Δήμος Καρδίτσας: ανάδοχος για τα συστήματα έξυπνης πόλης και κινητικότητας

Στην έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού και στην ανακήρυξη αναδοχου για το έργο της Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Έξυπνης Πόλης και Έξυπνης Βιώσιμης Κινητικότητας προχώρησε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.

Πρόκειται για υποέργο για Υποέργο του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καρδίτσας».
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και συστημάτων έξυπνης κινητικότητας εντός της περιοχής παρέμβασης και συγκεκριμένα πρόκειται για τα παρακάτω:
Την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης Σύστημα παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (Free WiFi)
Σύστημα έξυπνου οδοφωτισμού
Σύστημα καταμέτρησης περιβαλλοντικών μεγεθών
Σύστημα τηλεχειρισμού δημόσιων υποδομών και δικτύων της περιοχής παρέμβασης
Την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης αστικής κινητικότητας
Σύστημα έξυπνης ελεγχόμενης στάθμευσης στην περιοχή παρέμβασης

Ο οικονομικός φορέας έκανε προσφορά ύψους 341.119 ευρώ.