Έγκριση μελέτης για την εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας Δήμου Παλαμά

Την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Παλαμά ενέκρινε με σχετική απόφαση ο Δήμος Παλαμά.

Με βαση την απόφαση, το σχέδιο αναφέρει:

1. Υφιστάμενη κατάσταση
Ως «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας» (Σ.Α.Π.) ορίζεται το στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας που εκπονείται από τους δήμους για την περιοχή εντός των διοικητικών τους ορίων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 121 του ν. 4819/2021.
Σχετικά με την εν γένει κατάσταση της προσβασιμότητας στους υπαίθριους δημόσιους Κ.Χ. του δήμου και ως προς τα δημόσια κτίρια ή τα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες χρήσεις έχουν γίνει βήματα από πλευράς Δήμου για την προσβασιμότητα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων που περιλαμβάνουν κυρίως την κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ για την πρόσβαση στις βασικότερες υποδομές του Δήμου (π.χ. Δημαρχείο). Η συνολική κατάσταση των σημείων των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται (σε επίπεδο δήμου) ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις, δεν έχει μελετηθεί έως τώρα αλλά και δεν έχει ενταχθεί έως σήμερα στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου Παλαμά.
Σύμφωνα με τα παραπάνω ο Δήμος έχει την ανάγκη να προβεί στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Σχέδιου Αστικής Προσβασιμότητας που θα συγκεντρώσει, καταγράψει και αξιολογήσει την υφιστάμενη κατάσταση ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας
(α) στους υπαίθριους δημόσιους Κ.Χ. του δήμου και
(β) ως προς τα δημόσια κτίρια ή τα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες χρήσεις τα οποία απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα.
Εν συνεχεία θα προταθούν οι προτεινόμενες παρεμβάσεις των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας των ανωτέρω χώρων.
2. Σκοπός της παροχής υπηρεσίας
Ο Δήμος Παλαμά αναγνωρίζοντας τη σημασία της προώθησης της αστικής κινητικότητας – προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους και δημόσιες υποδομές του συνόλου των κοινωνικών ομάδων, θα προβεί στην κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου εντός των διοικητικών ορίων του, με στόχο να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.
3. Πλαίσιο της παροχής υπηρεσίας
Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 5 της υπ. Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887 (ΦΕΚ 5553/Β/2021) η υπηρεσία για τη σύνταξη/κατάρτιση του Σ.Α.Π. μπορεί να ανατίθεται εξ ολοκλήρου σε εξωτερικό Ανάδοχο μέσω των νόμιμων διαδικασιών εκτέλεσης Συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών.
Η εργασία, εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 9β του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) [ως «δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών υπηρεσιών, που ως τέτοιες νοούνται εκείνες που, έχουν ως αντικείμενο το σχεδιασμό, προγραμματισμό, οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων καθώς και σε οριζόντιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, την υποστήριξη της υλοποίησης τους με τη μεταφορά της απαραίτητης σχετικής τεχνογνωσίας, καθώς και την παροχή εξωγενών υπηρεσιών υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων και δράσεων] σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 5 της υπ. Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887 (ΦΕΚ 5553/Β/2021) όπου αναφέρεται επακριβώς «η υπηρεσία για τη σύνταξη/κατάρτιση του Σ.Α.Π. μπορεί να ανατίθεται εξ ολοκλήρου σε εξωτερικό Ανάδοχο μέσω των νόμιμων διαδικασιών εκτέλεσης Συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών». Κατά συνέπεια, θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει σήμερα. Σύμφωνα με την ισχύουσα κωδικοποίηση των υπηρεσιών περί ευρωπαϊκού κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης ταξινομούνται με κωδικό CPV 73220000-0 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης» αποτελούν δε «σύμβαση γενικής υπηρεσίας» κατά την έννοια του άρθ. 2 παρ. 1.9.β. του Ν.4412/2016.