Τη διάλυση της εργολαβικής σύμβασης του έργου “αναβάθμιση εγκαταστάσεων παιδικής κατασκήνωσης της Ι. Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος στο Νεοχώρι” ενέκρινε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας και την σύνταξη νέου προϋπολογισμού και λοιπών τευχών δημοπράτησης με σκοπό τη χρηματοδότηση και διεξαγωγή νέας δημοπρασίας για την ολοκλήρωση του έργου.

Η Εισηγήτρια του θέματος κ. Πετσιά Βασιλική, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μεταξύ άλλων αφαρέθηκε στο ιστορικό και συγκεκριμένα παρουσίασε:

1. Με την αριθ.1661/22-06-2018 (ΑΔΑ: Ψ43Η7ΛΡ-ΩΙ9) απόφαση της ΕΥΔΕΠ/ΠΘ εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΤΗΣ Ι.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ & ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», με
κωδικό ΟΠΣ 5010935 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας
2014-2020».

2. Στις 31-08-2018 υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΙΜΘΦ και ΠεριφέρειαςΘεσσαλίας για την Πράξη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ & ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» κατόπιν απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας (αριθ.170/2017 -πρακτ.14ο /25-10-2017 – ΑΔΑ:ΩΥ937ΛΡ-ΔΚΟ), με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο τηςΠρογραμματικής Σύμβασης και αποφασίσθηκε η υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση απότο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.

3. Με την αριθ. 2159/17-10-2018 (ΑΔΑ: Ω3Ψ67ΛΡ-ΚΛΜ) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίαςεγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του έργου με Κ.Α.Ε. 2018ΕΠ00610036 της ΣΑΕΠ 006/1ποσού 774.220,40 € για την δημοπράτηση του έργου.

4. Με την αριθ. 2476/2018 (πρακτικό 46ο/27-12-2018) (ΑΔΑ: 7ΣΙΛ7ΛΡ-Υ6Χ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για τηδιενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ενώ με την αριθ. 138/2019 (πρακτικό 3ο/31-01-2019) (ΑΔΑ: ΩΞΝ67ΛΡ-ΧΘΔ) συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού.

5. Με την αριθ.1262/2019 (πρακτικό 20ο/11-06-2019) (ΑΔΑ: 94237ΛΡ-61Κ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε το πρακτικό ελέγχου
δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη (Πρακτικό ΙΙ) και έγινε κατακύρωση του
αποτελέσματος του διαγωνισμού στην κοινοπραξία «Κ/Ξ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ – ΓΙΟΒΑΝΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ» με μέση έκπτωση 54,37% και συνολικό τίμημα 293.604,15 €.

6. Με την αριθ. 10246/110551/11-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΞ62ΟΡ10-ΕΔ7) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφασητης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε ως προς τηννομιμότητά της η αριθ.1262/2019 (πρακτικό 20ο/11-06-2019) (ΑΔΑ: 94237ΛΡ-61Κ) απόφασητης Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

7. Με το αριθ. 2665/26-07-2019 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ/ΠΘ εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύμβασης και στις25-09-2019 υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του αναδόχου «Κ/Ξ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ – ΓΙΟΒΑΝΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ» στοποσό των 293.604,15 € με συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης 18 μήνες από την υπογραφή τηςσύμβασης, ήτοι μέχρι τις 26-3-2021.

8. Με το αριθ. 70948/13-04-2020 έγγραφό της, η Δ/νση Τεχν. Έργων Π.Ε. Καρδίτσας απαντάαρνητικά στο από 08-04-2020 αίτημα της αναδόχου Κ/Ξ για διακοπή εργασιών προβάλλονταςλόγους περιορισμού μετακινήσεων, αναστολής δραστηριοτήτων συνεργαζόμενωνεπιχειρήσεων λόγω COVID-19, κυρίως δε για λόγους προστασίας της υγείας του προσωπικού του.

9. Με το αρ.135080/26-06-2020 έγγραφό μας γνωστοποιήθηκε στον κύριο του έργου ότι κατόπιν αυτοψίας διαπιστώθηκε η στατική επικινδυνότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων (κτίρια, οικίσκοι) με βλάβες στα φέροντα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν μετά την εκτέλεση τωνεργασιών αποξήλωσης πιθανότητα λόγω του σεισμού των 4,9 ρίχτερ που συνέβη στις 06-02-2020 στην περιοχή μεταξύ των νομών Καρδίτσας και Άρτας. Επιπλέον λόγω της κακοκαιρίαςΙΑΝΟΣ (18,19-9-2020), δημιουργήθηκαν προβλήματα και στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώροτων οικίσκων με καθιζήσεις των πρανών στους διαδρόμους πρόσβασης

10. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κρίθηκε αναγκαίο να μελετηθούν και αδειοδοτηθούν οιαπαραίτητες εργασίες στατικής ενίσχυσης των κτιριακών εγκαταστάσεων και γι αυτό κατά
πρώτον
* Η Δ/νση Τεχν. Έργων Π.Ε. Καρδίτσας με την αριθ. 183274/18-05-2021 αποφάσισε τη
χορήγηση 1ης παράτασης έως 26-3-2022 (12 μήνες), μετά από σχετική προέγκριση της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας (αρ. Πρωτ.1099/11-05-2021)
και κατά δεύτερον
* Η Υπηρεσία Δόμησης – ΥΔΟΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ με την Α/Α 265358/15-07-2021 Πράξη της
εξέδωσε την άδεια εκτέλεσης «Εργασιών Αποπεράτωσης Αυθαιρέτων Κατασκευών» με
ισχύ έως 15-07-2025.

11. Με την αριθ. 610/17ο/14-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΦ37ΛΡ-5Ι5) απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης έως 10-06-2022 (75 ημέρες) με αναθεώρηση, κατόπιν της από 03-03-2022 αίτησης της αναδόχου Κ/Ξ περί παράτασης τουσυμβατικού χρόνου περαίωσης και αφού προηγήθηκε η θετική γνωμοδότηση της ΕΥΔΕΠ ΠΕΘεσσαλίας για έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου τουθέματος (αρ. πρωτ. 3026/09.06.2022).

12. Με την με αρ. 114175/23-03-2022 ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ο ανάδοχος ζητά τηνδιακοπή των εργασιών και αναφέρει α)τα στοιχεία που απαιτούνται στην παραγ. 3 του άρθρου 161 του Ν.4412/2016 και β) ότι παραιτείται από οποιαδήποτε αποζημίωση που τυχόνπροβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 163 του ιδίου νόμου.

13. Με το αρ.692/17-06-2022 έγγραφό του ο κύριος του έργου (Ιερά Μητρόπολη) γνωστοποιείστη Δ.Τ.Ε. την Τεχνική Έκθεση για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας των κτιρίων των χώρωνυγιεινής και του κυλικείου.

14. Με την αρ. 331686/25-08-2022 αίτησή του, ο ανάδοχος ζητά τη διάλυση της σύμβασης λόγωπαρέλευσης διαστήματος μεγαλύτερου των τριών (3) μηνών, σύμφωνα με τις παραγ. 5 και 7του άρθρου 161 του Ν.4412/2016, που επιδόθηκε με δικαστικό επιμελητή, όπως ορίζει ονόμος.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Σύμφωνα με την διακήρυξη αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων τηςκατασκήνωσης οι οποίες περιλαμβάνουν πέντε (5) οικίσκους, κτίριο μαγειρείου, εστιατορίου,κυλικείου, χώρων υγιεινής και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
Ο Κύριος του Έργου, που είναι η Ιερά Μητρόπολη σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση,ρητώς αναλαμβάνει να διασφαλίσει την στατική επάρκεια των κτιρίων του ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ καιΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ.
Με όσα αναφέρθηκαν όμως στο ιστορικό, γίνεται σαφές ότι για τη συνέχιση των εργασιών έπρεπενα γίνει τροποποίηση της μελέτης με σύνταξη νέου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) που θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες (ενίσχυση οικίσκων κλπ).
Όλα όμως τα σχέδια και οι προτάσεις που έγιναν για τη σύνταξη του ΑΠΕ οδηγούσανε σε αύξησητου κόστους κατασκευής του έργου πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο 50% της αρχικής σύμβασης και στην ανάγκη σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης, κάτι που δεν επιτρέπεται βάσει τουάρθρου 132 του Ν.4412/2016 αφού μεταβάλει ουσιωδώς τη συνολική φύση της σύμβασης.

Διαφαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα παρ’ όλο που έγιναν αρκετές ενέργειες (εκπόνηση μελετών
στατικότητας, έκδοση άδειας από ΥΔΟΜ), τα διαπιστωθέντα προβλήματα στο έργο είναι αδύνατονα ξεπεραστούν και καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση των εργασιών.
Συνοψίζοντας, η αδυναμία συνέχισης των εργασιών του έργου δεν είναι υπαιτιότητα του
αναδόχου και η ανάγκη τροποποίησης της μελέτης προκύπτει λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή. Λαμβάνοντας δε υπόψη, ότι έχει λήξει η προθεσμία περαίωσης του έργου με την οριακή παράτασή της χωρίς να έχει υπάρξει συνέχιση των
εργασιών και αίτημα χορήγησης παράτασης από τον ανάδοχο και με βάση το γεγονός ότι σύμφωνα
με τα παραπάνω συντρέχουν νόμιμα οι προϋποθέσεις (καθορισμός υπαιτιότητας, έλλειψη
δυνατότητας κατασκευής κλπ) του άρθρου 161 του Ν.4412/2016, η Διευθύνουσα Υπηρεσία
αποφάσισε με την αρ.339430/31-8-2022 απόφασή της τη διάλυση της σύμβασης.