Διοικητήριο Π.Ε. Καρδίτσας: Με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης ο ανάδοχος για την καταγραφή των ζημιών και την αναπροσαρμογή των μελετών

Στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τρεις οικονομικούς φορείς θα προσφύγει η Περιφέρεια Θεσσαλίας με κατά πλειοψηφία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την επιλογή αναδόχου του έργου που αφορά την καταγραφή ζημιών από τον «Ιανό» και την αναπροσαρμογή των μελετών για την ολοκλήρωση της ανέγερσης του νέου Διοικητηρίου της Π.Ε Καρδίτσας, εκτιμώμενης αμοιβής 116.000 ευρώ.

Παράλληλα η Επιτροπή καθόρισε τους όρους και τα τεύχη της πρόσκλησης. Η Εισηγήτρια του θέματος αυτού κ. Πετσιά Βασιλική, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ανέφερε μεταξύ άλλων:

-Διαπιστώνεται επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι ζημιές εξ αιτίας του καιρικού φαινομένου «ΙΑΝΟΣ» της 18-19 Σεπτεμβρίου 2020 στο έργο του Διοικητηρίου Καρδίτσας αλλά και να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της κατασκευής του.
– Απαιτείται πλήρης καταγραφή, εξειδικευμένος και εργαστηριακός έλεγχος των ζημιών που υπέστη το έργο καθώς και των αστοχιών σε όλες τις υποδομές (στοιχεία μονώσεων, επιχρίσματα, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μεταλλικά δικτυώματα, αεραγωγοί κλπ), όπου κριθεί απαραίτητο. Επισημαίνεται ότι οι εργασίες αυτές δεν ήταν δυνατόν να ξεκινήσουν πριν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διάλυσης της αρχικής σύμβασης και της παραλαβής του έργου και πρέπει οπωσδήποτε να προηγηθούν της επαναδημοπράτησης του έργου.
– Απαιτείται αναπροσαρμογή των μελετών, βάσει των συμπερασμάτων της καταγραφής, πλήρης επανασύνταξη των τευχών δημοπράτησης (προμετρήσεις, προϋπολογισμός, αναλυτική τεχνική περιγραφή, τεύχος τεχνικών προδιαγραφών) για την ολοκλήρωση της κατασκευής, που αποτελεί πολύ μεγάλο όγκο εργασίας, ανάλογο του μεγέθους του έργου. Οι παραπάνω εργασίες είναι δυνατό να εκπονηθούν από την Υπηρεσία μας μόνο με την υποστήριξη οικονομικών φορέων και μέσω σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών. Ενδεχόμενη σύμβαση τεχνικών υπηρεσιών δεν κρίνεται απαραίτητη και επιπλέον οδηγεί σε μεγαλύτερη δαπάνη, καθώς οι αμοιβές υπολογίζονται μέσω του κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών. Επισημαίνεται ότι η αρχική δημοπράτηση του έργου ήταν με κατ’ αποκοπήν τίμημα και όχι με αναλυτικό τιμολόγιο.
– Απαιτείται άμεση ολοκλήρωση της κατασκευής, καθώς λόγω των ημιτελών εργασιών και της έκθεσης σε καιρικές συνθήκες, εμφανίζονται συσσωρευτικές φθορές που θα οδηγήσουν σε συμπληρωματικές δαπάνες για την αποκατάσταση ή την πλήρη αποξήλωση και
αντικατάσταση υλικών
-Απαιτείται άμεση ολοκλήρωση της κατασκευής, καθώς το ημιτελές έργο, ήδη επιβαρυμένο από τον «ΙΑΝΟ», με την πάροδο του χρόνου, μετατρέπεται σε εστία μόλυνσης για την περιοχή, καθώς όπως είναι γνωστό το υπό κατασκευή κτήριο βρίσκεται εντός του αστικού ιστού της πόλης της Καρδίτσας. Ήδη η Υπηρεσία μας έχει γίνει αποδέκτης παραπόνων από τους περίοικους για την κατάσταση που επικρατεί στο εργοτάξιο.
– Η ανάγκη για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση οφείλεται σε περιστάσεις απρόβλεπτες για την Αναθέτουσα Αρχή (Π.Ε. Καρδίτσας), που σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από δική της ευθύνη και δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.

Καταψήφισαν την εισήγηση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.Αράπκουλε, κ.Τσιάρας και κ.Τσιαπλές επειδή είναι με διαπραγμάτευση ενώ θεωρούν ότι θα έπρεπε να γίνει διαγωνισμός