Δήμος Μουζακίου: Με 12ετή Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης μέσω αναδόχου και Διεθνή διαγωνισμού η αναβάθμιση του φωτισμού

Τη λύση της 12ετούς Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης μεταξύ του Δήμου και ιδιώτη που θα προκύψει από διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, προκρίνει η Οικονομικής Επιτροπή του Δήμου Μουζακίου για την Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού.

Να θυμίσουμε ότι όμοια απόφαση είχε λάβει τους προηγούμενους μήνες και ο Δήμος Καρδίτσας, ενώ σύντομα – πιθανώς έως το τέλος του μήνα- θα υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

Στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου, που ελήφθη κατά πλειοψηφία, εξετάστηκαν τρεις επιλογές με βάση την συνοδή έκθεση σκοπιμότητας:
-Χρηματοδότηση της επένδυσης από Ίδιους Πόρους της Αναθέτουσας Αρχής
-Χρηματοδότηση της επένδυσης με μόχλευση πόρων από τον Ιδιωτικό Τομέα, ως
Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ)
-Χρηματοδότηση της επένδυσης με 100% δανεισμό (ως Προμήθεια Εξοπλισμού) και
αποπληρωμή μέσω παρακράτησης των ΚΑΠ ή των λοιπών του διαθέσιμων πόρων, ανεξάρτητα του αποτελέσματος της εξοικονόμησης

12ετή ΣΕΑ
Ως συμφέρουσα επιλογή, η Επιτροπή έκρινε τη χρηματοδότηση της επένδυσης με μόχλευση πόρων από τον Ιδιωτικό Τομέα, ως Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) για 12 έτη αξίας 5.295.450,54 ευρώ με ΦΠΑ, ο ανάδοχος της οποίας θα προκύψει απο διεθνή διαγωνισμο. Η Σύμαση θα περιλαμβάνει τις εξής Συμβάσεις:
α. Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Μουζακίου και της δυνατότητας σύναψης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών 12ετούς διάρκειας, με Ανάδοχο (μέσω διεξαγωγής Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού), στην οποία το σύνολο της απαιτούμενης επένδυσης θα είναι 100% αυτοχρηματοδοτούμενο από ιδιωτικά κεφάλαια και η αποπληρωμή της επένδυσης θα γίνει μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) για την Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο Μουζακίου.
β. Την παροχή υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης της Δήμου για την Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, με εξοικονόμηση ενέργειας.
Επίσης η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη σύναψη Σύμβασης μεταξύ του Καταθέτη – Δήμου και του Φορέα – Παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, (εν προκειμένω ΔΕΗ ΑΕ) περί εκχώρησης κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 του νόμου 4257/2014) κάθε απαίτησης του Καταθέτη – Δήμου από τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττει ο Φορέας – Πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας, εν προκειμένω ΔΕΗ ΑΕ. (ΕΚΧΩΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ), από τους κατά νόμο υπόχρεους της διοικητικής περιφέρειας του «Καταθέτη – Δήμου» για λογαριασμό και υπέρ του τελευταίου, μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος που εκδίδει η ΔΕΗ και αποδίδει εν συνεχεία στον Καταθέτη – Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 25/1975 «Τέλη ΟΤΑ – Είσπραξη από ΔΕΗ κλπ», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στην Συμβατική Αμοιβή των Αναδόχων (α και β), που θα προκύψουν με βάση τις ανεξάρτητες διαγωνιστικές διαδικασίες που θα διεξαχθούν.
Διεθνής διαγωνισμός

Τέλος ενέκρινε τη προετοιμασία της διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκτέλεση των Συμβάσεων:

α. Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Μουζακίου», στην οποία το σύνολο της απαιτούμενης επένδυσης θα είναι 100% αυτοχρηματοδοτούμενο από τον Ανάδοχο και η αποπληρωμή της επένδυσης θα γίνει μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) 12ετούς διάρκειας, αξίας 4.270.524,63 € (μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ), με Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, του Ν. 4412/2016 (Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ, 2014/23/ΕΕ), με κριτήριο Ανάθεσης τη Συμφερότερη Προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου και

β. Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης της Δήμου για την Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, με ΣΕΑ, αξίας 240.000,00 € (μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ), με Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, του Ν. 4412/2016 (Οδηγίες
2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ, 2014/23/ΕΕ), με κριτήριο Ανάθεσης τη Συμφερότερη Προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου.

Στην αποφαση μειοψήφισε ο κ. Ρέππας ο οποίος ανέφερε πως λόγω του μεγέθους και της σπουδαιότητας του συγκεκριμένου έργου προτείνω η Οικονομική Επιτροπή να παραπέμψει το θέμα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο.