Με τροπολογία, που ενσωματώθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Γιατρός για όλους,», αντιμετωπίζονται προβλήματα που έχουν ανακύψει από τη λήξη του χρονικού διαστήματος παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή ανέργους, σύμφωνα με την Παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012 (Α’ 66).

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα