Σε αναζήτηση αναδόχου βρίσκεται μέσω διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ο Δήμος Παλαμά για το έργο του εκσυγχρονισμού του εσωτερικού δικτύου διανομής νερού. Το έργο έχει αρχικό προϋπολογισμό 2,8 εκ ευρώ και έχει ενταχθεί στο «Τρίτσης», ενώ πολύ πιθανώς ο Δήμος με τη ΔΕΥΑ να επιδιώξουν τη μεταφορά του στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Κύριοι στόχοι του έργου είναι ο περιορισμός της σπατάλης νερού μέσω διαρροών στο δίκτυο, η προστασία του περιβάλλοντος, η καταγραφή των πραγματικών καταναλώσεων των δημοτών και συνεπώς η εξάλειψη αδικιών και η βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας τόσο σε ποιότητα όσο και σε ταχύτητα.

Προβλέπει:

-Την προμήθεια ενός κεντρικού Σταθμού Ελέγχου καταναλώσεων και διαρροών, όπου θα συλλέγονται ψηφιακά όλα τα δεδομένα του δικτύου και θα δίνεται η δυνατότητα άμεσων και στοχευμένων παρεμβάσεων

-Την προμήθεια επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα (7.190) τοπικών σταθμών ελέγχου κατανάλωσης με ψηφιακούς υδρομετρητές. Με τον συγκεκριμένο αριθμό το 80% των συνδέσεων στον Δήμο Παλαμά θα αποκτήσουν ψηφιακά υδρόμετρα και την δυνατότητα μεγάλης ακρίβειας στην καταγραφή της ποσότητας νερού που χρησιμοποιείται.

-Την προμήθεια εξοπλισμού Φορητών Σταθμών Ελέγχου που περιλαμβάνει 15 διατάξεις διαφόρων τύπων, τεσσάρων 4 λογισμικών πακέτων για την διαχείριση των δεδομένων, τον εντοπισμό διαρροών και βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου. Μέσω αυτών θα μπορούν να γίνονται έλεγχοι και μετρήσεις, χωρίς την παρουσία στελέχους της ΔΕΥΑΠ σε κάθε υδρόμετρο. Τα στοιχεία θα συλλέγονται ασύρματα, καθώς φορητοί σταθμοί ελέγχου και τοπικοί σταθμοί ελέγχου θα “επικοινωνούν”.

-Πρόβλεψη για παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και ρύθμισης του λογισμικού, αλλά και εκπαίδευσης τεκμηρίωσης και δοκιμαστικής λειτουργίας, προκειμένου να αποκτήσει το στελεχιακό δυναμικό της δημοτικές επιχείρησης πλήρη γνώση της λειτουργίας του συστήματος.

-Τέλος περιλαμβάνεται και η κάλυψη των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης που ανήλθε σε 6.200 ευρώ.