Με 34 νέα ηλεκτρικά ποδήλατα εκ των οποίων τα 2 για άτομα με Ειδικές Ανάγκες ενισχύεται η πόλη της Καρδίτσας με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020.
Πρόκειται για δύο έργα, αυτο της αναβάθμσιης του λογισμικού του αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων και της προμήθεια συστήματος κοινοχρήστων ηλεκτρικών ποδηλάτων.

Για το υποέργο της προμήθειας συστήματος κοινοχρήστων ηλεκτρικών ποδηλάτων, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας προχώρησε στην έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, του ενδεικτικού προϋπολογισμού 113.070 € πλέον ΦΠΑ 24% (140.206,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), των όρων της διακήρυξης της προμήθειας του υποέργου.

Καθορίζει ως κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Τα δύο έργα

«Αναβάθμιση του λογισμικού του αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων»: Αφορά στην αναβάθμιση του συστήματος μίσθωσης των κοινοχρήστων ποδηλάτων και την μετατροπή τους σε έξυπνα ποδήλατα, ηλεκτρονικά ελεγχόμενα, με ενσωματωμένο σύστημα GPS / GPRS. Τα οποία θα δίνουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο στο λογισμικό ελέγχου του συστήματος για την θέση τους, την κίνηση τους και την στάθμευσή τους.

Το προσφερόμενο σύστημα θα αποτελείται από τα παρακάτω:

-70 ηλεκτρονικές κλειδαριές που θα προσαρμοστούν επάνω σε υφιστάμενα ποδήλατα

-51 LCD οθόνες για τις υφιστάμενες ηλεκτρονικές βάσεις του συστήματος

-2.000 ηλεκτρονικές κάρτες ταυτοποίησης χρηστών

-Αυτοκόλλητα/Σήμανση των σταθμών και των ποδηλάτων

-Λογισμικό διαχείρισης του όλου συστήματος

«Προμήθεια συστήματος κοινοχρήστων ηλεκτρικών ποδηλάτων Δήμου Καρδίτσας»:

Αφορά στην προμήθεια ενός αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων 34 ηλεκτρικών ποδηλάτων δημόσιας χρήσης 12 μπαταριών ηλεκτρικών ποδηλάτων δημόσιας χρήσης με την απαραίτητη εφαρμογή για την ενοικίασή τους και την άδεια χρήσης του λογισμικού διαχείρισης του συστήματος για 12 μήνες.

Το προσφερόμενο σύστημα θα αποτελείται από τα παρακάτω:

-23 ηλεκτρικά ποδήλατα µε δυνατότητα αποστολής της θέσης τους µέσω ενσωματωμένου συστήματος GPS / GPRS

-9 ηλεκτρικά ποδήλατα μεταφοράς φορτίου με ενσωματωμένες ηλεκτρονικές κλειδαριές(cargo)

-2 ηλεκτρικά ποδήλατα για ΑμεΑ

-Εφαρμογές σε κινητά τηλέφωνα για την μίσθωση κάθε κατηγορία ποδηλάτων (ηλεκτρικά ποδήλατα, ποδήλατα μεταφοράς φορτίου, ποδήλατα ΑμεΑ)

-Λογισμικό διαχείρισης του όλου συστήματος