Έξι νέα έργα ύψους 842.000 ευρώ στο Leader

Στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.), στο Μέτρο 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014- 2020» εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 92/31-01- 2024 απόφαση ένταξης του Προέδρου της ΕΔΠ LEADER 2014-20 με την οποία εντάχθηκαν έργα προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 270.931,31 €, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Οι 4 επενδυτικές προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 541.862,62 € αφορούν την μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικού προϊόντος με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν ή και μη γεωργικό προϊόν στους τομείς του οίνου, των αρτοσκευασμάτων, των αμυγδάλων και καρυδιών.

Αναλυτικά:

Επίσης, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 102/12- 01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με την οποία εντάχθηκαν έργα δημόσιου χαρακτήρα προϋπολογισμού 300.000,00 € στην Υποδράση 19.2.4.3. «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)».

Αναλυτικά: