Δήμαρχος στη Θεσσαλία προκάλεσε μεγάλη οικονομική ζημιά στον Δήμο του με αποτέλεσμα να εκκινεί πειθαρχική διαδικασία εναντίον του.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), κλιμάκιο επιθεωρητών πραγματοποίησε έλεγχο, κατόπιν επώνυμης καταγγελίας.

Αντικείμενο της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν παραλείψεις ως προς την τήρηση των όρων ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ Δήμου και τράπεζας για την αποπληρωμή και εξυπηρέτηση δανείου καταργηθείσας αναπτυξιακής επιχείρησης, με αρχικό ποσό δανεισμού 130.000 ευρώ.

Από το ποσό αυτό ο Δήμος έλαβε 68.645 ευρώ, ποσό το οποίο μεταφέρθηκε σε οριστική καθυστέρηση, με τελική οφειλή ύψους 233.445 ευρώ.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

1. μη εκτέλεση από τον δήμαρχο αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου με αντικείμενο την αναχρηματοδότηση του αρχικού δανείου, με νέο δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα,

2. ανάθεση από τον δήμαρχο, σε ιδιώτη, χωρίς έκδοση σχετικής απόφασης μονομελούς ή συλλογικού οργάνου, της εκπροσώπησης του Δήμου σε επαφές με το πιστωτικό ίδρυμα και την εταιρεία διαχείρισης της απαίτησης του τραπεζικού ιδρύματος με σκοπό τον διακανονισμό του χρέους.

Το τραπεζικό ίδρυμα απέστειλε εξώδικη όχληση προς τον Δήμο και συμψηφίστηκαν οι οφειλές του από λογαριασμούς που τηρούσε ο Δήμος σε αυτό. Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν η οικονομική επιβάρυνση του Δήμου με το ποσό των 214.345 ευρώ λόγω μερικής αποπληρωμής, ενώ η καθαρή οικονομική ζημία του Δήμου εκτιμάται περίπου στο ποσό των 150.000 ευρώ.
Η ΕΑΔ απέστειλε την έκθεση στην αποκεντρωμένη διοίκηση για την εκκίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά του δημάρχου.