Δύο ανάδοχοι και ένας προσωρινός ανάδοχος για τρία έργα αναβάθμισης υποδομών στο Δήμο Μουζακίου

Στις ανακήρυξη δύο αναδόχων και ενός προσωρινού ανάδοχου για τρία έργα προχώρησε με ισάριθμες αποφάσεις η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μουζακίου.

Συγκεκριμένα η Επιτροπή ενέκρινε κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων το πρακτικό ΙΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την εκτέλεση του έργου που αφορά την αναβάθμιση υποδομών ορεινών οικισμών στη Δημοτική Ενότητα Μουζακίου. Ο Οικονομικός Φορέας που αναδείχθηκε ανάδοχος προσέφερε έκπτωση 32,48% και συνολική δαπάνη προσφοράς και συνολική δαπάνη προσφοράς το ποσό των 81.717,82 ευρώ.
Με άλλη απόφαση η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στην ανακήρυξη του αναδόχου για το έργο της αναβάθμισης υποδομών στη Δ.Ε Ιθώμης, εγκρίνοντας επίσης το πρακτικό ΙΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την εκτέλεση του έργου. Ο Οικονομικός φορέας προσέφερε μέση έκπτωση 30,34% και συνολική δαπάνη προσφοράς το ποσό των 51.725, 99 ευρώ.
Με τρίτη απόφαση η Επιτροπή ενέκρινε το Πρακτικό ΙΙ αξιολόγησης αιτιολόγησης προσφορών που υποβλήθηκαν στην ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου αναβάθμισης υποδομών πεδινών οικισμών της Δ.Ε Μουζακίου, προϋπολογισμού 232.880 ευρώ. Ο προσωρινός ανάδοχος προσέφερε μέση έκπτωση 30,16%, αφού πρώτα κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για το γεγονός ότι η προσφορά του ήταν μεγαλύτερη των 10 ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν.