Δωρέα για την πλατεία της Οξυάς από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες (υπηρεσία αιολικού πάρκου Καρδίτσας)

Στην αποδοχή δωρεάς ύψους 54.000 ευρώ με το ΦΠΑ, από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες (Υπηρεσία Αιολικού Πάρκου Καρδίτσας) για την εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης της διαμόρφωσης της πλατείας της Τ.Κ. Οξυάς προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μουζακίου.

Συγκεκριμένα η δωρεά αφορά:
1. διαμόρφωση δαπέδου με επίστρωση με ακανόνιστες πέτρες και
2. υποδομής για τον ηλεκτροφωτισμό.
Για να συντελεστεί η δωρεά του ανωτέρω ποσού θα πρέπει ο Δήμος να προσκομίσει:
1.Αντίγραφο των πιστοποιητικών εκτέλεσης των σχετικών εργασιών στην οποία θα αναγράφεται η αξία αυτών, δεόντως υπογεγραμμένη από τα αρμόδια όργανα του Δήμου.
2.Αντίγραφο του νόμιμου φορολογικού παραστατικού του Αναδόχου.
3.Φωτογραφική τεκμηρίωση.
Στην περίπτωση τμηματικών πιστοποιήσεων, η εταιρεία θα εμβάζει τα ανάλογα ποσά για κάθε πιστοποίηση, με την τελική εκκαθάριση να ακολουθεί την εκκαθάριση του λογαριασμού του αναδόχου.
Επίσης θα πρέπει να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο του έργου ευανάγνωστη πινακίδα που θα
μνημονεύει την δωρεά της εταιρείας.