσεων που εκδηλώθηκαν στα όρια της οικιστικής ζώνης Δ. Κ. Μορφοβουνίου και στο ΒΔ/κό και δυτικό άκρο της δομημένης περιοχής Τ.Κ. Μοσχάτου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.

Σύμφωνα με αυτή τα μέτρα για την σταθεροποίηση της περιοχής πρέπει να έχουν ως κατεύθυνση τα εξής:

• Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης από σκυρόδεμα ή έγχυτων φρεατοπασσάλων για την σταθεροποίηση των τμημάτων κατά μήκος των δύο επιμέρους ράχεων με Β.ΒΑ/κό προσανατολισμό που ενεργοποιήθηκαν στο δυτικό άκρο της οικιστικής ζώνης Μορφοβουνίου και της περιοχής αποκοπής της επαρχιακής οδού.

• Κατασκευή φραγμάτων ανάσχεσης κατά μήκος του ρέματος που διέρχεται κατάντη της περιοχής Αγίας Παρασκευής Μορφοβουνίου για την μείωση της διαβρωτικής δράσης του και τη συγκράτηση υλικών.

• Αντιστήριξη και επικάλυψη της επιφάνειας που δημιουργήθηκε στην απόληξη της ολίσθησης η οποία

δραστηριοποίησε το δυτικό αντέρεισμα του παραπάνω ρέματος στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής Μορφοβουνίου με την κατασκευή τοίχου συρματοκιβωτίων στον πόδα και την τοποθέτηση οπλισμένης γης και συρματοκιβωτίων για τη διαμόρφωση προς τα ανάντη ενώ στα ανώτερα τμήματα θα απαιτηθεί και δενδροφύτευση με υδρόφιλα και βαθύριζα δένδρα.

• Συγκέντρωση των υδάτων που καταλήγουν στους επάλληλους εντός οικιστικού ιστού δρόμους της δημοτικής οδοποιίας και παροχέτευσή τους με ασφάλεια στους φυσικούς αποδέκτες ώστε αυτά να μην καταλήγουν στα εξωτερικά πρανή και τα εμποτίζουν.
Η οποιαδήποτε προσέγγιση και λήψη απόφασης σταθεροποίησης της περιοχής θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα τεχνικογεωλογικής, γεωτεχνικής έρευνας, μελέτης και συνεκτίμησης των οικονομοτεχνικών δεδομένων. Έτσι στα πλαίσια της παρούσας μελέτης προτείνονται να υλοποιηθούν:

– διάνοιξη γεωτεχνικών γεωτρήσεων βάθους 90μ., με εκτέλεση επί τόπου και εργαστηριακών δοκιμών. Εκτιμάται ότι θα υλοποιηθούν περίπου 10 ερευνητικές γεωτρήσεις των 9 μέτρων (ή όσο απαιτηθεί) η καθεμία εντός του οικιστικού υποδοχέα του Μορφοβουνίου σε καθοριστικές θέσεις για την μελέτη και εξέλιξη του φαινομένου αλλά και την γενικότερη ασφάλεια του οικισμού.

– Η εκπόνηση οριστικής μελέτης αποκατάστασης & σταθεροποίησης κατολίσθησης