Δημοπρατείται η προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για το επιβατικό κοινό του Δήμου Παλαμά

Στη διενέργεια Ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτή-χορηγητή για την «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την εξυπηρέτηση του
επιβατικού κοινού θα προχωρήσει ο Δήμος Παλαμά με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσααπό οικονομική άποψη προσφορά. Η επιτροπή προχώρησε επίσης στην έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και τεχνικών προδιαγραφών που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,